نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مشاوره، گرایش توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی  رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه­کننده به مراکز DIC شهر تهران بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون_ پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان مراجعه­کننده به مراکز DIC شهر تهران در 6 ماهه دوم سال 1400 بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. ابزارهای اندازه­گیری مقیاس تکانشگری (BIS-11) (بارت و همکاران، 2004) و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان (DERS) (گراتز و روئمر، 2004) بودند. رفتاردرمانی با رویکرد REBT بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان به مدت 8 جلسه 90دقیقه­ای بر روی گروه­ آزمایش اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که مشاوره گروهی با رویکرد REBT بر کاهش نشانه­های تکانشگری و دشواری در تنظیم هیجان تأثیر داشته است (P<0/05). با توجه به اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی-هیجانی بر نشانه­های تکانشگری و دشواری در تنظیم هیجان اجرای کارگاه­های آموزشی مبتنی بر این مفاهیم در مراکز مشاوره خانواده توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of rational-emotional behavioral therapy (REBT) on impulse control and difficulty in emotion regulation in adolescents referred to DIC centers in Tehran

نویسندگان [English]

 • mona shokri shams 1
 • afsaneh khadivizand 2

1 Master's degree in counseling, rehabilitation major, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran

2 Graduated from Master's Degree, Rehabilitation Counseling, Islamic Azad University, Faculty of Science and Research, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this research was to determine the effectiveness of rational-emotional behavior therapy (REBT) on impulse control and difficulty in emotion regulation in adolescents referred to DIC centers in Tehran. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research included teenagers who referred to the DIC centers in Tehran in the second 6 months of 2014. 30 people were selected using the available sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups (15 people in each group). The measuring instruments were the impulsivity scale (BIS-11) (Barrett et al., 2004) and the difficulty of emotion regulation questionnaire (DERS) (Gratz and Roemer, 2004). Behavioral therapy with REBT approach on impulse control and difficulty in emotion regulation was implemented for 8 sessions of 90 minutes on the experimental group. The results of multivariate covariance analysis showed that group counseling with REBT approach had an effect on reducing impulsivity symptoms and difficulty in emotional regulation (P<0.05). Considering the effectiveness of rational-emotional behavior therapy on the symptoms of impulsivity and difficulty in emotional regulation, it is recommended to implement educational workshops based on these concepts in family counseling centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • impulse control
 • Difficulty in regulating emotions
 • REBT approach
 • Youth
 • الیس، آلبرت و مک لارن، کاتارین (2005). رفتاردرمانی، عقلانی، هیجانی: راهنمای درمانگران، ترجمه مهرداد فیروزبخت، 1392، چاپ اول، تهران: انتشارات روانشناسی و هنر.
 • جاوید، محبوبه؛ محمدی، نوراله و رحیمی، چنگیز (1391). «ویژگی­های روان­سنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت»، فصلنامه روش­ها و مدل­های روانشناختی، 2، 8، صص 34-23.
 • حکیم شوشتری، میترا و خانیپور، حمید (1393). «مقایسه خودآسیبرسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان: مرور نظاممند»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 20، 1، صص 3-13.
 • دستغیب، زهرا؛ نریمانی، محمد؛ قبادی­داشدبی، کامل؛  حسینی، فاطمه؛ قارلی­پور، ذبیح اله؛ ایمانزاد، معصومه؛ غلامی، مینا و قیطاس­پور، کیمیا (1393). «مقایسه باورهای غیرمنطقی و شادکامی در دانش آموزان تیزهوش با عادی»، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22، 3، صص 27-33.    
 • دربانی، سید علی؛ مالکی، فاطمه؛ رستمی ، مهدی و کشاورز، آزیتا (1395). «اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی-عاطفی0 رفتاری بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی و عاطفی دانشجویان پسر خوابگاهی»، آموزش، مشاوره و روان­درمانی، 5، 18، صص 15-32.
 • زارع، مهدی؛ شفیع­آبادی، عبدالله؛ پاشاشریفی، حسن و نوابی­نژاد، شکوه (1386). «اثربخشی گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبک­های ابراز هیجان»، رواننشاسی تحولی، 4، 13، صص 25-41.
 • کرمی، جهانگیر؛ زکی‌یی، علی؛ حاتمیان، پیمان و باقری، اشکان (1395). «مقایسه مشکلات تنظیم هیجانی و سبک­های عاطفی در بین افراد وابسته به مصرف سیگار و افراد غیرسیگاری»، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 27، 10، صص 848-855.
 • غلامی، فرود؛ قدمی دولت آباد، شهین؛ خانی پور کاکش، پریسا و احمدی، سمیه (1399). «نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران»، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، 3(2)، صص 101-125.
 • نیروزاده، شهربانو؛ یوسفی، فریده؛ فولادچنگ، محبوبه و حسین جاری، مسعود (1396). «اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکردهای نظریه انتخاب و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و دشواری تنظیم هیجان»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18، 2، صص 37-50.
 • هانی­اصل حیزانی، عباس و محمدی بیجائیه، اسماعیل (1398). «اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری بر اصلاح باورهای غلط و کاهش تکانشگری دانش­آموزان پسر کلاس هفتم»، رویش روانشناسی، 8، 7، صص 9-18  
 • Banks, T., & Zionts, P. (2009). REBT used with children and adolescents who have emotional and behavioral disorders in educational settings: A review of the literature. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 27(1), 51-65.
 • Banks, T. (2011). Helping students manage emotions: REBT as a mental health educational curriculum. Educational Psychology in Practice, 27(4), 383-394.
 • Deen, S., Turner, M. J., & Wong, R. S. (2017). The effects of REBT, and the use of credos, on irrational beliefs and resilience qualities in athletes. The Sport Psychologist, 31(3), 249-263.
 • Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 26(1), 41-54
 • Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual In JJ. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press, 3-24.
 • Gratz, K. L., Bardeen, J. R., Levy, R., Dixon-Gordon, K. L., & Tull, M. T. (2015). Mechanisms of change in an emotion regulation group therapy for deliberate self-harm among women with borderline personality disorder. Behaviour research and therapy, 65, 29-35.
 • Mathews, C. A., Waller, J., Glidden, D., Lowe, T. L., Herrera, L. D., Budman, C. L., ... & Reus, V. I. (2004). Self injurious behaviour in Tourette syndrome: correlates with impulsivity and impulse control. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 75(8), 1149-1155.
 • Rosner, R. (2011). Albert Ellis' Rational-Emotive Behavior Therapy. Adolescent Psychiatry, 1(1), 82-87.
 • Ziegler, D. J. (2000). Basic assumptions concerning human nature underlying rational emotive behavior therapy (REBT) personality theory. Journal of rational-emotive and cognitive-behavior therapy, 18(2), 67-85.
 • Aizpitarte, A., Atherton, O. E., Zheng, L. R., Alonso‐Arbiol, I., & Robins, R. W. (2019). Developmental precursors of relational aggression from late childhood through adolescence. Child development, 90(1), 117-126.‏
 • Eccles, J. S., Lord, S., & Buchanan, C. M. (1996). School transitions in early adolescence: What are we doing to our young people? In J. A. Graber, J. Brooks-Gunn, & A. C. Petersen (Eds.), Transitions through adolescence: Interpersonal domains and context. Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 251-284.