نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجانی در پیش‌بینی پرخاشگری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان پسر متوسطه منطقه 6 تهران بودند که تعداد 250 نفر به عنوان نمونه آماری و بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش کاربردی با ماهیت توصیفی- همبستگی بود. شاخص هایی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمرات و در بخش استنباطی(تحلیل فرضیه ها) از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی گارنفسکی و کرایج (2006)، و پرسش‌نامه پرخاشگری باس و پری (1992) بودند. تحلیل یافته‌های پژوهش با آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد بین راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجانی و پرخاشگری رابطه معنادار، همچنین راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجانی و هوش معنوی می­توانند، پرخاشگری را پیش­بینی کنند. نوجوانان با ایجاد شبکه معنایی امید بخش در حکم راهبرد نظم جویی شناختی هیجان، تغییر و توسعه چشم اندازها، تمرکز مثبت بر وقایع، ارزیابی مثبت از شرایط پیش آمده و پذیرش آن شرایط قادر خواهند بود به کنترل تکانه ها و برنامه ریزی برای کم کردن عوارض منفی دوران بلوغ و نوجوانی دست یابند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of emotional cognitive regulation strategies in predicting children's aggression

نویسنده [English]

 • Seyed Narges Mousavi

Master of Counseling and Guidance, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the role of cognitive-emotional regulation strategies in predicting aggression. The statistical population of the research was male high school students of District 6 of Tehran, 250 of whom were selected as a statistical sample based on the staged cluster sampling method. The applied research method was descriptive-correlation in nature. Indicators such as frequency, mean and standard deviation of scores and simultaneous regression analysis were used in the inferential part (analysis of hypotheses). Data collection tools were three cognitive emotion regulation questionnaires of Garnevsky and Kraij (2006), and aggression questionnaire of Bass and Perry (1992). The analysis of research findings with Pearson correlation tests and multiple regression analysis showed a significant relationship between emotional-cognitive order-seeking strategies and aggression, as well as emotional-cognitive order-seeking strategies and spiritual intelligence can predict aggression. Adolescents will be able to control impulses and plan to reduce complications by creating a promising semantic network as a strategy for cognitive regulation of emotions, change and development of perspectives, positive focus on events, positive evaluation of situations and acceptance of those situations. They achieve the negative of puberty and adolescence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional cognitive discipline
 • aggression
 • middle school male students
 • اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ، خ.، ﻣﻮﺳﯽ زاده ، ز (1391). ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، ﻣﺎﻫﯿﺖ، ﻋﻠﻞ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی. ﭼﺎپ اول، تهران: ﻧﺸﺮ ارﺟﻤﻨﺪ.
 • اﺣﻤﺪی، ر (1391). ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ(از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان). ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ، دانشگاه تبریز، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ .
 • اﺣﻤﺪی، ن (1392). اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زوج درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ - رﻓﺘﺎری ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﻢ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن،ﺑﺎزﺳﺎزی ﻃﺮح واره ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زوﺟﯿﻦ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ دانشگاه فردوسی مشهد.
 • اسدی، م (1390). اثربخشی برنامه آموزشی بخشش بر کاهش پرخاشگری، ارتقاء همدلی و بخشش نوجوانان پسر بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه علامه طباطبایی.
 • بختیاری، م.، تاشکه، م.، بازانی، م. و محمدی، س (1395). «همبستگی میان تنظیم شناختی هیجان و پرخاشگری». پژوهنده، 21، 5 (113)، 18-10.
 • ﺑﯿﮕﯽ، پ (1389). ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ- رﻓﺘﺎری و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دارای اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن. ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ.
 • پورﺟﺒﻠﯽ، م ( 1384). ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﮐﻮدﮐﺎن. تهران، ﻧﺸﺮ ﻧﻮر.
 • ﺣﺴﻨﯽ، ج (1389). «ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن». ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، 3 ،73-83.
 • حیدری، م.، اسکندری، ح.، نظارات، ش.، مجدم، م.، سروندیان، م.، شبانی، س. و آذر، م (1395). «بررسی تحلیلی ترس از تصویر بدنی و پرخاشگری در دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر». مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارمیه، 14، 10 (87)، 846-837.
 • رﺿﻮﯾﻪ، ا.، ﻟﻄﯿﻔﯿﺎن، م.، عارفی، م (1385). «ﻧﻘﺶ ﺗﺌﻮری ذﻫﻦ و ﻫﻤﺪﻟﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی   ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و آﺷﮑﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺴﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، 2(3-4)، 25-38.
 • ﺻﺎﻧﻌﯽ، ر (1395). ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰ ﻫﻮش وﻋﺎدی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺮود. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، رشته رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ عمومی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﺎﻫﺮود.
 • صدیقی، م.، و نظیری، ق (۱۳۹۵). «اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم هیجان بر کاهش رفتارهای پرخاشگری و لجبازی نوباوگان 4 تا 6 سال»، نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)، تهران، دبیرخانه کنگره بین المللی روان درمانی.
 • ﻏﺮﯾﺐ ﻧﻮاز ﺷﺮﺑﯿﺎﻧﯽ، گ (1394). نقش واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، رﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دانشگاه الزهراء
 • ﻓﻼح، ز (1386). ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در دﺧﺘﺮان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ. ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء (س).
 • ﻣﺤﻤﻮدی، ز (1388). ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ دوم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر. ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﻣﻌﻠﻢ.
 • ﻧﻮاﺑﯽ ﻧﮋاد، ش (1370). رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. ﺗﻬﺮان: اﺑﺘﮑﺎر ﻫﻨﺮ.
 • یوسفی، ف (1382). «بررسی رابطة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان». پژوهش در حیطة کودکان استثنایی، 6 (4)، 871- 892.
 • Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., &Schweizer, S.(2010). Emotion- regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217-237.
 • Amram, J. Y. & Dryer, D. Christopher. (2008). The Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS): Development And Preliminary Validation. Institute Of Transpersonal Psychology, Palo Alto, CA. 116th Annual Conference Of The American Psychological Association. and families. In W. V. D’Antonio and J. Aldous (eds.). Families and Religions: and Theology, 28(3), 221-228.
 • Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of personality. Handbook of personality: Theory and research, 154-196.
 • Bashir, h & Bashir, l. (2016). Investigating the relationship between self-regulation and spiritual intelligence of higher secondary school students. Indian Journal of Health and Wellbeing, 7(3), 327-329.
 • Davis, H. A., Distefano, C., &Schuts, P. A. (2008). Identifying patterns of appraising tests in first-year college student: Implications for anxiety and emotion regulation during test taking. Journal of Educational Psychology, 100(4), 9420.
 • De Rider, T .D., De Boer, B. J., Baker, A. B., & Van Hooft, A. J. (2011). Not doing bad things is not equivalent to doing the right things: distinguishing between inhibitory self control. Personality and Individual Differences, 50, 1006-1011.
 • Desrosiers, A., Vine, V., Klemanski, D. H., & Nolen‐Hoeksema, S. (2013). Mindfulness and emotion regulation in depression and anxiety: common and distinct mechanisms of action. Depression and Anxiety, 30(7), 654-661.
 • Evans, J.R. (2017). Violent Aggression Exposure, Psychoemotional Distress, Aggressive Behavior, and Academic Performance Among Adolescents. Degree of Dissertation Doctor of Philosophy. Walden University ScholarWorks.
 • García-Sancho E, Salguero JM, Fernández-Berrocal P. (2016). Angry rumination as a mediator of the relationship between ability emotional intelligence and various types of aggression. Personality and Individual Differences, 89: 143–7.
 • Gross, J. J &Jazaieri, H. (2014). Emotion, Emotion Regulation, and Psychopathology. An Affective SciencePerspective, 2(4)  387-401
 • Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press.
 • Hamama, L., & Ronen-Shenhav, A. (2012). Self-control, social support, and aggression among adolescents in divorced and twoparent families. Children and Youth Services Review, 34, 1042- 1049.
 • Juliana, C., Soares, M. J., Pereira, A. T., &Macedo, M. (2016). Perfectionism, cognitive emotion regulation and perceived distress/coping. European Psychiatry, Supplement, 100 (33), 43-48.
 • Lnasford, J. E. (2012). Boys’ and girls’ relational and physical aggression in nine countries. Journal of Aggressive Behavior, 38, 298-308.
 • Muratori, P., Pisano, S., Milone, A. &Masi, G. (2016). Is emotional dysregulation a risk indicator for auto-aggression behaviors in adolescents with oppositional defiant disorder? Affective Disorders, 208 (3): 110-112.
 • Rey Peña, L &Extremera Pacheco, N. (2012). Physical-Verbal Aggression and Depression in Adolescents: The Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies. UniversitasPsychologica, 11, 4, 1245-1254.
 • Rosen, L. H., & Underwood, M. K. (2010). Facial attractiveness as a moderator of the association between social and physical aggression and popularity in adolescents. Journal of school psychology, 7, 11- 22.
 • Setty, G.A.G, Subramanya, P, Mahadevan, B. (2017). Effect of Yoga on Adolescents’ Beliefs about Aggression and Alternatives. Int J Med Public Health.7(3):166-71.
 • Smokowski, P. R., Cotter, K. L., Robertson, C. I., &Guo, S. (2013). Anxiety and aggression in rural youth: Baseline results from the Rural Adaptation Project. Child Psychiatry & Human Development, 44(4), 479-492.
 • Tashkeh M, Bazani M. (2015). Prediction of social anxiety by cognitive emotional regulation and emotional schema in female and male students.Zanko J Med Sci, 16(50):72-83
 • Trentacosta, C, J. & Shaw, D. S. (2009). Emotional self-regulation, peer rejection: Developmental associations from early childhood to early adolescence. Applied Developmental Psychology, 30 (3): 356-365.