نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم انسانی و روان شناسی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران.

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم انسانی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر ، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم انسانی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر ، ایران.

چکیده

هدف از این مطالعه درک عمیق تجربه‌ی دختران نوجوانی است که با جنس مخالف بودند یا کسانی که تجربه این روابط را قبلاً داشتند. روش تحقیق، کیفی و از نوع پدیدار شناسی بود که از طریق مصاحبه ی عمیق در نهایت با 10 نفر از مشارکت کنندگان که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند بود، انجام گرفت. افراد مورد مطالعه در این پژوهش را دختران 19-15 ساله‌ای شهر دستگرد برخوار که حداقل 6 ماه با جنس مخالف در ارتباط بودند،تشکیل می داد. اطلاعات به روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده ها تعداد 199 عبارت معنادار در مورد آسیب‌ها بدست آمد که تمامی مفاهیم با توجه با ماهیت آنان در طبقه بندی جداگانه‌ای قرار گرفتند. طبقه‌بندی‌ها بر اساس مصاحبه‌های انجام شده در زمینه آسیب‌ها شامل پنج شاخه اصلی تحصیلی، روانشناختی، خانوادگی، جسمانی، اجتماعی و در نهایت به دو گروه اصلی آسیب‌ها درون فردی و بین فردی دسته بندی شد. در مجموع برای آسیب ها 30 تم بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که آسیب ها ی ارتباط با جنس مخالف در دختران بیشتر بر پایه امور روانشناختی و درون روانی استوار است و کمتر بر پایه امور بین فردی و اجتماعی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The intrapersonal and interpersonal injuries youth the girls in relation with opposite sex in Dastgerd-e-borkhar city.(qualitative analysis)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Bahrami 1
 • Leila Rafiei 2
 • Nahid Salehiandehkordi 3

1 Professor of Counseling and Guidance, Department of Counseling, Faculty of Humanities and Psychology, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Khomeini Shahr, Iran.

2 Senior Counseling and Guidance Expert, Counseling Department, Faculty of Humanities and Psychology, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Khomeini Shahr, Iran.

3 Senior Counseling and Guidance Expert, Counseling Department, Faculty of Humanities and Psychology, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Khomeini Shahr, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the intrapersonal and interpersonal injuries youth the girls in relation with opposite sex in Dastgerd-e-borkhar city.The purpose of this study was to obtain deep understanding of girl’s experiences with opposite sex. Research’s method was quality based on phenomenological which has implemented through Semi Structural deep interview by 10 participants selected by purposed sampling.The participants of the study included 15-19 years old Dastgerd-e-borkhar city girls who have at least 6 months relationship with opposite sex. Data has been analyzed through Colaizzi method. Through analyzing data, 199 meaningful phrases have obtained which all the meanings have classified through their natures, accordingly. The classifications were base on the interviews which included: educational, psychological, familial, physical and social branches. The educational damages was included educational dropout. total of 30 themes were obtained for injuries.The results showed that the relationship between the opposite sex in girls is more based on psychological and intra psychological issues and less on interpersonal and social issues.

Keywords: interpersonal injuries, intrapersonal injuries, relationship with opposite sex

کلیدواژه‌ها [English]

 • interpersonal injuries
 • intrapersonal injuries
 • relationship with opposite sex
 • بابائی، فاطمه (1398). «تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی)»، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، 2(2)، صص 19-34.
 • غلامی، فرود؛ قدمی دولت آباد، شهین؛ خانی پور کاکش، پریسا و احمدی، سمیه (1399). «نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران»، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، 3(2)، صص 101-125.
 • Abedi, M., Hoveida Far, R., & Yousefi, Z. (2009). Teaching format of Healthy relationships and preventing pathological relations between girls and boys. PERSIAN
 • Bajoghli, H., Farnia, V., Joshaghani, N., Haghighi, M., Jahangard, L., Ahmadpanah, M., Sadeghi Bahmani, D., Holsboer-Trachsler, E., & Brand, S. (2017). "I love you forever (more or less)" - stability and change in adolescents' romantic love status and associations with mood states. Revista brasileira de psiquiatria (Sao Paulo, Brazil: 1999), 39(4), 323–329. https://doi.org/10.1590/1516-4446-2016-2126
 • Baskin, B. (2013). The Effect of Parental-adolescent Spiritual Communication Upon Adolescent Attitudes Toward their Father, Life q0, and Family Satisfaction.Ph.D. diss, Southwestern Baptist Theological Seminary.
 • Biswas, S. C., Karim, S., & Rashid, S. F. (2020). Should we care: a qualitative exploration of the factors that influence the decision of early marriage among young men in urban slums of Bangladesh. BMJ open, 10(10), e039195. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-039195
 • Black, W., Baskin, B., & Lasater, K. (2009). Appropriate Grade-Level Expectations for Your. In home-based student ministry: Leading a student ministry focused on the family, 49-59. Ed. Len lasater. Grapevine, TX: Southern Baptist of texas Convention.
 • Cava, M. J., Tomás, I., Buelga, S., & Carrascosa, L. (2020). Loneliness, Depressive Mood and Cyberbullying Victimization in Adolescent Victims of Cyber Dating Violence. International journal of environmental research and public health, 17(12), 4269. https://doi.org/10.3390/ijerph17124269
 • Collins, W.A., Welsh, D.P. and Furman, W.C. (2009). Adolescent romantic relationships. Journal of Annual Review of Psychology, 60, 631-652.
 • Connolly, J., Furman, W. & Konarski, R. (2000). “The Role of Peers in the Emergence of Heterosexual Romantic Relationships in Adolescence.” Journal of Child Development. 71(5): 1395-1408.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • J. W. (2007). Second edition qualitative inquiry and research design: Choosing Among Five Approache.
 • Elo, S. and Kyngäs, H. (2008), The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62: 107–115.
 • García-Carrión, R., Villarejo-Carballido, B., & Villardón-Gallego, L. (2019). Children and Adolescents Mental Health: A Systematic Review of Interaction-Based Interventions in Schools and Communities. Frontiers in psychology, 10, 918. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00918
 • Gonzalez, C., Noe, M.S.W. (2010). The association between physical dating violence and problem behaviors among Latinos adolescents living in Southern California. California State University, Long Beach, 2010, 57; 1486416.
 • Hamedi, Z. (2016). The quantitative and qualitative study of the pathology of the single girls and boys relationship with the opposite sex. Al-Zahra university. Phd thesis of general psychology. PERSIAN
 • Javan, A. (2011). A study about the relationships between girls and boys in Iran and correction solutions. The Islamic researching center of IRIB. Qom: Aghl office. PERSIAN
 • Khalaj Abadi Farahani, F. (2013). The effect of communication with the opposite sex before marriage on the possibility of divorce in the university educated people. Journal of strategic women studies. 15 (58), winter 1391. PERSIAN
 • Költő, A., Cosma, A., Young, H., Moreau, N., Pavlova, D., Tesler, R., Thorsteinsson, E. B., Vieno, A., Saewyc, E. M., & Nic Gabhainn, S. (2019). Romantic Attraction and Substance Use in 15-Year-Old Adolescents from Eight European Countries. International journal of environmental research and public health, 16(17), 3063. https://doi.org/10.3390/ijerph16173063
 • Long, E., Barrett, T., & Lockhart, G. (2019). Chronic health conditions and adolescent friendship: perspectives from social network analysis. International journal of adolescent medicine and health, /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2018-0293/ijamh-2018-0293.xml. Advance online publication. https://doi.org/10.1515/ijamh-2018-0293
 • Long, E., Gardani, M., McCann, M., Sweeting, H., Tranmer, M., & Moore, L. (2020). Mental health disorders and adolescent peer relationships. Social science & medicine (1982), 253, 112973. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.112973
 • Meier, A., Erickson, G. A., & McLaughlin, H. (2016). Older Sexual Partners and Adolescent Females' Mental Health. Perspectives on sexual and reproductive health, 48(1), 25–33. https://doi.org/10.1363/48e8316
 • Mirzai, Kh. & Barghamdi, H. (2010). The relationship with the opposite sex and its related factors. Scientific-research Journal of social Welfare. 10 (34). PERSIAN
 • Noonan, R.K and Charles, D. (2009). Developing teen dating violence prevention strategies: Formative research with middle school youth. Journal of Violence Against Women, 15, 1087-1105.
 • Norozi, K., Hosein Zade, R. & Bayati, Kh. (1392). The pathology of girls and boys relationships as clients of counseling center of the Medical University of Qazvin. Journal of Medical Education and Development. 6 (1). PERSIAN
 • Ontiveros, G., Cantos, A., Chen, P. Y., Charak, R., & O'Leary, K. D. (2020). Is All Dating Violence Equal? Gender and Severity Differences in Predictors of Perpetration. Behavioral sciences (Basel, Switzerland), 10(7), 118. https://doi.org/10.3390/bs10070118
 • Rezai nasab, F. Abbasi, A. Naziri, gh. & Barzegar, M. (2014). The determination of the initial incompatible schemas in the women with addictive relationships. Scientific and research Journal of women and scocity. 4 (2), summer 1392. PERSIAN.
 • Steinberg, L., Graham, S., O’Brien, L., Woolard, L., Cauffman, E., Banich, M. (2009). Age differences in future orientation and delay discounting. Child Dev. 2009 Jan-Feb;80(1):28-44.
 • Seiffge – Krenke, I., Overbeek, G., Vermulst, A. (2010). Parent-child relationship trajectories during adolescence: Longitudinal associations with romantic outcomes in emerging adulthood, Journal of Adolescence, 33, 159-171.
 • Shakya, H. B., Darmstadt, G. L., Barker, K. M., Weeks, J., & Christakis, N. A. (2020). Social normative and social network factors associated with adolescent pregnancy: a cross-sectional study of 176 villages in rural Honduras. Journal of global health, 10(1), 010706. https://doi.org/10.7189/jogh.10.010706
 • Srahbzu, M., & Tirfeneh, E. (2020). Risky Sexual Behavior and Associated Factors among Adolescents Aged 15-19 Years at Governmental High Schools in Aksum Town, Tigray, Ethiopia, 2019: An Institution-Based, Cross-Sectional Study. BioMed research international, 2020, 3719845. https://doi.org/10.1155/2020/3719845
 • van de Bongardt, D., Reitz, E., Sandfort, T., & Deković, M. (2015). A Meta-Analysis of the Relations Between Three Types of Peer Norms and Adolescent Sexual Behavior. Personality and social psychology review : an official journal of the Society for Personality and Social Psychology, Inc, 19(3), 203–234. https://doi.org/10.1177/1088868314544223
 • Wesche, R., Kreager, D. A., Lefkowitz, E. S., & Siennick, S. E. (2017). Early Sexual Initiation and Mental Health: A Fleeting Association or Enduring Change?. Journal of research on adolescence: the official journal of the Society for Research on Adolescence, 27(3), 611–627. https://doi.org/10.1111/jora.12303
 • Wildsmith, E., Barry, M., Manlove, J., & Vaughn, B. (2013).Adolescent Health High light. Child Trends. Journal of  Trends  (4): 1-1.