نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و توانبخشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران

چکیده

 طی سال های گذشته تاکنون در حوزه ی مطالعه ی آشفتگی روانشناختی افراد، در مواجه با موقعیت های نامطلوب، توجه به مداخلاتی از جمله فنون چشم انداز زمان که پنج بعد گذشته ی مثبت، گذشته ی منفی، حال لذت -گرایانه، حال قضا و قدری و آینده را در بر می گیرد، برای ایجاد آرامش روانی و سازگاری فردی حایز اهمیت است. با توجه به همین امر پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم انجام شد. این پژوهش در یک طرح نیمه-آزمایشی، و طی یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی دو گروهی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) پژوهشی سه مرحله ای با سنجش در خط پایه، پس از مداخله (پس آزمون) و در مرحله پیگیری اجرا گردید. از میان جامعه آماری مادران کودکان اوتیسم، تعداد 30 نفردر شهر اصفهان بر اساس معیارهای ورود به پژوهش به صورت دسترس انتخاب و به طور تصادفی به گروه آزمایش(15=n: تحت برنامه درمانی چشم انداز زمان طی 8 جلسه گروهی یک بار در هفته) و گروه کنترل(15=n: مداخله یی دریافت نکرد) گمارده شدند. کلیه شرکت کنندگان مقیاس های امید بزرگسالان اسنایدر اسنایدر(1991) و نشخوار فکری نولن هوکسما و مارلو (1991) را در سه مرحله خط پایه، پس از اجرای درمان چشم انداز زمان ودر مرحله پی گیری تکمیل کردند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of time perspective treatment on rumination of mothers of autistic children in Isfahan city

نویسندگان [English]

 • Leyla Torkan 1
 • Qumars Farahbakhsh 2

1 Master's student in Counseling and Rehabilitation, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

During the past years, in the field of studying the psychological disturbance of people, in the face of unfavorable situations, attention has been paid to interventions such as time perspective techniques, which have five dimensions: the positive past, the negative past, the hedonistic present, the present, and fate. and includes the future, it is important to create psychological peace and personal adaptation. Considering this, the present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of time perspective therapy on the rumination of mothers of autistic children. This research was carried out in a semi-experimental design, and during a two-group randomized controlled trial (one experimental group and one control group), a three-stage research with measurement at the baseline, after the intervention (post-test) and in the follow-up phase. . Among the statistical population of mothers of autistic children, 30 people in the city of Isfahan were selected based on the criteria for entering the research and randomly selected to the experimental group (n = 15: under the vision therapy program during 8 group sessions once a week). and the control group (n=15: did not receive any intervention) were assigned. All participants completed Snyder Snyder's (1991) adult hope scale and Nolen Hoeksma and Marlowe's (1991) rumination scale in three baseline stages, after time perspective treatment and follow-up stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Time perspective
 • rumination
 • autism
 • ایروانی، م. و ابراهیم محمدی، ر.(1394). اثربخشی آموزش چشم انداز زمان بر بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستان شهرستان لردگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر(اصفهان).
 • بابایی، ز.(1396) اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، مطالعات مدیریت و کارآفرینی ; 3(2)، 53-61.
 • باقری نژاد، م؛ صالحی فدردی، ج؛ طباطبایی، م.1389. رابطه ی بین نشخوارفکری وافسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی. مطالعات تربیتی و روانشناسی،(1) 11، 21- 38
 • رجبی غ، گشتیل خ، امان الهی ع(1395). بررسی رابطه خود‌دلسوزی و افسردگی با میانجی‌گری‌های نشخوار فکری و نگرانی در پرستاران زن متأهل. نشریه پرستاری ایران.; ۲۹ (۹۹ و ۱۰۰) :۱۰-۲۱.
 • ریاحی ف، وطن خواه م، کریم نژاد ف، رحیمی ه، وبلادی مقدم ا.( 1392). ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽدرﻣﺎنﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽﺑﺮﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ و اﻣﯿﺪواری واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اتیسم، ﻣﺠﻠﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر، 13(1)، 65-52.
 • زبردست، ع. و شفیعی تبار،م.( ۱۳۹۴). چشم انداز زمانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان عادی و استعداد درخشان، سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش.
 • شهرکی ر، اصغرنژاد فرید ع، فکور ی، سپاه منصور م.(1396). تأثیر درمان دیدگاه زمان، بر کاهش افسردگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس‌از ضربه. مجله مطالعات ناتوانی; ۷ :۶۷-۶۷
 • صمدی، س.( 1392). کودکان مبتلا به اوتیسم. ویرایش اول تهران: انتشارات داوران
 • قمرانی، ا؛ عباسپور، ک و فرامرزی، س.(1393). معرفی مدل چشم انداز زمانی. نقد کتاب ایران و اسلام، ش 21(2)، 94-103.
 • باستانی،س،ایلخانمو،ف، سعیدی،ع (1395).تاریخ شفاهی زنان،تجربه زیسته همسران شهدای جنگ.
 • Chin, J., & Holden, R. R. (2013). Multidimensional future time perspective as moderators of the relationships between suicide motivation, preparation, and its predictors. Suicide & life-threatening behavior,43(4),395-405.
 • Davis, W. E., & Hicks, J. A. (2013). Maintaining Hope at the 11th Hour: Authenticity Buffers the Effect of Limited Time Perspective on Hope. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(12), 1634-1646.
 • Gorther IA, Zulauf CR. (2000). Factors associated with academic time use and academic performance of college students: Arrecrsive approach. J College Stud Develop;41: 554-6.
 • Hobart HM, Smith W. (2008). Autism and family in the People's Republic of China: Learning from parents' perspectives. Res Pract Persons Severe Disabil;33(1-2):37-47.
 • Holman, A. & Zimbardo , P. G.(2009). The Social Language of Time: The Time Perspective–Social Network Connection, Article in Basic and Applied Social Psychology •
 • Joormann, J. (2006). Differentioal effect of rumination and dysphoria on the inhibition of irrelevant emotional material: Evidance from a negative priming task. Cognitive and Research Therapy, 30, 149- 160.
 • Lehtonen, A. (2013). Future thinking and learning in improvisation and a collaborative devised theatre project within primary school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 45, 104-113.
 • McKay, M. T., Worrell, F. C., Temple, E. C., Perry, J. L., Cole, J. C., & Mello, Z. R. (2015). Less is not always more: The case of the 36-item short form of the Zimbardo Time Perspective Inventory. Personality and Individual Differences, 72, 68-71.
 • Milfont, T. L., Andrade, P. R., Belo, R. P., & Pessoa, V. S. (2008). Testing zimbardo time perspective inventory in a Brazilian sample. Interamerican Journal of Psychology, 42(1):49-58.
 • Rabenstein, L, Hamilton, j, Stange, JP, Flynn, M, Abramson,L & Alloy, L.2015. The cyclical nature of depressed mood and future risk: Depression, rumination, and deficits in emotional clarity in adolescent girls: Journal of Adolescence;42-68e76
 • Raes F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Pers Individ Dif.;48(6):757-61.
 • Reynolds SL.(2007).Resilience and thriving in nontraditional college students with impairments: Perceptions of academic facilitators and constraints. Ph.D Dissertation. Ohio University.
 • Richman S. (2005). Raising a Child with Autism. 3th ed. London: Jessica Kingsley.
 • Sadock BG, Sadock VA . (2009). Comprehensive Text Book of Psychiatry. 9 th ed. Philadelphia: Volkmar, Klin, Robert, Schultz & Matthew:3540.
 • Stolarski, M., Bitner, J., & Zimbardo, P. G. (2011). Time Perspective, Emotional Intelligence and Discounting of Delayed Awards. Time & Society, 20, 346-363.
 • Sword Ph.D ,. Sword , Brunskill M.A. (2015). Time perspective therapy: transforming zimbardo’s temporal theory into clinical practice. Time Perspective Theory; Review, Research and Application, 481-498.
 • Walker, T. L., & Tr a c e y, T. J. G. (2012). The role of future time perspective in career decision-making, Journal of Vocational Behavior, 81(2), 150-158. doi: 10.1016/j.jvb.2012.06.002.
 • Zimbardo, P. G. & Boyd, J. (2008). The Time Paradox: The New Psychology of Time That Can Change Your Life. New York: Free Press.