نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان هیجان مدار بر شکست عشقی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد رودهن در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که با استفاده از نمونه­گیری خوشه­ای40 نفر دانشجوی دختر و پسر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (هر گروه 20 نفر). سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 2 ساعته تحت  درمان هیجان­مدار قرار گرفتند. در این مطالعه، ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه­ های شکست عشقی (راس، 1999) و رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) بود که قبل و بعد از درمان، اجرا گردید. داده­های جمع­آوری شده، با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 25 و روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان هیجان مدار گروهی، باعث کاهش معنادار نشانگان شکست عشقی و افزایش رضایت از زندگی در مرحله پس­آزمون نسبت به پیش­آزمون در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد (001/0>p). بنابراین می­توان از این درمان به عنوان یک درمان مکمل در کنار سایر درمان­های روان­شناختی برای بهبود نشانگان شکست عشقی و افزایش رضایت زندگی این افراد استفاده گرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

asas

نویسندگان [English]

 • mostafa javamshirafshar
 • tahereh ganipourajrabad

gfrg

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of emotion-based therapy on love failure and life satisfaction in students of Azad University of Roudehen. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all students studying at Azad University of Roudehen in the academic year 1399-1400. 40 girl and boy students were selected through cluster sampling and were assigned randomly into two experimental and control groups (n= 20 each). Experimental group received ten 2-hour sessions of emotion-based therapy. In this study, the data collection tool was the Love Trauma Questionnaire (Ross, 1999) and Life Satisfaction Questionnaire (Diener et al., 1985) which was administered before and after training. The collected data were analyzed using Spss software version 25 and multivariate analysis of covariance. The results of analysis of covariance showed that group emotion-based treatment significantly reduced love trauma syndrome and increased life satisfaction in the post-test stage compared to the pre-test in the experimental group compared to the control group (p <0.001). Therefore, this treatment can be used as a complementary treatment along with other psychological therapies to improve trauma syndrome and increase life satisfaction of these people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotion-based therapy
 • love failure
 • life satisfaction
 • Students
 • اسبقی، مریم و حسین‌زاده، اعظم (1398). «بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل»، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، 2(3)، 101-116.
 • آقایی، احمد؛ کهرازنی، فرهاد و فرنام، علی (1398). «مقایسه اثربخشی طرحواره درمانگری و زوج درمانگری هیجان مدار به صورت گروهی بر رضایت از زندگی و طرحواره های سازش نایافته زوجین»، مجله علوم روانشناختی، 18 (73): 133-142.
 • بیانی، علی اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور و گودرزی، حسین (1386). «اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی»، فصلنامه روان شناسان ایرانی، 3 (11): 259-168.
 • تردست، کوثر (1393). پیش بینی نشانگان شکست عشقی بر اساس خودشفقتی، سبک های دلبستگی و تمایزیافتگی در دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهر اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • جاویدی، نصرالدین؛ سلیمانی، علی اکبر؛ احمدی، خدابخش و صمدزاده، منا (1391). «اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار بر افزایش رضایت جنسی زوجین»، فصلنامه روانشناسی سلامت، 1 (3): 5-18.
 • حسین زاده، اعظم؛ اسبقی، مریم و نصیری، اعظم (1399). «اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی»، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، 3(3)، 123-145.
 • رجبی، سوران؛ جوکار، مهناز و علیمرادی، خدیجه (1397). «اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی متمرکز بر آسیب در کاهش نشانگان شکست عشق در دانشجویان»، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 8 (1): 96-79.
 • شولتز، دوان و شولتز، سیدنی آلن (1397). نظریههای شخصیت، ترجمه سید محمدی، یحیی. تهران: انتشارات ویرایش.
 • گرایلی، مژگان؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا و اصغری ابراهیم آبادی، محمدجواد (1398). «اثربخشی روان درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان شکست عشق»، پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره، 9 (2): 100-87.
 • نامنی، ابراهیم؛ محمدی پور، محمد و نوری، جعفر (1396). «اثربخشی درمان هیجان مدار به شیوه گروهی بر بخشودگی بین فردی و امید در زنان مطلقه»، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8 (29): 45-65.
 • Beyers, W., & Seiffge-Krenke, I. (2010). Does identity precede intimacy? Testing Erikson’s theory on romantic development in emerging adults of the 21st century. Journal of adolescent research, 25(3), 387-415.
 • Burgess Moser, M., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2016). Changes in relationship‐specific attachment in emotionally focused couple therapy. Journal of marital and family therapy, 42(2), 231-245.
 • del Palacio-González, A., Clark, D. A., & O’Sullivan, L. F. (2017). Distress severity following a romantic breakup is associated with positive relationship memories among emerging adults. Emerging Adulthood, 5(4), 259-267.
 • Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological bulletin, 125(2), 276.
 • Elliott, R. K., Greenberg, L. S., & Lietaer, G. (2008). Research on experiential psychotherapies.
 • Flynn, M. K., & Bhambhani, Y. (2021). Internalized transphobia, nondisclosure of gender identity, and life satisfaction among transgender and non-binary adults: The moderating roles of psychological flexibility and inflexibility. Journal of Contextual Behavioral Science, 20, 194-201.
 • Gandy, M., Heriseanu, A. I., Dudeney, J., Bisby, M. A., Scott, A. J., Fisher, A., ... & Dear, B. F. (2021). Disability and life satisfaction in neurological disorders: The role of depression and perceived cognitive difficulties. General hospital psychiatry, 73, 16-23.
 • Gilbert, S. P., & Sifers, S. K. (2011). Bouncing back from a breakup: Attachment, time perspective, mental health, and romantic loss. Journal of College Student Psychotherapy, 25(4), 295-310.
 • Goldman, R. N., Cain, D. J., Keenan, K., Rubin, Sh. (2016). Emotion-focused therapy. Washington: American psychological association.
 • Greenberg, L. S., & Watson, J. C. (2013). Emotion-focused therapy for depression. American Psychological Association.
 • Halchuk, R. E., Makinen, J. A., & Johnson, S. M. (2010). Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy: A three-year follow-up. Journal of couple & relationship therapy, 9(1), 31-47.
 • Heo, W., Lee, J. M., & Park, N. (2020). Financial-related psychological factors affect life satisfaction of farmers. Journal of Rural Studies, 80, 185-194.
 • Kang,s., Kim,s. (2015). Effects of forgiveness therapy program on self-esteem, anger, and forgiveness in people who abuse alcohol. J korean Acad Psychiatr ment Health Nurs. 4, 300-309.
 • Luquet, W. (2006). Short-term couples therapy: The Imago model in action. Routledge.
 • Moita, G., & Wieser, M. A. (2018). The dictatorship of love relationships. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, 17(1), 21-32.
 • Murray Parkes, C. (2006). Love and loss: The roots of grief and its complications. Hove, East Sussex.
 • Pan, L., Li, L., Peng, H., Fan, L., Liao, J., Wang, M., ... & Zhang, Y. (2022). Association of depressive symptoms with marital status among the middle-aged and elderly in Rural China–Serial mediating effects of sleep time, pain and life satisfaction. Journal of Affective Disorders, 303, 52-57.
 • Ratto, N. (2014). Attachment Style with Mother and Relationship Context as Predictors of Late Adolescents’ Conflict Behaviours with a Romantic Partner or Close Friend: A multi-method study (doctoral dissertation, concordia university).
 • Rosse, R. B. (2007). The love trauma syndrome: free yourself from the pain of a broken heart. Da Capo Lifelong Books.
 • Sailor, J. L. (2013). A Phenomenological Study of Falling Out of Romantic Love. Qualitative Report, 18, 37.
 • Simon, R. W., & Barrett, A. E. (2010). Nonmarital romantic relationships and mental health in early adulthood: Does the association differ for women and men?. Journal of Health and Social Behavior, 51(2), 168-182.
 • Wade, N. G., Hoyt, W. T., Kidwell, J. E., & Worthington Jr, E. L. (2014). Efficacy of psychotherapeutic interventions to promote forgiveness: a meta-analysis. Journal of consulting and clinical psychology, 82(1), 154.