اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان
اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان

لیلا ترکان؛ کیومرث فرحبخش

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 1-17

چکیده
   طی سال های گذشته تاکنون در حوزه ی مطالعه ی آشفتگی روانشناختی افراد، در مواجه با موقعیت های نامطلوب، توجه به مداخلاتی از جمله فنون چشم انداز زمان که پنج بعد گذشته ی مثبت، گذشته ی منفی، حال لذت -گرایانه، ...  بیشتر
مقایسه سبک های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی
مقایسه سبک های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی

مریم بهشتی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 19-41

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسان و عادی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دختران نوجوان منطقه 2 شهر تهران در سال 1398 بودند. نمونه­های ...  بیشتر
بررسی و مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه
بررسی و مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه

رضوان امین الرعایا؛ سمیه کاظمیان؛ معصومه اسمعیلی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 43-85

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی زنان مطلقه مراجعه کننده به خانه ی سلامت منطقه 3 شهر تهران که حداقل ...  بیشتر
بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی
بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی

رضوان صالحی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 87-106

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پایه نهم شهر شهرکرد بود که از بین آنان 320 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب ...  بیشتر
تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد
تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد

اسماعیل سعدی پور؛ فریبرز درتاج؛ مریم حجتی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 107-134

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر بود.روش تحقیق نیمه آزمایشی بود و نمونه پژوهش از بین دانش آموزان کم توان ذهنی ...  بیشتر
بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی
بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی

آسیه یزدانی؛ سید اسماعیل موسوی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 135-159

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار پرفروش سینمای ایران با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی بر خانواده های ایرانی در سالهای 95-92 انجام گرفت. پژوهش حاضر کیفی بود که از روش تحلیل محتوا انجام ...  بیشتر