نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد خمینی شهر،خمینی شهر، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد خمینی شهر، اصفهان، ایران

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار پرفروش سینمای ایران با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی بر خانواده های ایرانی در سالهای 95-92 انجام گرفت. پژوهش حاضر کیفی بود که از روش تحلیل محتوا انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق 10 فیلم پر فروش هر سال بین سالهای 92-95 می باشد که از طریق نمونه گیری هدفمند 6 فیلم از این فیلم ها انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات به صورت به رشته تحریر در آوردن دیالوگ فیلم ها، که مفهوم بندی و سپس زیر مفهوم سازی شد. یافته های پژوهش نشان داد که فیلم های سینمایی پر فروش 4 سال دهه 90 مفهوم مثلث در دیدگاه سیستمی با زیر مفهوم مثلث بی کفایتی را به نمایش گذاشته که در اکثر مثلث ها خانم ها در یکی از اضلاع مثلث حضوردارند. در رتبه ی دوم آمیختگی و در رتبه سوم ائتلاف، و سپس گسلش، فرایند انتقال نسلی، بیراهه، جایگاه قدرت، به ترتیب در رتبه های بعدی مفاهیمی هستند که فیلم های سینمایی به مخاطب خود القا می کنند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the best-selling works of Iranian cinema in 1992-1995 with social and family issues in a systemic perspective

نویسندگان [English]

 • ASiye yazdani 1
 • Seyed Esmail Mousavi 2

1 Senior expert in family counseling, Faculty of Humanities, Khomeinishahr Azad University, Khomeinishahr, Iran

2 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities, Khomeini Shahr Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of analyzing and reviewing the best-selling works of Iranian cinema with social and family issues in a systemic perspective on Iranian families in 1992-95. The present study was a qualitative one that was conducted using the content analysis method. The statistical population of this research is 10 best-selling movies every year between 1992-1995, which were selected and analyzed through targeted sampling of 6 of these movies. The method of collecting information was to write down the dialogues of the films, which was conceptualized and then sub-conceptualized. The findings of the research showed that the top-selling movies of the 90s showed the concept of triangle in a systemic perspective with the sub-concept of triangle incompetence, that in most of the triangles, women are present in one of the sides of the triangle. In the second place, fusion, and in the third place, the coalition, and then the breakdown, the process of generational transfer, misdirection, the position of power, respectively, are the concepts that movies instill in their audience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cinematic film
 • family
 • systemic perspective
 • یاراحمدی، لعیا و همکاران (1389). تحلیل جامعه­ شناختی آثار مسعود کیمیایی. مجله جامعه­شناسی هنر و ادبیات، بهار و تابستان، شماره 1، صص 197- 224.
 • استریت، ادی (1378). مشاوره خانواده نظر و عمل در نگرش سیستمی. ترجمه مصطفی تبریزی و علی علوی نیا، تهران: انتشارات فراروان.
 • آسابرگر، آرتور (1383). روش­های تحلیل رسانه­ها. ترجمه پرویز جلالی، چاپ دوم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • کازنو، ژان (1384). جامعه­شناسی وسایل ارتباط­ جمعی. ترجمه باقرساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: نشر اطلاعات.
 • جاروی، آی.سی. (1379). ارتباط کلی سینما با جامعه­ شناسی رسانه­ ها. فصلنامه سینمایی فارابی، ترجمه اعظم راودراد، دوره دهم، شماره 2، 56-39
 • نجم عراقی، منیژه (1376). زن و سینما. تهران: انتشارات روشنگران.
 • صالحی، سیدرضا (1386). الگوهای سبک زندگی ایرانیان. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
 • دووینیو، ژان (1379). جامعه­ شناسی هنر. ترجمه مهدی سحابی، تهران: نشر مرکز.
 • راودراد، اعظم (1378). تبیین فیلم و جامعه. فصلنامۀ سینمایی فارابی، شماره 34، صص 104-122.
 • آذری، غلامرضا (1377). کاربرد تحلیل محتوا در سینما. فصلنامه رسانه. سال نهم، شماره 2.
 • مرادی، زهرا؛ سرخوش، سوسن (1388). تحلیل محتوای آثار مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی. مجله پژوهش اجتماعی، بهار 88، دوره 2، شماره 2. صص 135 تا 163.
 • پروچاسکا، جیمز (1387). نظریه­ های روان­درمانی، ترجمه سید محمدی، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد.
 • فرشاد، مهدی (1362). نگرش سیستمی، تهران: نشر امیرکبیر.
 • محمدی، داود؛ رمضان، مجید؛ ابراهیمی، محمدرضا (1389). تجزیه و تحلیل سیستم‌ها (تفکر سیستمی). تهران: نشر ققنوس.
 • زیمون، کلمنت‌ اشترلین‌ (1379). مفاهیم و تئوری­های کلیدی در خانواده درمانی، اصفهان: نشر همام.
 • ریتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس جی (1390). نظریه جامعه شناسی مدرن، ترجمه: خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 • گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت (1386). خانواده درمانی. ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی و همکاران. تهران. انتشارات روان.
 • کریپندورف، کلوس (1378). تحلیل محتوا، ترجمه هوشنگ نایب، تهران، انتشارات روش.
 • کریپندورف، کلوس (1373). تجزیه و تحلیل محتوا. ترجمه‌ محمد سعید ذکایی، فصلنامه رسانه، سال 5، شماره 4، 50-46.
 • ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﯽ، وﺣﯿﺪه؛ ﺟﻌﻔﺮی، اﺻﻐﺮ؛ ﻣﺤﻤﺪی، ﻓﺘﺎﻧﻪ (1395). ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری. شماره 113.
 • کرمی، محمدتقی (1395). بازنمایی زن دوم در سینمای ایران. مجله مطالعات رسانه‌های نوین، تابستان، شماره 6، 207-163.