نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی براساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی­های شخصیتی در دانشجویان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی 96-1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بودند که نمونه‌ای به حجم 210 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب گردید. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد شده رضایت از زندگی دینر و همکاران (1985)، پرسشنامه باور به دنیای عادلانه داگلاس و ساتون (2005)، دالبرت، لیبکوس، سالی و گوچ (2001) و پرسشنامه شخصت نئو مک کری و کاستا (1985) استفاده شد. پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی بود که برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد که بین باور به خود و باور به دیگران و ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با رضایت از زندگی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین براساس نتایج رگرسیون سلسله مراتبی، در مدل اول فقط ویژگی شخصیتی روان­رنجور خویی (بتا=173/0-) به طور معنی داری از طریق کاهش رضایت از زندگی را پیش بینی می­کند. لیکن باورها در مدل اول نتوانسته‌اند به تنهایی رضایت از زندگی را پیش بینی کنند. به عبارت دیگر، وقتی باورها در زندگی از رضایت زندگی نقش دارند که ویژگی‌های شخصیتی افراد کنترل شوند. در مدل دوم از میان متغیرهای پیش بین، باور خود (بتا=211/0-) به طور معنی داری درحدود 4 درصد رضایت از زندگی را پیش بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of life satisfaction based on belief in a just world and personality traits in students of Islamic Azad University of Roudhen

نویسندگان [English]

  • Roqia Beheshti 1
  • Haeideh Saberi 2

1 Master's degree student, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of predicting life satisfaction based on the belief in a just world and personality traits in students. The statistical population of the research was all students enrolled in 2015-2016 at the Islamic Azad University, Roudhan branch, and a sample of 210 people was selected by non-random sampling method. To collect data from the standardized life satisfaction questionnaires of Diener et al. (1985), Douglas and Sutton's Belief in a Just World Questionnaire (2005), Dalbert, Liebkos, Sali and Gooch (2001) and the Neo McCree and Costa (1985) Personality Questionnaire. used. It was a descriptive-analytical research of correlation type, which Pearson's correlation test and hierarchical multiple regression were used to analyze the data. The results of the regression coefficients showed that there is a negative and significant relationship between self-belief and belief in others and the personality trait of neuroticism with life satisfaction. Also, based on the results of hierarchical regression, in the first model, only neurotic personality trait (Beta=-0.173) significantly predicts the decrease in life satisfaction. But the beliefs in the first model have not been able to predict life satisfaction alone. In other words, when beliefs play a role in life satisfaction, when the personality traits of people are controlled. In the second model, among predictor variables, self-belief (beta=-0.211) significantly predicts life satisfaction in about 4%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life satisfaction
  • belief in a just world
  • personality traits
انجم شعاع، فاطمه. (1391) بررسی رابطه ی بین باور به دنیای عادلانه و عدالت سازمانی ادراک شده با بهزیستی کارمندان  (در سازمان های شهر کرمان). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید با هنر کرمان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
بیانی، علی­اصغر، محمد کوچکی، عاشور، گودرزی، حسنیه. (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی(SWLS).  فصلنامه روان شناسان ایرانی، 3(11)، 269-259.
بیرامی، منصور، قلی زاده، حسین. (1390). عامل های شخصیتی به عنوان پیش بینی کننده افسردگی و رضایت از زندگی. مجله پزشکی ارومیه. خرداد و تیر، 22(2): 98-92.
تمنایی­فر، محمدرضا، بهزاد مقدم،  راضیه. (1395). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و رضایت از زندگی. کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت هم اندیشان نوآور علم.
حدادیان، فاطمه. (1388). بررسی رابطه برخی از متغیرهای روان شناختی با کاربرد مشکل زا از اینترنت در دانشجویان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
حسن­زاده، رمضان، بیدختی، عاطفه، رضایی، عباس، رهایی، فاطمه .(1391). رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت­تحصیلی و ویژگیهای شخصیتی فراگیران، فصلنامه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم ، شماره اول، 107-95.
خادمی، علی، اسماعیل‌، محمدرضا. (1395). نقش ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. زن و مطالعات خانواده، مقاله 1، دوره 9، شماره 33، 7-26.
خدابخش پیرکلانی، روشنک، کلانی، نیلوفر، پیوسته گر، مهرانگیز. (1393). رابطه رضایت از زندگی و عوامل برون گرایی شخصیت در آزمون نئو و آیزنگ در دانشجویان رشته های مختلف دانشگاههای تهران.  مطالعات  علوم تربیتی و روان شناختی دانشگاه الزهرا، دوره دهم، شماره 4، 117-101.
خسروی، زهره، ناهیدپور، فرزانه. (1391). بررسی رضایت از زندگی، باور به عادلانه بودن دنیا و حمایت های اجتماعی در دانشجویان ایرانی و هندی. فصلنامه علمی و پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال سوم، شماره دوم، 16- 1.
ره پرداز، فاطمه، شیرازی، محمود. (1395). نقش باور به دنیای عادلانه در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه سیستان و بلو‌چستان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 13(24)، 39-52.
سجادیان، ایلناز، گل پرور، محسن. (1387). باور دنیای عادلانه عمومی، باور دنیای عادلانه جهانی، باور دنیای ناعادلانه، وضعیت روانی. نشریه روانشناسی معاصر، دوره3 ، شماره 1 (پیاپی 5)، 42-33.
شیخی، منصوره، هومن، حیدرعلی، احدی، حسن، سپاه منصور، مژگان. (1390). مشخصه­های روان­سنجی مقیاس رضایت از زندگی. اندیشه و رفتار، دوره پنجم، شماره 19، 26-15.
کرمی جویانی، فاطمه، سروقد، سیروس، بقولی، حسین. (1394). رابطه ویژگی­های شخصیتی و سبک های هویت با رضایت از زندگی دانش آموزان دوره متوسطه. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره  6 ، شماره  4 (پیاپی 24)، 128-115.
گروسی، فرشی. (1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). چاپ اول، تبریز نشر دانیال و جامعه پژوه.
گل پرور، محسن. (1389). ساختار عاملی پرسشنامه باور به دنیای عادلانه رابین و پیلاو (شواهدی از تمایز به باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه ). فصلنامه نشریه اندیشه و رفتار، دوره پنجم، شماره 18، 20-7.
گل پرور، محسن، برازنده، امین، جوادیان، زهرا. (1392). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با باور به دنیای عادلانه و باورهای جبران عدالت. مجله دانشور رفتار دو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 21 ، دوره جدید، شماره 10، 74-61.
گل پرور، محسن، جوادی، سارا. (1385). الگوی ارتباطی بین باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران با شاخص بهداشت روانی(الگوی معادلات ساختاری). فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هشتم، شماره سی و یکم و سی و دوم، 122-109.
گل پرور، محسن، جوادیان، زهرا. (1389). تمایزات شناختی در باور به دنیای عادلانه در زنان و مردان. مطالعات راهبردی زنان، سال سیزدهم، شماره 50، 152-125.
گل پرور، محسن، جوادیان، زهرا. (1390). نقش دردسر آفرینی و اسناد شناختی و رابطه با باور به دنیای عادلانه و واکنش پرخاشگرانه در دانشجویان دختر: نظریه ایرانی کارکرد دو گانه متضاد. فصلنامه اندیشه و رفتار، دروه ششم، شماره 21، 71-61.
گل پرور، محسن، عریضی، محمدرضا. (1385). مقایسه نگرش زنان و مردان اصفهانی نسبت به باور به دنیای عادلانه برای مردان و زنان. مجله پژوهش زنان، دوره چهارم، شماره 16، 114-95.
گل پرور، محسن، کامکار، منوچهر، جوادی، سارا. (1386). رابطه باورهای دنیای عادلانه برای دیگران و خود با سلامت عمومی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکار. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، دوره 9، شماره  31 ، 68-39.
مرعشی، علی، محرابیان، طاهره، مسلمان، مهسا. (1393). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در کارکنان یک شرکت صنعتی در استان ایلام، مجله علوم مراقبتی نظامی، سال سوم، شماره 1، 54-48.
میری، مریم، نقوی، راضیه، صحرانورد، مریم. (1395). پیش­بینی رضایت از زندگی بر اساس عامل­های شخصیتی و فرآیندهای خانواده در دانشجویان کارشناسی ارشد. دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش­های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.
Arrindell, W. A., Hessink, j & Seij, J, A. (1999). The Satisfacation With Life Scale (SWLS) : Ap- healthy young adult in the Netherlands. Personality and Individual Differences. 26, 815-826.
Arrindell, W. A., Meeuwesen, L., & Huyse, F. J. (1991). The Satisfaction With Life Scale (SWLS) : Psychometric properties in a non-psychiatric medical out patients sample. Personality and Individual Differences, 12, 117-123.
Asgari P. (2011). The relationship between documents style and personality characteristics with satisfaction with marital life in female nurses of Ilam. Women Culture;3(1):17-33.
Costa , P, T, Jr., & McCrae , R. R. (1992).Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory. Psychological Assessment ,4513 – 20-22.
Costa , P, T, Jr.,& McCrae , R. R. (1992). NEOPIR: Professional Manual, Revised NEO Personality Inventory (NEO PIR) and NEO Five Factor Inventory (NEO FFI). Psychological Assessment Resources. Inc. FL , US.
Dalbert, C., Lipkus, I. M., Sallay, H., Goch, I. (2001). A just and an unjust world: Structure and validity of different world beliefs. Personality and Individual Differences, 30, 561-577.
Diener ,E,Emmons R , Larsen,R &Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale journal of personality ssessment 40-1.
Diener .E.D,Oishi.s.H,& Lucas, R.E.(2003).personality .cultuer and subjective well_bing Emotional and cognitive evalution of life annual review of psychology. 45,403-425.
Furnham, A.(2003). Belief in a just world: research progress over the last decade. Personality and Individual Differences,34,795-817.
Haranin, E., Huebner, E.S., & Suldo, S.M. (2007). Predictive and incremental validity of global and domain-based adolescent life satisfaction reports. Journal of Psychoeducational Assessment, 25, 127–138.
Mehrabian T, Arendan O. (2013). The relationship between personality traits and emotional intelligence with life satisfaction among female and male students living in dorms of Shahid Chamran University: Shahid Chamran University.
Nudelman, G. (2013). The Belief in a Just World and Personality: A Meta-analysis. SOURCE Social Justice Research, 26 (2),105.
Quevedo, R.J.M., & Abella, M.C. (2011). Well-being and Personality: Facetlevel Analyses, Personality and Individual Differences, 50, 206-211.
Schimmack, U., Radhakrishnan, P., Oishi, S. H., Dzokoto, V., & Ahadi, S. (2002). Culture, perso nality, and subjective well-being : Integrating process models of life satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 582-593.
Seligman,M.E.P, Steen,T.A, Park,N.& Peterson , C. (2005). positive psychology progress: empirical validation of interrenations : American psychologist , (60).410-423.
Shaghabi M. (2011). The relationship between personality traits, emotional intelligence and self-directed learning with life satisfaction and academic performance in female students in the third year of high school in Bushehr : Shahid Chamran University.
Stroebe, K., Postmes,T ., Täuber, S., Stegeman, A., John, M.S.(2015). Belief in a Just What? Demystifying Just World Beliefs by Distinguishing Sources of Justice. PLoS ONE, 10(3), 1-30
Sutton ,R,M & Douglas .K.M .(2005). Justic for all, or just for me ? more evidence of the importance of the self-other distintion in just world beliefs .personality and Indidivual difference , 39, 637-645.
Sutton RM, Douglas KM. (2005). Justice for all, or just for me? More evidence of the importance of the self – other distinction in just–world beliefs. Personality and Individual Differences; 2005, 39: 637-645
Thimm, J.C. (2010). personality and early maladaptive schemas: A five_factor model perpective  journal of Therapy and Experimental psychiatry , 41, 373-380.
Wright ,T.A. Cropazan , R. (2000). psychological  well_bing and job satisfaction as predictors of job performance journal of occupational . Health psychology ,5, 84-94.
Xiaofei, X., Huimin, L. & Yiqun, G. (2011). Belief in a just world when encountering the 5/12 Wenchuan. Environment and Behavior,43 (4), 566.568-
 Zeidner,M., Ben-Zur ,H.(2013). Personal resources at the juncture of culture and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 54(2), 187–191.
Zhang, Z., Zhang,J.(2015). Belief in a just world mediates the relationship between institutional Trust and life satisfaction among the elderly in China. Personality and Individual Differences, 83, 164–169.