نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت گرا، دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران.

4 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد مرودشت، مرودشت، ایران.

5 کارشناس ارشد روانشناسی اسلامی، دانشگاه پیام نور همدان، همدان، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی بود. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان 13 تا 18 سال در حال زندگی در مراکز شبه خانواده شهر تهران بودند. روش نمونه­گیری پژوهش حاضر به صورت در دسترس بود و با این روش تعداد 90نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای پرخطر، مقیاس الکسی­تایمی و پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان استفاده شد. یافته­ها نشان داد ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی با رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنادار داشتند (05/0P<). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی توانستند 45/0 رفتارهای پرخطر را پیش­بینی کنند (05/0 P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the tendency to high-risk behaviors based on emotional malaise and intolerance of uncertainty in adolescents with a history of self-harming behaviors

نویسندگان [English]

 • seyedalireza seyfi 1
 • parisa jamshad 2
 • azam najafalizade 3
 • fateme asadi 4
 • sara mohammadi 5

1 Master's degree in positive psychology, Quran and Hadith University, Tehran, Iran

2 Master's degree in General Psychology, Islamic Azad University, Roudhen branch, Roudhen, Iran

3 Master of Family Counseling, Qom Islamic Azad University, Qom, Iran.

4 Master of Counseling, Marodasht Azad University, Marodasht, Iran.

5 Master of Islamic Psychology, Payam Noor University, Hamedan, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to predict the tendency to high-risk behaviors based on emotional malaise and intolerance of uncertainty in adolescents with a history of self-harming behaviors. This research was descriptive and correlational. The statistical population of the study included adolescents aged 13 to 18 years living in quasi-family centers in Tehran. The sampling method of the present study was available and 90 people were selected by this method. The research instruments included a high-risk behaviors questionnaire, an Alexithymic scale and an uncertainty intolerance questionnaire. Pearson correlation and simultaneous linear regression were used to analyze the data. The results showed that emotional malaise and intolerance of uncertainty had a positive and significant relationship with high-risk behaviors (P <0.05). Regression results also showed that emotional malaise and intolerance of uncertainty could predict 0.45 high-risk behaviors (P <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • High Risk Behaviors
 • Self-injurious Behaviors
 • Uncertainty Intolerance
 • Emotional Dysfunction
 • Adolescents
 • حسنی، جعفر؛ شاهقلیان، مهناز. (1393). «ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان در دختران فراری و بهنجار». فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 5 (17)، 134-117.
 • فتحی، یاسر؛ ذاکری پور، غلامرضا. (1393). «نارسایی علل گرایش روان شناختی نوجوانان به رفتارهای پرخطر و راهکارهای مقابله با آن». فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت، 7(1)، 126-95.
 • محمودعلیلو، مجید؛ شاهجویی، تقی؛ هاشمی، زهره. (1389). «مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب شناختی، جهت گیری منفی به مشکل و باورهای مثبت در مورد نگرانی بین بیماران مبتلا به اختلال اضطراب تعمیم یافته و افراد عادی». فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 5 (2)، 23-42.
 • ناصری، الهه؛ خانجانی، زینب؛ بخشی پوررودسری، عباس. (1397). «پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای و تحمل ابهام». پژوهش های تربیتی، 13 (55)، 132-111.
 • وجدانی، نجمه. (1397). «پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و پیوند والدینی در نوجوانان». پژوهش در نظام های آموزشی،12، 1150-1137.
 • Boulter, C., Freeston, M., South, M., & Rodgers, J. (2014). Intolerance of uncertainty as a framework for understanding anxiety in children and adolescents with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(6), 1391-1402.
 • Buhr, K., & Dugas, M. J. (2002). The Intolerance of Uncertainty Scale: Psychometric properties of the English version. Journal Behaviour Research and Therapy, 40, 931–945.
 • Childs, K., Dembo, R., Belenko, S., Sullivan, C., & Cochran, J. (2011). A group-based modeling approach to examining sociodemographic variation in the association among risky sexual behavior, drug use, and criminal involvement in a sample of newly arrested juvenile offenders. Youth Violence and Juvenile Justice, 9(4), 313-332.
 • Correro, A. N., Paitel, E. R., Byers, S. J., & Nielson, K. A. (2021). The role of alexithymia in memory and executive functioning across the lifespan. Cognition and Emotion, 35(3), 524-539.‏
 • Deborde, A. S., Berthoz, S., Godart, N., Perdereau, F., Corcos, M., & Jeammet, P. (2006). Relations between alexithymia and anhedonia: a study in eating disordered and control subjects. L'encephale, 32(1 Pt 1), 83-91.‏
 • Duarte, T. A., Paulino, S., Almeida, C., Gomes, H. S., Santos, N., & Gouveia-Pereira, M. (2020). Self-harm as a predisposition for suicide attempts: A study of adolescents' deliberate self-harm, suicidal ideation, and suicide attempts. Psychiatry research, 287, 112553.‏
 • Freeston, M. H., Rheaume, J., Letarte, H., Dugas, M. J., & Ladouceur, R. (1994). Why dopeople worry? Personality and Individual Differences, 17, 791–802.
 • Gámez-Guadix, M., Borrajo, E., & Almendros, C. (2016). Risky online behaviors among adolescents: Longitudinal relations among problematic Internet use, cyberbullying perpetration, and meeting strangers online. Journal of behavioral addictions, 5(1), 100-107.
 • Glenn, C.R., Klonsky, E.D. (2013). Nonsuicidal self-injury disorder: an empirical investigation in adolescent psychiatric patients. Clin Child Adole Psychol ,42(4), 496-507.
 • Joshi, S. R. (2013). A Study of Risk Taking Behaviour of Adolescent Students in Relation to Emotional Intelligence. International Journal for Research in Education, 2, 5.
 • Laposa, J. M., Collimore, K. C., Hawley, L. L., & Rector, N. A. (2015). Distress tolerance in OCD and anxiety disorders, and its relationship with anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty. Journal of anxiety disorders, 33, 8-14.
 • Lee, L., Chen, P.C., Lee, K., & Kaur, J. (2017). Violence-related behaviours among Malaysian adolescents: a cross sectional survey among secondary school students in Negeri Sembilan. Annals-Academy oF Medicine Singapore, 36(3), 169-185.
 • Lee, W.K. (2016). Psychological characteristics of selfharming behavior in Korean adolescents. Asian journal of psychiatry, 23, 119-24.
 • McEvoy, P. M., & Erceg-Hurn, D. M. (2016). The search for universal transdiagnostic and trans-therapy change processes: evidence for intolerance of uncertainty. Journal of anxiety disorders, 41, 96-107.
 • Morriss, J., Christakou, A., & Van Reekum, C. M. (2016). Nothing is safe: Intolerance of uncertainty is associated with compromised fear extinction learning. Biological psychology, 121, 187-193.
 • Martino, G., Caputo, A., Schwarz, P., Bellone, F., Fries, W., Quattropani, M. C., & Vicario, C. M. (2020). Alexithymia and inflammatory bowel disease: a systematic review. Frontiers in psychology, 11, 1763.‏
 • Ozsivadjian, A., Hollocks, M. J., Magiati, I., Happé, F., Baird, G., & Absoud, M. (2021). Is cognitive inflexibility a missing link? The role of cognitive inflexibility, alexithymia and intolerance of uncertainty in externalising and internalising behaviours in young people with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 62(6), 715-724.‏
 • Robichaud, M. (2013). Cognitive behavior therapy targeting intolerance of uncertainty: Application to a clinical case of generalized anxiety disorder. Cognitive and Behavioral Practice, 20(3), 251-263.
 • Veld, D.M.J., Walraven, J.M., & Weerth, C.D. (2012).The relation between emotion regulation strategies and physiological stress responses in middle childhood. Psychoneuroendocrinology, 37 (8), 1309-1319.
 • Whiting, S. E., Jenkins, W. S., May, A. C., Rudy, B. M., Davis, T. E., & Reuther, E. T. (2014). The role of intolerance of uncertainty in social anxiety subtypes. Journal of clinical psychology, 70(3), 260-272.