نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسان و عادی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دختران نوجوان منطقه 2 شهر تهران در سال 1398 بودند. نمونه­های پژوهش شامل 200 نفر که 100 نفر از آنها حداقل یکبار رفتار خود جرحی غیر خودکشی را انجام داده بودند و 100 نفر بدون سابقه رفتار خودجرحی بودند. نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس رفتارها و کارکردهای خود جرحی کلونسکی و گلن (2009)، باور به دنیای عادلانه داگلاس و ساتون (2005)، دالبرت، لیبکوس، سالی و گوچ (2001) و سبک‌های دلبستگی کولینزو رید در سال (1990) استفاده شد. پژوهش علی- مقایسه‌ای بود که برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، تفاوت معنی­داری در سبک­ دلبستگی نزدیک بودن بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسان و عادی وجود دارد (001/0p<) و بین سبک‌های وابستگی و اضطرابی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. مقادیر میانگین حاکی از پایین بودن سبک نزدیک بودن در دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی نسبت به گروه عادی بود. همچنین از بین ابعاد باور به دنیای عادلانه، تنها مؤلفه باورهای دنیای ناعادلانه در بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی تفاوت معنی داری نشان داد (001/0p<). که میانگین باورهای دنیای ناعادلانه در بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی بالاتر از گروه عادی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

omparison of attachment styles and belief in a just world between adolescent girls with self-injurious and normal behaviors

نویسنده [English]

 • maryam beheshti

Master's degree student, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of comparing attachment styles and belief in a just world between adolescent girls with self-injurious and normal behaviors. The statistical population of the research included teenage girls in the 2nd district of Tehran in 2018. The research samples included 200 people, 100 of whom had committed non-suicidal self-harm at least once, and 100 had no history of self-harm. Sampling was done in an available manner. To collect data, Klonsky and Glenn (2009) Self-Injurious Behaviors and Functions scale, Douglas and Sutton (2005), Dalbert, Liebkos, Sully, and Gooch (2001) and Colinzo Reed's attachment styles (1990) were used. . It was a causal-comparative research that used multivariate analysis of variance to analyze the data. The findings showed that there is a significant difference in closeness attachment style between teenage girls with self-harming and normal behaviors (p<0.001) and no significant difference was observed between attachment and anxiety styles. The average values ​​indicated that the closeness style was lower in adolescent girls with self-harming behaviors compared to the normal group. Also, among the dimensions of belief in a just world, only the component of beliefs in an unjust world showed a significant difference among teenage girls with self-harming and normal behaviors (p<0.001). that the average beliefs of the unjust world among teenage girls with self-harming behaviors were higher than the normal group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attachment styles
 • belief in a just world
 • self-injurious behaviors
 • بهشتی، رقیه، صابری، هائیده (1397). «پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگیهای شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن»، پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، سال اول، شماره 2، 50-27.
 • پاکدامن، شهلا (1380). «بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی»، پایان نامه دکتری روانشناسی، دانشگاه تهران.
 • پیوسته گر، مهرانگیز (1392). «شیوع رفتار خودآسیبی عمدی و رابطه‌ی آن با احساس تنهایی و سبک دلبستگی در دانش آموزان دختر». فصلنامه مطالعات روان شناختی، دوره نهم، شماره 3، 51-29.
 • حکیم شوشتری، میترا؛ خانی پور، حمید (1393). «مقایسه خودآسیب رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان: مرور نظام مند». مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. بهار، سال بیستم، شماره 1 ‏، 13-3.
 • خانی پور، حمید، برجعلی، احمد، فلسفی نژاد، محمدرضا (1395). «خود جرحی بدون خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: انگیزه‌ها و احتمال خودکشی». فصلنامة افراد استثنایی، سال ششم، شمارة 21، بهار.
 • خانی پور، حمید (1395). «رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان». رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.
 • دلاور، علی (1391). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. ویراست چهارم، نشر ویرایش.
 • شاکری، ناصره، حکیمه آقایی؛ زهرا شاه حسینی و سحر بینا (1397). «رابطه باور به دنیا عادلانه و نا عادلانه با حالات روانشناختی مثبت در والدین کودکان با نیازهای خاص»، اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، تهران، گروه آموزشی پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • گل پرور، محسن (1389). «ساختار عاملی پرسشنامه باور به دنیای عادلانه رابین و پیلاو (شواهدی از تمایز به باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه)». فصلنامه نشریه اندیشه و رفتار، دوره پنجم، شماره 18، 20-7.
 • گل پرور، محسن، عریضی، محمدرضا (1385). «مقایسه نگرش زنان و مردان اصفهانی نسبت به باور به دنیای عادلانه برای مردان و زنان». مجله پژوهش زنان، دوره چهارم، شماره 16، 114-95.
 • میرغفاری شاهد، ساناز (1396). «رابطه میان سبک‌های دلبستگی و آسیب به خود در نوجوانان شهر تهران». چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری‌های اخیر در روان شناسی. تیرماه، تهران.
 • نیکوگفتار، منصوره (1392). «نقش سبک دلبستگی و کانون کنترل سلامت بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت»، مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران)، فروردین و اردیبهشت، دوره 12، شماره 4، 316-309.
 • یاس فرد، غزال (1397). «مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان کوتاه مدت راه حل محور به شیوه گروهی بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خود جرحی غیر خودکشی در دختران دوره متوسطه شهرستان پردیس»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
 • Chapman, A. L., & Dixon-Gordon, K. (2007).Emotional antecedents and consequences of deliberate self-harm and suicide attempts.Life-Threatening Behavior, 37, 543-552.
 • Collins, N. L., & Read, S. J. (1994). Cognitive representations of attachment: The structure and function of working models. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships, Vol. 5. Attachment processes in adulthood (pp. 53-90). London, England: Jessica Kingsley Publishers.
 • Davilam J.Ramsay M & Stienberg,S. (2005).Attachment as vulnerability to the development of psychopathology.E.D.L.Hankin&J.R.Abela(Eds).development of psychopathology. A vulnerability. stress perspective.pp. (215-242).
 • Dzuka, J., & Dalbert, C. (2007). Student violence against teachers: Teachers well-being and the belief in a just world. European Psychologist, 12, 253-260.
 • Favazza,A.R. (1998).The coming of age of self-mutilation. Journal of nervous and mental disease, 186,259-278.
 • Fergusson DM, Horwood LJ. (1995). Transitions to cigarette smoking during adolescence. Addict Behav; 20(5): 627-42.
 • Fetchenhauer, D., Jacobs, G., & Belschak, F. (2005). Belief in a just world, causal attributions, and adjustment to sexual violence. Social Justice Research, 18, 25-42.
 • Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical psychology Review, 27, 226-239.
 • Klonsky, E.D., Glen, C.R. (2011). Assessing the functions of Non-suicidal Self-injury: Psychometric properties of the inventory of statements about self-injury (ISAS). Journal of psychopathological behavior assessment. 31, 215-219.
 • Nock, M. (2010). Self- injury. American review clinical psychology, 6(2), 31-52. Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trends in Cognitive Sciences, 9, 242-249
 • Nock, matthew k & Michelle, wedig, (2007). “Parental Expressed Emotion and Adolescent Self-Injury” American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, pp. 1171-1178.
 • Sater, J. M.. (2010). In the eyes of the beholder: Cognitive attachment as mediators of the association between interparental attachment and youth personality, Journal of Family Psychology,19, 376-