نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مشاوره شغلی، استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پایه نهم شهر شهرکرد بود که از بین آنان 320 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه مهارتهای تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی بود. معدل دانش آموزان نیز به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی آنان در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمونهای تحلیل عاملی و همبستگی تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل مفروض با داده ها منطبق است و پرسشنامه مهارتهای تحصیلی دارای شش عامل جداگانه است که عبارتند از مهارت مطالعه و خواندن، ، مهارت یادداشت برداری، مهارت خلاصه نویسی، مهارت تمرکز، مهارت برنامه ریزی و مهارت امتحان دادن. همسانی درونی نیز از طریق آلفای کرنباخ برای شش خرده مقیاس بین 50/0-66/0 و برای نمره کل آزمون 83/0 بود. جهت بررسی روائی سازه همگرا از آزمون اشتیاق تحصیلی و معدل دانش آموزان استفاده شد. ضریب همبستگی بین آزمون مهارتهای تحصیلی و اشتیاق تحصیلی55/0 و عملکرد تحصیلی 31/0 بود که در سطح کمتر از 001/0 معنی دار بودند. جهت بررسی روائی سازه واگرا از آزمون اهمالکاری تحصیلی استفاده شد که نتایج نشان داد همبستگی بین دو آزمون 56/0- بوده و در سطح کمتر از 001/0 معنی دار می باشد. با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت مقیاس مهارتهای تحصیلی ابزاری معتبر و مناسب جهت سنجش میزان مهارتهای تحصیلی دانش آموزان می باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the validity, reliability and factor structure of the academic skills questionnaire

نویسنده [English]

 • rezvan salehi

PhD in Career Counseling, Assistant Professor of Counseling Department, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the factor structure, reliability and validity of the academic skills questionnaire. The statistical population of the research was all 9th ​​grade students of Shahrekord city, among whom 320 were randomly selected. The tools used were the questionnaire of academic skills, academic enthusiasm and academic procrastination. The GPA of the students was also considered as an indicator of their academic performance. Data were analyzed using factor analysis and correlation tests. The results of confirmatory factor analysis showed that the hypothesized model is consistent with the data, and the academic skills questionnaire has six separate factors, which are reading and studying skills, note-taking skills, summarizing skills, concentration skills, planning skills, and exam-taking skills. Through Cronbach's alpha, internal consistency was between 0.50-0.66 for six subscales and 0.83 for the total score of the test. In order to check the validity of the convergent construct, the academic enthusiasm test and students' GPA were used. The correlation coefficient between academic skills test and academic enthusiasm was 0.55 and academic performance was 0.31, which were significant at the level of less than 0.001. In order to check the validity of the divergent construct, the academic procrastination test was used, and the results showed that the correlation between the two tests was -0.56 and it is significant at the level of less than 0.001. According to the results of this research, it can be said that the academic skills scale is a valid and suitable tool for measuring the academic skills of students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Validity
 • reliability
 • factor structure
 • academic skills
 • اسکولنبرگ، لی، پیسی و فراری (1392). مشاوره با اهمالکاران در محیط های تحصیلی. ترجمه مرضیه ملکیها، محمدرضا عابدی و هادی انصارالحسینی. زیر چاپ.
 • ترابی، ملوک؛ حقانی، جهانگیر و موسوی، ایمان (1393). بررسی عادات و مهارت‌های مطالعه در دانشجویان دندان‌پزشکی. نشریه علمی پژوهشی گامهای توسعه در علوم پزشکی، 11(2)، 250-244.
 • توکلی، محمدعلی (1392). «بررسی شیوع اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختی، ترجیح زمان مطالعه و هدف از ورود به دانشگاه». فصلنامه روانشناسی تربیتی، 28(9)، 124-99.
 • رجائی، منوچهر (1382). تاثیر مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
 • رستمی، مازیار و زهرا خمبه بینی (1395). «رابطه عادات مطالعه دانشجویان با موفقیت تحصیلی آنان»، پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار- موسسه آموزش عالی مهر اروند.
 • سواری، کریم؛ بشلیده، کیومرث؛ شهنی ییلاق، منیجه. (1389). «ارتباط مدیریت زمان و خود اثر بخشی ادراک شده با اهمالکاری تحصیلی». فصلنامه روانشناسی تربیتی، 5(14)، 112-100.
 • صفاری نیا، مجید (1391). آزمونهای روانشناسی اجتماعی و شخصیت. تهران: انتشارات ارجمند.
 • عابد، علیرضا و رمضانی، مریم (1395). «ارتباط بین عادت های مطالعه و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی»، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه.
 • علمدار، حسام؛ باختر، مرضیه؛ شیخ فتح الهی، محمود و رضائیان، محسن (1396). «بررسی عادتهای مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان». مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 16، 168-155.
 • فریدونی مقدم، مالک و چراغیان، بهمن (1388). «عادتهای مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری». نشریه علمی پژوهشی گامهای توسعه در علوم پزشکی، 6(1)، 28-21.
 • قدم پور، عزت الله؛ قاسمی، محمد؛ حسنوند، باقر و خلیلی، زهرا (1396). «ویژگیهای رواسنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان». فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 8(29)، 184-167.
 • کوشان، محسن و حیدری، عباس (1385). «بررسی عادتهای مطالعه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار». مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 13(4)، 189-185.
 • گزیدری، ابراهیم؛ غلامعلی، مسعود و اژه ای، جواد (1394). «رابطه هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود تنظیم با اهمالکاری تحصیلی». مجله روانشناسی، 19(4)، 362-346.
 • مدملی، یعقوب؛ اصلانی، احمد؛ احمدی، یسرا؛ موسوی، مهسا؛ مشعلچی، حمیده؛ نیک صفت، مهدی و مدملی، مصطفی (1396). «بررسی عادت‌های مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول». مجله پژوهش پرستاری ایران،12(5)، 34-27.
 • نفر، نسیم (1391). پیش­بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس کیفیت زندگی، شادکامی، رضایت از زندگی و فرسودگی تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
 • نوریان، عباس علی؛ موسوی نسب، نورالدین؛ فهری، آرزو و محمدزاده، اکبر (1385). «مهارتها و عادات مطالعه دانشجویانپزشکی زنجان». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 6(1)، 107-101.
 • Alade, O. M., Kuku, O. O. (2017). Impact of Frequency of Testing on Study Habits and Achievement in Mathematics Among Secondary School Students in Ogun State, Nigeria.  Journal of Educational Research and Practice, 7(1), 1-18.
 • Bakare, A. (1977). Study habits inventory (SHI) Manual Psycho-educational Research Production. Department of Educational Psychology, Guidance and Counselling University of Port-Harcourt, Rivers State, Nigeria.
 • Bulenta, A., Hakana, K., Aydin, A. N. B. (2015).  analysis of Undergraduates’ Study Skills. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 197, 1355 – 1362.
 • usato, V. V., Prins, F. J.,  Elshout, J. J., &  Hamaker, C. (2000). Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality and Individual Differences, 29, 1057-1068.
 • ase, J. M. (2008). Alienation and engagement: development of an alternative theoretical framework for understanding student learning. Higher Education,321-332.
 • arakis, O. (2013). University preparatory class Students' study skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106, 3195-3209.
 • isra, K. N. (1992). Adjustment, self-concept, test anxiety and desirable study habits: as predictors of academic achievement, Asian, J. psy. Edu, 25(7-8): 21-26.
 • Pepe, K. (2012). A research of the relationship between study skills of students and their GPA. Procedia- Social and Behavioral Sciences,   47, 1048 – 1057.
 • amaswamy, R. (1990). Study habits and academic achievement. Expt. Edu, 18(10): 255-260.
 • chaufeli, W. B., Martinez, M., Pinto, A. M., Salanova, M, & Bakker, A. B. (2002). burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of cross-cultural psychology, 33 (5), 464-481.
 • Speck, L. D. (2007). study behavior of nursing students. College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of phd.
 • tella, C. L. & purushothaman, S. (1993). Study habits of underachievers. J. Edu. Res. Extn, 29(4), 206- 214.
 • Weinstein, C., & Palmer, D. (1990). LASSI-HS, User’s Manual for those administering the Learning and Study Strategies Inventory-High School Version. Department of Educational Psychology University of Texas at Austin.
 • elles, T. L. (2010). an analysis of the academic success inventory for college students. Phd Dissertation, the Florida state