نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر از مهم‌ترین مشکلات عصر مدرن است که موجب ناکارآمدی افراد جامعه شده و با ایجاد مشکلات عمده در زمینه‌های سلامتی، رفتاری و اقتصادی، ‌باعث از بین رفتن زندگی و بودجه ملی برای مبارزه یا جبران صدمات ناشی از آن شده است.این پژوهش با هدف تعیین رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهر زنجان انجام شد. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و روش توصیفی و با گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و از نمونه آماری به تعداد 153 نفر به صورت نمونه‌گیری نسبتی در دسترس از جامعه آماری مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد زنجان بررسی شد. جهت بررسی مدل مفهومی و آزمون فرضیه‌ها نیز از ضرایب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی روابط بین متغیرهای ماندگاری درمان اعتیاد، قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی مددجویان به صورت مثبت و معنادار بوده و ضرایب تأثیر مسیرهای مرتبط با قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی مددجویان بر ماندگاری درمان اعتیاد مددجویان به صورت مثبت و معنادار گزارش شد.بنابراین قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی از عوامل مؤثر در پیش‌بینی ماندگاری درمان اعتیاد مددجویان مرد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the Relationship between of assertiveness, attitude towards responsibility and life orientation with retention in addiction treatment of male clients (Case study: Zanjan addiction treatment centers

نویسندگان [English]

 • Ramin Karimi 1
 • Qamar Kiani 2

1 student

2 Assistant Professor of Psychology, Zanjan Azad University

چکیده [English]

Drug use is one of the most important and high problems of the society that causes inefficiency and by creating major problems in the fields of health, behavior and economy, it causes the national life to go to life and the budget to fight or compensate for the injuries caused by it. The aim of this study was to determine the decisive relationship, attitude towards responsibility and orientation of life with sustainability in the treatment of clients in the centers of the center of Zanjan.The present study was applied and the method was descriptive and by collecting information through a questionnaire and a statistical sample of 153 people in the form of available relative sampling was removed from the statistical population of clients of Zanjan Allocation Center. Pearson correlation coefficients and multiple regression analysis model were used to conceptualize and test the hypotheses.

Based on the correlation coefficient test, the relationship between the two countries, treatment, assertiveness, attitude to responsibility and orientation of clients' lives have been positive and significant, and the coefficient of influence of paths related to assertiveness, attitude to responsibility and orientation of clients' lives on the duration of clients' treatment Is the face. The report was positive and meaningful.Three characteristics of assertiveness, attitude towards responsibility and life orientation in male clients are important variables related to success in treatment longevity treatment. Therefore, assertiveness, attitude towards responsibility and life orientation are factors in predicting the durability of treatment of male clients in society

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assertiveness
 • Attitude towards responsibility
 • Orientation of life
 • Sustainability in addiction treatment
 • Addiction treatment centers
 • آقاخانی، نادر؛ زارعی خیرآباد، عباس، قره داغی، جابر، نزیمی، نرگس (1396). «بررسی دلایل گرایش و روی آوری مجدد به ماده مخدر مت آمفتامین در معتادان مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد ارومیه». مجله پزشکی قانونی ایران. 23 (2): ۱۰۴-۱۱۴.
 • باباپور خیرالدین، جلیل؛ پورشریفی، حمید و سودمند محسن (1397). «نقش اتحاد درمانی و سبک‌های دلبستگی در ریزش از درمان مبتلایان به سوءمصرف مواد». فصلنامه علمی اعتیادپژوهی. 12 (46): ۱۷۳-۱۸۸.
 • براتی، مجید؛ اله وردی پور، حمید، معینی، بابک و فرهادی نسب، عبدالله (1390). «اثربخشی آموزش مهارت جرأت‌مندی در کاهش هنجارهای انتزاعی ترغیب‌کننده مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان». مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان. 3 (18): 49-40.
 • پازانی، فریبا؛ برجعلی، احمد، احدی، حسن و کراسکیان موجمباری، آدیس (1396). «الگوی روابط ساختاری عوامل روانشناختی مؤثر بر آمادگی اعتیاد نوجوانان با نقش واسطه‌ای هم‌وابستگی». فصلنامه علمی خانواده و پژوهش. 14 (4): ۶۹-۹۰.
 • پویا نسب، بابک؛ جهانگیری، محمدمهدی و تقوایی داوود (1396). «بررسی ارتباط پنج مؤلفه خودکارآمدی اجتماعی و جرأت‌ورزی (ابراز وجود) در دختران نوجوان». کنفرانس پژوهش‌‌های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی و حقوق، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
 • توسلی، گلناز و ادیبی فر، مونا (1395). «بررسی مقایسه خوش بینی براساس مفاهیم روانشناسی مثبت در بین معتادان، افراد عادی و افراد موفق در ترک در شهر ری در سال 1391». چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی. آتن، یونان.
 • جلیل، طاهره و افشین، زارعی (1394). «بررسی اثربخشی آموزش مهارت رفتار جرأت‌مندانه بر کاهش آمادگی به اعتیاد دانش آموزان پسر کلاس یازدهم شهر همدان». مجله طب انتظامی. 4: 256-251.
 • جمالی، عبداله؛ زهراکار، کیانوش، مدنی، یاسر و غلامعلی لواسانی، مسعود (1395). «پیش‌بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بر اساس تجارب معنوی و میزان هیجان‌خواهی». رویش روان‌شناسی. 4 (17): 176- 155.
 • خمرنیا، محمد و پیوند، مصطفی (1397). «علل بازگشت به اعتیاد به مواد مخدر و راهکارهای پیشنهادی در مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد: یک مطالعه کیفی». مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 17: 538-523.
 • رجب‌‌پور، مجتبی؛ نریمانی، محمد، میکائیلی، نیلوفر و حاجلو، نادر (1397). «اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر پیشگیری از عود اعتیاد: فراتحلیل». فصلنامه علمی اعتیادپژوهی. 12 (46): ۱۲۱-۱۳۶.
 • رهبری، نسرین؛ باباپور، جلیل و صبوری مقدم، حسن (1397). «آموزش مهارت‌های حل مسئله و قاطعیت بر تغییر نگرش نوجوانان دختر نسبت به سوء مصرف مواد». اعتیاد پژوهی. 12 (48): 26-11.
 • سید فاطمی، نعیمه، مشیرآبادی، زینب؛ بریم نژاد، لیلی؛ حقانی، حمید (1392). «بررسی همبستگی درک از توانایی حل مسئله با مهارت قاطعیت در دانشجویان پرستاری». مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات). 19(3)، 70-81.
 • شریفی راد، غلامرضا؛ محبی، سیامک؛ مطلبی، محمد؛ شاه سیاه، مرضیه؛ تبرایی، یاسر (1390). «تأثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان». مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 18 (2): 82-90.
 • شواتز، د؛ شولتز، س (1399). نظریه‌های شخصیت. ترجمه: سید محمدی. تهران: نشر ویرایش.
 • صدیقی ارفعی، فریبرز؛ تابش، ریحانه و جعفری ده آبادی، مهدیه (1399). «تأثیرآموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی بر دانش‌آموزان دختر قربانی قلدری سایبری در مدارس دوره متوسطه دوم». فصلنامه انتظام اجتماعی. 12 (3): 140-121.
 • طاهری فرد، مینا؛ بشرپور، سجاد، حاجلو، نادر و نریمانی، محمد، (1400). «الگوی روابط ساختاری عود افراد دارای اختلال مصرف مواد بر اساس سوگیری توجه و حساسیت به پاداش با نقش میانجی کنترل بازداری». فصلنامه علمی اعتیادپژوهی. 11 (60): 142-117.
 • کشاورز، محبوبه؛ قمرانی، امیر، باقریان، مرضیه و رضایی، امیرموسی (1393). «نقش پیش‌بین جهت‌گیری معنوی معتادان و بار روانی خانواده‌های آن‌ها در ماندگاری درمان اعتیاد». تحقیقات علوم رفتاری. 12 (1): 153-144.
 • کیگان، جروم؛ ماسن، پاول هنری، هوستون، آلتا کارول، کانجر (1396). رشد و شخصیت کودک. ترجمه: مهشید یاسایی. تهران: انتشارات گیسوم.
 • کوری، ج (1399). نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. مترجم: سید محمدی. تهران: ارسباران.
 • محمودیان، حسن؛ صفریان، هادی، هاشمزاده واعظ، حسین، میرمحمد تبار، سید عبدالله و رضوانی‌فر، شیرین (1394). «بررسی رابطۀ جهت‌‏گیری زندگی و اهداف پیشرفت با رضایت از زندگی دانشجویان».فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. 11 (35): 135-123.  
 • نازک تبار، حسین و شربت اوغلی اصل، هایده، (1398). «مقایسه کارکرد خانواده، سلامت روان و عزت نفس در بین زنان موفق و ناموفق به ترک اعتیاد: مورد مطالعه بیماران مراکز درمانی منطقه 1 شهردارى تهران». دو فصلنامه پژوهش‌های انتظامی-اجتماعی زنان و خانواده. 7 (2): 192-176.
 • نژادکریم، الهه؛ سلیمه، هادی، جاودان، موسی و حسین زاده، پریا (1396). «اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سطح بخشودگی زنان»، مجله رویش روان‌شناسی. 4 (21): 130-109.
 • Boket, E. G., Bahrami, M., Kolyaie, L., & Hosseini, S. A. (2016). The effect of assertiveness skills training on reduction of verbal victimization of high school International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS), 3(2), 690-699.
 • Korner, H. & Nordvik, H. (2007). Five – factor model personality traits in opioid dependence. Online Journal of BMD psychiatry. http://www.biomedcentral com/ 1471-244x/7/37.
 • Puskar, K. R., Sereika, S. M., Lamb, J., Tusaie-Mumford, K., & McGuinness, T (1999). Optimism and its relation- ship to depression, coping, anger, and life events in rural adolescents. Issues in Mental Health Nursing, 20, 115-130.
 • Swift, J. K., Greenberg, R. P., Tompkins, K. A., & Parkin, S. R. (2017). Treatment refusal and premature termination in psychotherapy, pharmacotherapy, and thei combination: A meta-analysis of head-to-head comparisons. Psychotherapy, 54(1), 47-57.