نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسردر رابطه بین خودکنترلی واعتیادبه اینترنت در زنان فعال درشبکه های اجتماعی انجام شد.این پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه موردمطالعه آن شامل کلیه زنان متأهل فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام وعضو پیج های دردسترس بود،که دربازه زمانی تیرتا مردادماه 1398،عضواین پیج ها بودند.به همین منظور با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند،تعداد 299 نفر از زنان متأهل عضو این پیج دربازه زمانی مذکور،انتخاب شده وبه پرسشنامه های اعتیادبه اینترنت،خودکنترلی واحساسات مثبت،پاسخ دادند. سپس داده ها بااستفاده ازنرم افزارآماریSPSS نسخه 22 وبه کمک ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه موردتجزیه وتحلیل قرارگرفتند.نتایج نشان دادند،هریک ازابعادخودکنترلی شامل خودکنترلی اولیه(05/0P<و 454/0- =β)ومؤلفة خودکنترلی منع کننده(05/0P<و 317/0-=β) می تواننداعتیادبه اینترنت درزنان را پیش بینی نموده وهمچنین ضرایب استاندارد و غیراستانداردرگرسیون چندگانه به روش همزمان نیز بیانگرآن بودکه احساس مثبت نسبت به همسر(05/0P<و 399/0- =β) می تواند اعتیاد به اینترنت درزنان راپیش بینی کند. نتایج نشان دادکه خودکنترلی ازطریق احساسات مثبت نسبت به همسر با اعتیاد به اینترنت رابطه غیر مستقیم دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تقویت احساسات مثبت نسبت به همسر می تواند میزان خودکنترلی افراد را بالا برده ودرنتیجه به صورت غیرمستقیم ازمیزان اعتیاد به اینترنت درزنان بکاهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Positive Feelings Toward Spouse on the Relationship between Self-control and Internet Addiction among Women Active on Social Media

نویسندگان [English]

 • Reyhaneh Rajabi asghari 1
 • Mohamad Ghamari 2

1 Islamic azad university science and research branch

2 Islamic azad university abhar branch

چکیده [English]

The present research was conducted aiming to determine the mediating role of positive feelings toward spouse on the relationship between self-control and internet addiction among women active on social media. This study was a correlational one. The study population consisted of all married women active on the social networking site Instagram who were members of available pages from July to August of 2019.For this purpose, using purposive sampling method, 299 married women members of these pages were selected and were asked to complete the Internet addiction test, Positive Feelings and Self-Control Questionnaires.The Data were analyzed using SPSS software version 22 and Pearson correlation coefficient and multiple regression. The results showed that each of the self-control dimensions including primary self-control(P < 0.05 and β = -0.454) and the inhibitory self-control(P < 0.05 and β = -0.317) can be predict the internet addiction in women. also The coefficients of standard and non-standard multivariate regression coefficients showed that positive feelings toward spouse(P <0.05 and β = -0.399) can predict internet addiction in women too. In addition, results showed that self-control through positive feelings toward spouse is indirectly related to internet addictio .nTherefore, it can be concluded that the reinforcement of positive feelings toward spouse can increase the level of self-control and thus indirectly reduce the rate of internet addiction in women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positive feelings
 • Spouse
 • Self-control
 • Internet addiction
 • Married women
 • Social media
 • آتش افروز، عسگر (1396). «بررسی رابطة مدل کارکرد خانواده و استفاده مشکل زا از اینترنت با میانجی گری های خودکنترلی و هوش هیجانی»، دو فصلنامة مشاورة کاربردی، دوره 1، شماره 7، صص 65-80.
 • اطلسی، رقیه؛ نریمانی، محمد و موسی زاده، توکل (1393). «مقایسة اثربخشی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد با درمان فراشناختی بر خودکنترلی بیماران مبتلا به حملات هراس»، مجلة علوم رفتاری، دوره 3، شماره 8، صص263-269.
 • الیس، آ (1375). زوج درمانی، ترجمة جواد صالحی و سید امیر امین یزدی، تهران: نشر میثاق.
 • برنشتاین، اف. اچ؛ و برنشتاین، ام. تی (1382). زناشویی درمان، ترجمۀ ح .ر. سهرابی. تهران: موسسة چاپ فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1986).
 • ثنایی ذاکر، باقر؛ علاقبند، سهیلا؛ فلاحتی، شهره و هومن، عباس (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.
 • حسینوند پروانه و سواری کریم (1397). «مقایسة ویژگیهای شخصیتی و احساس تنهایی دانشجویان کاربر و غیرکاربر شبکه های اجتماعی»، مجلة روانشناسی بالینی و شخصیت، شماره 31، صص 181-190.
 • حسینی، سیدابوالقاسم (1361). اصول بهداشت روانی: بررسی مقدماتی اصول بهداشت روانی، روان درمانی و برنامه ریزی در مکتب اسلام. جلد اول، مشهد: دانشگاه مشهد.
 • حیدری، محمود؛ مظاهری، محمدعلی و پوراعتماد، حمیدرضا (1384). «رابطة باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر»، فصلنامة خانواده پژوهی، دوره 1، شماره 2، صص 130-121.
 • رسولی، محمدرضا؛ آزاد مجد، افروشه (1392). «اعتیـاد بـه اینترنـت و اثـرات ناشـی از آن در بـین دانش آموزان دورة متوسطة شهر تهران»، فصلنامة علوم اجتماعی، شماره 67.
 • سعیدی، میلاد؛ نعیمی، ابراهیم؛ محبوب زاده، میلاد (1400). «بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندان»، فصلنامة پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، سال 4، شماره 12، صص 81-69.
 • شجاعی جشوقانی، ریحانه؛ احمدی علون آبادی، احمد؛ جزایری، رضوان السادات و اعتمادی، عذرا (1397). «واکاوی معنایی آسیب‌های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین در شهر اصفهان»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، دوره 19، شماره 3، صص78-62.
 • شفاعت زاده، کلثوم؛ فتح الله پور، رویا ( 1399). «بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو»، فصلنامة پژوهش های کاربردی در مشاوره، سال 3، شماره 8، صص 42-17.
 • صیادپور، زهره (1386). «بررسی تحول مفهوم خانواده در کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی»، مجلة روان شناسی و علوم تربیتی، شماره1.
 • علوی، سلمان؛ اسلامی، مهدی؛ مرآتی، محمدرضا؛ نجفی، مصطفی؛ جنتی فرد، فرشته و رضاپور، حسین (1389). «ویژگی های روانسنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ»، مجلة علوم رفتاری، دوره 4، شماره 3.
 • قدسی، فرانک و اسدزاده، حسن (1396). «بررسی مقایسه ای وابستگی به اینترنت و نقش آن در سلامت روان و رفتارهای روانی - اجتماعی دانش آموزان کاربر اینترنت (مورد کاوی: تهران و باکو)»، فصلنامة توسعة آموزش جندی شاپور، ویژه نامه شماره8، صص198-189.
 • معیدفر، سعید؛ حبیبپور گتابی، کرم؛ گنجی، احمد (1386). «مطالعة پدیدة استفادة اعتیـادی ازاینترنت در بین نوجوانان و جوانان(15-25 سال) شهر تهران»، مجلة جهانی رسانه، شماره2، صص55 -42.
 • موسوی مقدم، سید رحمت اله؛ نوری، طیبه؛ خدادادی، طاهره؛ احمدی، اسد و قیاسی، غلامرضا (1396). «رابطة اعتیاد به اینترنت و خودکنترلی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علمی - کاربردی شهرستان ایلام»، مجلة دانشکدة بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 15، شماره 1، صص 8-1.
 • یوسفی، ناصر و سهرابی، احمد (1390). «مقایسة اثربخشی رویکردهای خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن و فراشناخت بر کیفیت روابط زناشویی در مراجعان در آستانة طلاق»، فصلنامة مشاوره و روان درمانی خانواده، دوره 1، شماره 2، صص211-192.
 • Babakr, Z., Majeed, K., Mohamedamin, P. &Kakamad, K. (2019). Internet Addiction in Kurdistan University Students: Prevalence and Association with Self-control. DOI: 10.12973/eu-jer.8.3.867
 • Butler, T. (2000). Principles of Health Education and Health Promotion. New York: Morton PublishingCompany.
 • Goleman, D. (2001). Emotional Intelligence: Issues in Paradigm Building, From the book The Emotionally Intelligent Workplace.
 • Hafalir, I. E., &Linardi, S. (2017). Awareness of low Self-control: Theory and Evidence from a Homeless Shelter. Journal of Economic Psychology, 61(C): 39-54.
 • Hertlein, K. M., & Ancheta, K. (2014). Advantages and Disadvantages of Technology in Relationships: Findings from an Open-Ended Survey. The Qualitative Report, 19(11), 1-11. Retrieved from https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol19/iss11/2
 • Huston, L., &Melz, H. (2004). The Case for PromotingMarriage: The Devil is in the Details. Journal of Marriage and Family, 66(4), 943-958.
 • Jackson, K. M., Sher, K. J., & Wood, P. K. (2000). Prospective Analysis of Comorbidity: Tobacco and Alcohol Use Disorders. Journal of Abnormal Psychology, 109(4): 679-694.
 • Koo, H.J., Kwon, Jung-H. (2014). Risk and Protective Factors of Internet Addiction: A MetaAnalysis of Empirical Studies in Korea. Yonsei Med J. 55(6): 1691–1711.
 • Kuss, D. J., Griffiths, M. D., & Binder, J. F. (2013). Internet Addiction in Students: Prevalence and Risk Factors. Computers in Human Behavior, 29(3): 959–966.
 • Li, W., Garland, E. L., & Howard, M.O. (2014). Family Factors in Internet Addiction Among Chinese Youth: aReview of English and Chinese-language Studies. Computer Human Behavior, 31, 393-411.
 • Li, X., Newman, J., Li, D. P., & Zhang, H. (2016). Temperament and Adolescent Prolematic Internet Use: The Mediating Role of Deviant Peer Affiliation. Computers in Human Behavior, 60: 342-350.
 • McGrath, S. (2012). NewMedia Technologies in the Household. National University of Ireland Maynooth, Department of Sociology, Electronic Culture and Social Change.
 • Mei, S., Yau, Y. H. C., Chai, J., Guo, J., & Potenza, M. N. (2016). ProblematicInternet Use, Well-being, Self-esteem and Self-control: Data from a HighschoolSurvey in China. Addictive Behaviors, 61: 74-79.
 • Milošević-Đorđević, J. S., &Žeželj, I. L. (2014).Psychological Predictors of Addictive Social Networking Sites Use: The Case of Serbia. Computers in Human Behavior, 32, 229-234.
 • Norton, A. M., & Baptist, J. (2014). Couple Boundaries for Social Networking inMiddle Adulthood: Associations of Trust and Satisfaction. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8(4).
 • Nowland, R., Necka,E. &Cacioppo, J . T. (2018). Loneliness and Social Internet Use: Pathways to Reconnection in a Digital World? Perspectives on Psychological Science, 13 (1). pp. 70‌87. ISSN 1745‌6916
 • Ryan, T., &Xenos, S. (2011). Who Uses Facebook? An Investigation into the Relationship between the Big Five, Sgyness, Narcissism, Loneliness, and Facebook Usage. Computers in Human Behavior, 27(5),1658-1664.
 • Tabak, I. &Zawadzka, D. (2017). Loneliness and Internet Addiction of Polish Adolescents. PsychiatriaPsychologiaKliniczna, 17(2), 104-110.
 • Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High Self-control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success. Journal of Personality, 72(2): 271-324.
 • Weinberg, D. (2005). Of Others Inside: Insanity, Addiction, and Belonging in America (1sted). Temple University Press. e book: 15-21.
 • Wills, T. A., &Stoolmiller, M. (2002). The Role of Self-control in Early
 • Escalation of Substance Use: A Time-varyingAnalysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(4): 986-997.
 • Yang, S., Guan, H., Tang, Y., Wang, H.,& Cao, N. (2012). The Relationship BetweenDaily Stress and Internet Addiction of Boys from the HigherVocational College: TheRegulating Role of Social Supporty. International Conference on EducationTechnology and Management Engineering, Lecture Notes in InformationTechnology, Vols. 16 – 17.
 • Young, K. (1996). Internet addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. CyberpsycholBehav; 1(3): 237-44.