نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی مثبت گرا دانشگاه پیام نور واحد رامسر، رامسر، ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

با توجه به شیوع کووید-19، اضطراب بیماری به ویژه در بین پرستاران افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌‌بینی اضطراب بیماری از طریق ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دوران کووید-19 انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل پرستاران بیمارستان‌های مختص کووید-19 در سال 1399 بودند. از بین 450 نفر از پرستاران واجد شرایط 250 پرستار به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ها شامل مقیاس اضطراب بیماری کرونا، پرسشنامه ذهن‌آگاهی و پرسشنامه پذیرش و عمل ویرایش 2 به صورت انلاین پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری‌ ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اضطراب بیماری کرونا با ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری روانشناختی رابطه منفی و معنی‌‌داری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری روانشناختی ‌‌می‌‌توانند به طور معناداری21 درصد از تغییرات اضطراب بیماری پرستاران را پیش‌‌بینی کنند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت کاهش اضطراب بیماری کرونا در پرستاران در شرایط همه‌گیری انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Disease anxiety in nurses Hospital Predictors of mindfulness and flexibility Psychological In the time of Covid 19

نویسندگان [English]

 • Hanniyeh Salehi 1
 • Sadigheh Moghaddamkosha 2
 • ferdous Kazemi 3
 • Nagar Mirzaei 4

1 Master's student in clinical psychology, Azad University, Tonkabon branch, Tonkabon, Iran

2 Master's student of Positive Islamic Psychology, Payam Noor University, Ramsar Branch, Ramsar, Iran

3 Master of Psychology, Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

4 Master of Psychology, Ahvaz Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Due to the prevalence of Covid-19, disease anxiety has increased, especially among nurses. The aim of this study was to predict disease anxiety through mindfulness and psychological Flexibility during the Covid-19 era. The present study was a correlational descriptive study. The statistical population of the study included nurses of Covid-19 hospitals in 2020. Out of 450 qualified nurses, 250 nurses were selected as the sample by convenience sampling method and answered the questionnaires including Corona Anxiety Scale, Mindfulness Questionnaire and Acceptance and Action Questionnaire (second edition) online. Pearson correlation coefficient and regression statistical methods were used to analyze the data. The results showed that there is a significant negative relationship between corona anxiety with mindfulness and psychological Flexibility. Also, the results of regression analysis showed that mindfulness and psychological Flexibility can significantly predict 21% of changes in nurses' disease anxiety. Therefore, it is suggested that the necessary planning be done to reduce corona disease anxiety in nurses during epidemics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disease anxiety"
 • Mindfulness"
 • Cognitive flexibility "
 • "
 • COVID-19
 • احمدوند، زهرا (1390). وارسی اعتبار و پایایی پرسشنامه پنج وجهی ذهن‌آگاهی (FFMQ) در نمونه‌های غیر بالینی ایرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد.
 • ثناگوی محرر، غلامرضا؛ میرشکاری، حمیدرضا (1398). «رابطه بین ویژگی‎های شخصیتی و سبک های دلبستگی با باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی»، مجله دانشکده پزشکی، دوره 62، شماره 1-4، صص 93- 84.
 • رحیم زادگان، شیوا؛ عطادخت، اکبر (1399). «پیش‌بینی اضطراب کرونا بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود، در بیماران دارای اختلال وسواس فکری- عملی»، فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره 15، شماره 58، صص 36- 27.
 • سجاد، معصومه السادات عسکری زاده، قاسم (1394). «نقش ذهن آگاهی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی علایم روان شناختی دانشجویان علوم پزشکی»، مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 8، شماره 5 (پیاپی 33)، صص 308- 301.
 • شهیاد، شیما؛ محمدی، محمدتقی (1399). «آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید-19 بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه: مطالعه مروری»، مجله طب نظامی، دوره 22، شماره 2، صص 192- 184.
 • صادقی، مسعود.، صفری موسوی، سید سینا.، فرهادی، معرفت. و امیری، میثم (1396). «نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و خودشفقتی در پیش‌بینی افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به دیابت نوع 2»، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35، 452، 1468-1475.
 • صفری موسوی، سید سینا.، ندری، مجتبی.، امیری، میثم.، رادفر، فرهاد.، و فرخچه، مهدی. (1398). «نقش پیش‌بینی‌‌کنندگی انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان بر افسردگی و اضطراب و استرس مبتلایان به دیابت نوع دو»، مجله مطالعات ناتوانی، 50 (9)، 1-6.
 • ظهرابی، شیما؛ شعیری، محمدرضا؛ حیدری نسب، لیلا (1394). «تاثیر برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی» بر کاهش میزان ترس از ارزیابی منفی گروهی از دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی»، نشریه علوم پزشکی رازی، دوره 22، شماره 140، صص 11-1.
 • علیپور شهیر، بهاره؛ اصفهانی خالقی، آتنا؛ عرب زاده، مهدی؛ علی پور شهیر، مونا (1400). تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان در دوره همه گیری بیماری کرونا، فصلنامه نفس، دوره 8، شماره 2، صص 47- 38
 • علیپور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ علیپور، زهرا و عبداله زاده، حسن (1398). «اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS ) در نمونه ایرانی»، نشریه علمی روانشناسی سالمت، 8، 4 (32)، 163-175.
 • محمدپور، محسن؛ رحیمی چم حیدری، راضیه؛ رمضانی، نازلی؛ احمدی، رویا و بیرانوندی، محمدرضا (1400). «نقش انعطاف پذیری روان شناختی و دشواری در تنظیم هیجان در پیش بینی ترس از کرونا (کووید-19) در ساکنان شهر کرمانشاه»، فصلنامه روان شناسی بالینی، دوره 13، شماره 2، صص 200- 191.
 • Alwani, S. S., Majeed, M. M., Hirwani, M. Z., Rauf, S., Saad, S. M., Shah, S. H., & Hamirani, F. M. (2020). Evaluation of knowledge, practices, attitude and anxiety of Pakistans nurses towards COVID‐19 during the current outbreak in Pakistan. medRxiv, 1‐ 26.
 • Arnáez ,    García Soriano    G.,    López Santiago   J.   &   Belloch,   A.   Illness‐related intrusive thoughts and illness anxiety disorder International journal of clinical and health psychology, 2019;19(3):251-260.
 • Baer, R.A., Smith, G.T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13(1), 27-45.
 • Behan, C. (2020). The benets of Meditation and Mindfulness practices during times of crisis such as Covid-19. Irish Journal of Psychological Medicine, 1-8.doi:10.1017/ipm.2020.38
 • Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: a revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behav Ther, 42(4), 676-688. doi: 10.1016/j.beth.2011.03.007
 • Deledda, G., Riccardi, N., Gori, S., Poli, S. (2021). The Impact of the SARS-CoV-2 Outbreak on the Psychological Flexibility and Behaviour of Cancelling Medical Appointments of Italian Patients with Pre-Existing Medical Condition: The “ImpACT-COVID-19 for Patients” Multi-Centre Observational Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 340, 2-21.
 • Durham ML, Suhayda R, Normand P, Jankiewicz A, Fogg L. (2016). Reducing medication administration errors in acute and critical care: multifaceted pilot program targeting RN awareness and behaviors. J Nurs Adm, 46:75–81. doi: 10.1097/NNA.0000000000000299
 • Fischer,T.D., Smout, M.F., & Delfabbro, P.H. (2016). The relationship between psychological flexibility, early maladaptive schemas, perceived parenting and psychopathology, Journal of Contextual Behavioral Science, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcbs.2016.06.002
 • Gauthier T, Meyer RML, Grefe D, Gold JI. (2015). An on-the-job mindfulnessbased intervention for pediatric ICU nurses: a pilot. J Pediatr Nurs. (2015) 30:402–9. doi: 10.1016/j.pedn.2014.10.005
 • Gilmartin H, Goyal A, Hamati MC, Mann J, Saint S, Chopra, V. (2017). Brief mindfulness practices for healthcare providers - a systematic literature review. Am J Med. (2017) 130:1219.e1–17. doi: 10.1016/j.amjmed.2017.05.041
 • Gloster, A. T., Meyer, A. H., & Lieb, R. (2017). Psychological flexibility as a malleable public health target: Evidence from a representative sample. Journal of Contextual Behavioral Science, 6, 166- 171
 • Hassamal, S. (2021). The Psychological Impact    of    COVID-19    on Hospital     The     western     journal     of emergency   medicine,(2021);   22(2):   346–352
 • Kahneman D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York, NY: Macmillan (2011). p. 499.
 • Kashdan, T.B.; Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clin. Psychol. Rev, 30, 865–878.
 • Labrague, L. J., & McEnroe‐Petitte, D. M. (2018). Job stress in new nurses during the transition period: An integrative review. International Nursing Review, 65(4), 491– 504.
 • Landi, G. (2020). Health Anxiety and Mental Health Outcome During COVID-19 Lockdown in Italy: The Mediating and Moderating Roles of Psychological Flexibility. Front. Psychol, 11, 2195.
 • Lee, S. A. (2020). Coronavirus Anxiety Scale: A brief mental health screener for COVID‐19 related anxiety. Death Studies, 44(7), 393– 401.
 • Lee, S. A., Jobe, M. C., Mathis, A. A., & Gibbons, J. A. (2020). Incremental validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains depression, generalized anxiety, and death anxiety. Journal of anxiety disorders, 74, 102268.
 • Liu, Y., Gayle, A. A., Wilder‐Smith, A., & Rocklöv, J. (2020). The reproductive number of COVID‐19 is higher compared to SARS coronavirus. Journal of Travel Medicine, 27(2), 1– 4.
 • Loizzo JJ. (2018).Can embodied contemplative practices accelerate resilience training and trauma recovery? Front Hum Neurosci. 12:134. doi: 10.3389/fnhum.2018.00134
 • Ludwig D, Kabat-Zinn J. (2008). Mindfulness in medicine. JAMA. (2008) 300:1350– 2. doi: 10.1001/jama.300.11.1350
 • Luo, M., Guo, L., Yu, M., & Wang, H. (2020). The Psychological and Mental Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID‐19) on medical staff and general public–A systematic review and meta‐analysis. Psychiatry Research, 291, 113190.
 • Lv, Y., Yao, H., Xi, Y., Zhang, Z., Zhang, Y., Chen, J., … Luo, G. Q. (2020). Social support protects chinese medical staff from suffering psychological symptoms in COVID‐19 Defense. SSRN, 1‐ 23. https://doi.org/10.2139/ssrn.3559617
 • Maben, J., & Bridges, J. (2020). Covid‐19: Supporting nurses' psychological and mental health. Journal of Clinical Nursing, 29(15‐16): 2742‐ 2750. https://doi.org/10.1111/jocn.15307
 • Mackenzie CS, Poulin PA, & Seidman-Carlson R. (2006). A brief mindfulness-based stress reduction intervention for nurses and nurse aides. Appl Nurs Res. (2006) 19:105–9. doi: 10.1016/j.apnr.2005.08.002
 • McCracken, L.M.; Badinlou, F.; Buhrman, M.; Brocki, K.C. (2021). The role of psychological flexibility in the context of COVID-19: Associations with depression, anxiety, and insomnia. J. Contextual Behav. Sci. 2021, 19, 28–35.
 • Mo, Y., Deng, L., Zhang, L., Lang, Q., Liao, C., Wang, N., … Huang, H. (2020). Work stress among Chinese nurses to support Wuhan in fighting against COVID‐19 epidemic. Journal of Nursing Management, 28(5), 1002‐ 1009. https://doi.org/10.1111/jonm.13014
 • Moynihan JA, Chapman BP, Klorman R. (2013). Mindfulnessbased stress reduction for older adults: effects on executive function, frontal alpha asymmetry and immune function. Neuropsychobiology. 2013; 68 (1):34-43
 • Neuser, N. J. (2010). Examining the factors of mindfulness: A confirmatory factor analysis of the five facet mindfulness questionnaire. Doctoral dissertation, Pacific University.
 • Pakenham, K.I., Landi, G., Boccolini, G., Furlani, A., Grandi, S., & Tossani, E. (2020). The moderating roles of psychological flexibility and inflexibility on the mental health impacts of COVID-19 pandemic and lockdown in Italy. Journal of Contextual Behavioral Science, 17, 109- 118.
 • Pakenham, K.I.; Landi, G.; Boccolini, G.; Furlani, A.; Grandi, S.; Tossani, E. (2020). The moderating roles of psychological flexibility and inflexibility on the mental health impacts of COVID-19 pan-demic and lockdown in Italy. J. Contextual Behav. Sci. 2020, 17, 109–118.
 • Perez-Blasco, J., Viguer, P., & Rodrigo, M. F. (2013). Effects of a mindfulness-based intervention on psychological distress, well-being, and maternal self-efficacy in breast-feeding mothers: results of a pilot study. Women's Mental Health, 16(3), 227-236.
 • Rodriguez-Vega, B, Palao Á, Muñoz-Sanjose A. (2020) Implementation of a Mindfulness-Based Crisis Intervention for Frontline Healthcare Workers During the COVID-19 Outbreak in a Public General Hospital in Madrid, Spain. Front. Psychiatry 11:562578.
 • Szychiewicz, K. (2018). Including an investigation of participants’ experience of the mindfulness practice and course as well as disengagement from their mindfulness practice after completing the Mindfulness-Based Stress Reduction course. degree of Practitioner Doctorate (PsychD) in Psychotherapeutic and Counselling Psychology School of Human Sciences, University of Surrey.
 • Wenzlaff, R.M.; Wegner, D.M. (2000). Thought Suppression. Annu. Rev. Psychol. 2000, 51, 59–91.