نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

2 کارشناسی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه غیر انتفاعی خیام. مشهد. ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش درمانی مثبت اندیشی بر بهبود تحمل پریشانی و امید به زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مبتلایان به دیابت در شهرستان کاشمر بود که توسط دانشگاه علوم پزشکی معرفی‌شده بودند. 30 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب‌شده و به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از ﭘﺮﺳﺶ­ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ (DTS) ﺳﯿﻤﻮﻧﺰ و ﮔﺎﻫﺮ (2005) امید به زندگی اشنایدر (1991). نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تحمل پریشانی و امید به زندگی مبتلایان به دیابت که مداخله‌ی مثبت اندیشی را دریافت کردند نسبت به اعضای گروه کنترل، افزایش معناداری داشته است؛ بنابراین می‌توان روش درمانی مثبت اندیشی بر بهبود تحمل پریشانی و امید به زندگی مبتلایان به دیابت تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of positive-minded psychotherapy on improving the quality of life and life expectancy of patients with diabetes

نویسندگان [English]

 • azam ghasemi 1
 • Najmeh Darrodi 2

1 Graduated in Clinical Psychology

2 psychology department, Khayyam university of MAshhad

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of positive thinking therapy on improving the quality of life and life expectancy of patients with diabetes. The statistical population of the present study included patients with diabetes in Kashmar city who were introduced by the University of Medical Sciences. 30 people were randomly selected and divided into two groups of 15 people. The research instruments were the Quality of Life Questionnaire (IRQOL) and Schneider (1991). The results of analysis of covariance showed that the quality of life and life expectancy of diabetics who received positive thinking intervention had a significant increase compared to members of the control group; Therefore, positive thinking therapy can improve the quality of life and life expectancy of diabetics.In general, chronic diseases, including diabetes, will lead to many clinical, social and psychological problems, which in turn will limit the physical and mental activity of people and reduce the quality of life and life expectancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thinking positive"
 • Quality of Life"
 • "
 • Life
 • Life expectancy
 • توکلی، زهرا و کاظمی زهرانی (1397). «اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو»، نشریه پژوهش پرستاری ایران. 13(2)، صص 41-48.
 • رایگان، نیلوفر، شعیری، محمدرضا، اصغری مقدم، محمدعلی (1395). «بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هشت مرحله‌ای کش بر تصویر بدنی منفی دختران دانشجو»، دانش رفتار. 59 (53)، صص 22-55
 • رضایی، محمد(1395). اثر بخشی مثبت اندیشی در کاهش تبعات دیابت. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره بیست و سوم.
 • شهباز، اعظم؛ همتی مسلک پاک، معصومه؛ رحیم نژاد، رحیم و خلخالی، حمیدرضا (1395). «تاثیر اجرای برنامه خودمراقبتی بر اساس الگوی اورم بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی»، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 14(75)، صص 117-108.
 • عزیزی، علیرضا، میرزایی، آزاده (1393). «بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار»، پژوهشی حکیم، 1 (13)، صص 11-18
 • کاویانی، حمید؛ جواهری ، فرشته ؛ بحیرایی، بهروز (1394). «اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) در کاهش افکار خودآیند منفی و نگرش ناکارآمد و افسردگی و اضطراب پی گیری 49- 60 روزه»، مجله تازه‌های علوم شناختی، صص 7 و 59
 • نوروزی، گلستانه (1395). «در تحقیقی با عنوان اثربخشی درمان مثبت اندبشی بر سازماندهی دانشجویان دختر دانشگاه خلیج فارس بوشهر»، کنگره بین‌المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، 1-12.
 • Alvani, S., R., Zaharim, N. M., Kimura, L. W. (2015). Defining the Relationship of Psychological Well-Being and Diabetes Distress with Glycemic Control among Malaysian Type 2 Diabetes. Clinical Psychology, 3(3), 167-176.
 • Benzein, B (2006). Cognitive neuropsychology of alexithymia: Imp locations for personality typology. Cognitive neuropsychiatry. 11, 332-360
 • Das-Munshi, J., Stewart, R., Ismail, K., et al. (2007). Diabetes, common mental disorders, and disability: Findings from the UK National Psychiatric Morbidity Survey. Psychosom Med, 69(6): 543-50.
 • Herth, F. (2000). Adolescent aggression: Models of resiliency. J Appl Soc Psychol, 31 (3):445-466.
 • Kalesnykiene, V., Sorri, I., Voutilainen, R., Uusitupa, M., Niskanen, L., & Uusitalo, H. (2019). The effect of glycaemic control on the quantitative characteristics of retinopathy lesions in patients with type 2 diabetesmellitus: 10-year follow-up study.Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 247(3), 335–341.
 • Kardum, I., & Krapic, N. (2001). Personality traits, stressful life events, and coping styles in early adolescence. Personality and Individual Differences, 30, 503
 • Y. OkifujiK. S. R. (2016). Time Perspective Therapy: Transforming Zimbardo’s Temporal Theory into Clinical Practice. Time Perspective Theory; Review, Research and Application, 481-498.