نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی زنان مطلقه مراجعه کننده به خانه ی سلامت منطقه 3 شهر تهران که حداقل 2 سال از طلاق آن ها گذشته بود و نیز کلیه زنان غیر مطلقه شهر تهران با حداقل 2 سال سابقه ی زندگی مشترک با رضایت زناشویی بالا تشکیل دادند. از میان جامعه ی مذکور نمونه گیری به صورت هدفمند تا حد اشباع (15 زن مطلقه و 15 زن غیر مطلقه) انجام شد. سپس با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته داده های مرتبط با افراد نمونه جمع آوری شدند و پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها و کد گذاری نهایی آنها، سه شاخص اصلی در هر گروه استخراج شد: الگوهای بین فردی زوجین با یکدیگر، الگوهای بین فردی والدین-فرزندان و الگوهای بین فردی فرزندان با یکدیگر. نتایج نشان می دهد ویژگی های ارتباطی بین اعضای خانواده مبدأ در زنان مطلقه در مقایسه با زنان غیرمطلقه، ناکارآمد و غیر سازنده بوده و در نحوه ارتباطات و به دنبال آن رضایت زناشویی فرزندان این خانواده ها تأثیرگذار خواهد بود؛ لذا توجه ویژه به ویژگیهای ارتباطی در خانواده های مبدأ زوجین در مشاوره پیش از ازدواج از ضروریات داشتن جامعه سالم می باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative investigation and comparison of the communication characteristics of the family of origin in divorced and non-divorced women

نویسندگان [English]

  • Rezvan Aminalroaya 1
  • Somayeh Kazemian 2
  • Masooumeh Esmaeili 3

1 Allameh Tabatabai's master's degree in family counseling, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Counseling Department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Professor of Counseling Department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of qualitatively comparing the communication characteristics of the family of origin in divorced and non-divorced women. The statistical population of the research is made up of all the divorced women who referred to the health center in the 3rd district of Tehran, and at least 2 years had passed since their divorce, as well as all the non-divorced women of Tehran with at least 2 years of cohabitation with high marital satisfaction. They gave. Among the mentioned society, sampling was done in a targeted manner until saturation (15 divorced women and 15 non-divorced women). Then, using a semi-structured interview, data related to the sample were collected and after analyzing the content of the interviews and their final coding, three main indicators were extracted in each group: interpersonal patterns of couples with each other, interpersonal patterns Parent-child and children's interpersonal patterns with each other. The results show that the communication characteristics between the members of the family of origin in divorced women are ineffective and non-productive in comparison to non-divorced women, and it will have an impact on the way of communication and then the marital satisfaction of the children of these families; Therefore, paying special attention to the communication characteristics in the couples' families of origin in premarital counseling is one of the necessities of a healthy society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication characteristics
  • family of origin
  • divorced women
  • non-divorced women
1) ادیب­راد، نسترن؛ ادیب­راد، مجتبی (1384). «بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن با زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک». مجله پژوهش­های مشاوره.13، 101-114.
2) آریان ­پور، سعید؛ امیری ­منش، مرضیه؛ اصلانی، جلیل (1392). «شیوع علائم افسردگی در زنان مطلقه: نقش پیش بینی­کنندگی گذشت، حمایت اجتماعی و تاب­ آوری». فصل نامه مشاوره و روان ­درمانی خانواده، (3)3، 331-355.
3) آقاجانی مرسا، حسین (1387). جامعه ‌شناسی همسرگزینی، ازدواج و طلاق (چاپ اول). تهران، نشر علم.
4) برغمدی، صغری (1387). بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده و سلامت روان زوج ­ها در شیراز. پایان­نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی.
5) بهرامی، محمود؛ خوشبخت، فریبا (1393). «نقش الگوهای ارتباطی در خودپنداره دانش­آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز». فصل نامه خانواده ­پژوهی،(42)11، 11-24.
6) چناری، سمیرا؛ یوسفی، فریده (1393). «ابعاد خودکارآمدی نوجوانان در گونه­های مختلف خانواده در مدل بافت­نگر فرآیند و محتوای خانواده». نشریه روش­ها و مدل­های روان­شناختی، (18)5، 1-24.
7) حاتمی ­فرد، سیروس؛ کافی، سید موسی؛ خوش ­روش، وحید (1390). «اثربخشی آموزش مهارت حل­مسأله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان». فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، (7)2، 68-84.
8) خجسته ­مهر، رضا؛ پارسی، احسان؛ شیرالی­نیا، خدیجه (1394). «نقش تعدیل ­کننده ی هیجان مثبت در رابطه بین هیجان­های منفی و تبادلات زناشویی مخرب». مجله روانشناسی خانواده، (1)2، 49-58.
9) دادز، مارک (1995). خانواده ­های آسیب­زا.ترجمه دهگانپور، محمد؛ محمدی، مسعود. (1387).تهران: رشد.
10) شایسته، گلناز؛ صاحبی، علی؛ علی­ پور؛ احمد (1385). «بررسی رابطه رضایت ­مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیرمنطقی زوجین». فصلنامه خانواده­ پژوهی، (7)2، 223-238.
11) شهرکی ­ثانوی، فریبا؛ نویدیان، علی؛ انصاری ­مقدم، علیرضا؛ فرجی­شوی، مهدی (1390). «بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی نوجوانان». نشریه مشاوره و روان ‌درمانی خانواده، (1)101،1-114.
12) طالب ‌زاده نوبریان، محسن؛ صیدی، محمد سجاد؛ موسوی، سیدحسین؛ میرلو، محمدمهدی (1392). «رابطه معنویت والدگری با کیفیت ارتباط در خانواده و سرسختی روان ­شناختی دانش­آموزان: تعیین نقش واسطه­ای کیفیت ارتباط». نشریه خانواده و پژوهش،10(3)،7-21.
13) طاهری ­راد، محسن (1388). بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی ­سازی ارتباط بر افزایش سازگاری زناشویی زوج ­ها. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت ­معلم، دانشکده روانشناسی و علوم ­تربیتی، گروه روانشناسی.
14) فاتحی زاده، مریم­ السادات؛ احمدی، سیداحمد (1384). «بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان». نشریه خانواده و پژوهش، (2)1، 109-119.
15) فراهتی، مهرزاد؛ فرج ­اللهی، لیلا؛ شریفی ­ساکی، شیدا (1392).«الگوهای ارتباطی خانواده، پرخاشگری و سلامت روان نوجوانان پسر». ششمین همایش بین المللی روان درمانی کودک و نوجوانان. دانشگاه تبریز.
16) کاظمیان، سمیه، کلانتر هرمزی، آتوسا (۱۳۹۱). «اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر مبنای نظریه بوئن بر کاهش میزان اضطراب و افزایش اعتماد به ‌نفس دانش آموزان دبیرستانی خانواده ‌های طلاق». مجله یافته‌های نو در روانشناسی. ۷، ۲۲، ۶۳ـ۷۲.
17) کرمی، جهانگیر، زکی‌ای، علی/ف علیخانی، مصطفی و خدادادی، کامران (1391). «رابطه مهارت زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی در زوجین». فصلنامه مشاوره و روان ‌درمانی خانواده. 1، 4، 472-461.
18) گلچین، مسعود؛ زردموی اوردکلو، شاپور (1390). «تبیین رضایت زندگی نوجوانان تهرانی از زندگی خانوادگی­شان برحسب میزان تحقق نظم در خانواده آزمونی تجربی از کارایی نظریه نظم در سطح خرد». فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، شماره60، 1-46.
19) گلدنبرگ، هربرت؛ گلدنبرگ، آیرین (2012). خانواده­درمانی. ترجمه فیروزبخت، مهرداد (1393). تهران: نشر رسا.
20) لطفی­نیا، حسین؛ محب، نعیمه؛ عبدلی، عیسی (1392). «رابطه خودکارآمدی و سلامت عمومی با کارکرد خانواده در دانش‌آموزان پسر اول متوسطه ناحیه 4 تبریز». نشریه آموزش و ارزشیابی، (23)6، 41-54.
21) محمدی ­نژادی، بهجت؛ ربیعی، مهدی (1394). «بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌ شناختی زنان مطلقه». مجله طب انتظامی. 3،4،179-190.
22) مینوچین، سالوادور.(1974).خانواده و خانواده ­درمانی. ترجمه ثنایی، باقر.(1383).تهران: امیرکبیر.
23) Ablow, J. C., Measelle, J. R., Cowan, P. A., & Cowan, C. P (2009). Linking marital conflict and children’s adjustment: The role of young children’s perceptions. Journal of Family Psychology, 23(4), 485.
24) Aida, Y., & Falbo, T (1991). Relationships between marital satisfaction, resources, and power strategies. Sex Roles, 24(1-2), 43-56.
25) Aminjafari, A., Padash, Z., Baghban, I., & Abedi, M. R (2012). The study of marital adjustment in employers' dual career families. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 3(12), 559-571.
26) Bahmani, M., Aryamanesh, S., Bahmani, M., & Gholami, S (2013). Equity and marital satisfaction in Iranian employed and unemployed women. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 421-425.
27) Birditt, K. S., Brown, E., Orbuch, T. L., & McIlvane, J. M (2010). Marital conflict behaviors and implications for divorce over 16 years. Journal of Marriage and Family, 72(5), 1188-1204.
28) Bloch, L., Haase, C. M., & Levenson, R. W (2014). Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion, 14(1), 130.
29) Bradshaw, M. R (2009). Emotions in Marriage: Understanding Marital Exchanges and the Impact of Stress (Doctoral dissertation, Kent State University).
30) Carlsund, Å., Eriksson, U., Löfstedt, P., & Sellström, E (2013). Risk behaviour in Swedish adolescents: is shared physical custody after divorce a risk or a protective factor?. The European journal of public health, 23(1), 3-8.
31) Charoenthaweesub, M., & Hale, C. L (2011, May). Thai family communication patterns: Parent-adolescent communication and the well-being of Thai families. In First international Conference on Interdisciplinary Research and Development (Vol. 31).
32) Fruzzetti, A. E., & Iverson, K. M (2006). Intervening With Couples and Families to Treat Emotion Dysregulation and Psychopathology.
33) Gähler, M., & Garriga, A (2013). Has the association between parental divorce and young adults’ psychological problems changed over time? Evidence from Sweden, 1968-2000. Journal of family issues, 34(6), 784-808.
34) Gottman, J. M., & Notarius, C. I (2000). Decade review: Observing marital  interaction. Journal of Marriage & the Family, 62(4), 927-947.
35) Halford, W. K., Sanders, M. R., & Behrens, B. C. (2000). Repeating the Errors of Our Parents? Family‐of‐Origin Spouse Violence and Observed Conflict Management in Engaged Couples*. Family Process, 39(2), 219-235.
36) Higgins, D. H., Bailey, S. R., & Pearce, J. C (2005). Factors associated with functioning style and coping strategies of families with a child with an autism spectrum disorder. Autism, 99(2), 125-137.
37) Howland, M., & Simpson, J. A (2014). Attachment orientations and reactivity to humor in a social support context. Journal of Social and Personal Relationships, 31(1), 114-137.
38) Janeja, D. K (2011). The impact of family communication patterns on young adults' conflict styles with their parents. UNIVERSITY OF RHODE ISLAND.
39) Koerner, A. F., & Maki, L (2004). Family communication patterns & social support in families of origin & adult children subsequent intimate relationships. In International association for relationship research conference (pp. 22-5).
40) Koerner, F. A., & Mary Anne, F (2002). Understanding family communication patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and conformity orientation. Annals of the International Communication Association, 26(1), 36-65.
41) Kulik, L (2009). Explaining the sense of family coherence among husbands and wives: the Israeli case. The Journal of social psychology, 149(6), 627-647.
42) Larson, K., & Halfon, N (2013). Parental divorce and adult longevity. International Journal of Public Health, 58(1), 89-97.
43) Mousaei, M., Mousavi, G., & Ara, M. M (2011). The relationship between divorce and economic-social variables in Iran. British Journal of Arts and Social Sciences, 1(01), 1.
44) Mullis, R. L., Brailsford, J. C., & Mullis, A. K (2003). Relations between identity formation and family characteristics among young adults. Journal of Family Issues, 24(8), 966-980.  
45) Muraru, A. A., & Turliuc, M. N (2012). Family-of-origin, romantic attachment, and marital adjustment: a path analysis model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 33, 90-94.
46) Musick, K., & Meier, A (2010). Are both parents always better than one? Parental conflict and young adult well-being. Social Science Research, 39(5), 814-830.
47) Parke, R. D., & Ladd, G. W. (Eds.) (2016). Family-peer relationships: Modes of linkage. Routledge.
48) Perosa, L. M., & Perosa, S .L (2001). Adolescent perceptions of cohesion, adaptability, and   communication: Revisiting the circumplex model. Journal of the Family, 9, 407-419.
49)Rowland,M & Perlman,D (2008) Intimate Relationships, (ed).McGraw-Hill,NY.
50) Segrin, C. & Geanne, F (2005).Family Communication. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
51) Strohschein, L (2005). Parental divorce and child mental health trajectories .Journal of Marriage and Family, 67(5), 1286-1300.
52) Virta, E., Sam, D. L., & Westin, C (2004). Adolescents with Turkish background in Norway and Sweden: A comparative study of their psychological adaptation. Scandinavian journal of psychology, 45(1), 15-25. 
53) Weiss, J. M (2014). Marital Preparation, Experiences, and Personal Qualities in a Qualitative Study of Individuals in Great Marriages.