نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره شغلی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار مشاوره، گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه وتنش شغلی با نقش واسطه ای سه گانه سیاه انجام شد. طرح پژوهش، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه پرستاران بخش های ICU و روانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تبریز بود (850=N)، که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای از بین 12 بیمارستان دولتی در شهر تبریز بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 280 نفر انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های طرحواره یانگ (فرم کوتاه) (1990)، مقیاس شخصیت تاریک جانسون و همکاران (2012)، و استرس شغلی فرنچ و کاپلان (2003) جمع آوری شد. مقدار ضریب مسیر بدست آمده برای ارتباط بین متغیر سه گانه سیاه با تنش شغلی برابر با (89/0) و برای متغیر طرحواره ناسازگار اولیه با تنش شغلی برابر با (37/0) است ومقدار سطح معناداری بدست آمده برای این ضرایب کمتر از مقداری خطای مورد نظر (05/0) است پس بین سه گانه سیاه و طرحواره ناسازگار اولیه با تنش شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه میزان بدست آمده بالاتر از 96/1 می باشد، نقش واسطه‌ای سه گانه سیاه در رابطه بین طرحواره ناسازگاری اولیه و تنش شغلی تایید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Early Maladaptive Schemes and Job Stress; Black Triple Mediator

نویسندگان [English]

 • Jafar Mahmoodi 1
 • Ali Garadaghi 2
 • Nasim Peyghambardoost 3

1 Master of Professional Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

3 Master student of educational psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between early maladaptive schemas and job stress with the mediating role of the black triple. The design of the present study was correlational and structural equation model. The statistical population of the study was all nurses of ICU and psychiatry departments of Tabriz University of Medical Sciences (N = 850), which using one-stage cluster sampling method among 12 public hospitals in Tabriz based on Georgian and Morgan table 280 people were selected as the sample size. Data were collected using the Young Schematic Questionnaire (Short Form) (1990), the Johnson et al. (2012) Dark Personality Scale, and the French and Kaplan (2003) Job Stress Scale. Considering the results, the value of the path coefficient obtained for the relationship between the black triple variable with job stress is equal to (0.89) and for the initial maladaptive schema variable with job stress is equal to (0.37) and the value of the significance level obtained for These coefficients are less than some desired error (0.05) and therefore there is a positive and significant relationship between the black triple and the initial maladaptive schema with job stress. Also, due to the fact that the obtained rate is higher than 1.96, the role of the black triple mediator in the relationship between the initial maladaptation scheme and job stress is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Early maladaptive schemas
 • dark personality trilogy
 • job stress
 • nurses
 • امینیان، امید، فرجامی، آتنا، پوریعقوب، غلامرضا و صادق نیت حقیقی، خسرو (1389). «بررسی استرس شغلی در رانندگان وسایل نقلیه عمومی و ارتباط این استرس با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی»، فصلنامه علمی تخصصی طب کار، 2 (1)؛ صص: 33-26.
 • حاجلو، نادر؛ قاسمی نژاد، محمدعلی؛ انصارحسین، سروین؛ سیدیاصل، تیمور (1395). «بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)»، 14 (1)، صص: 142-135.
 • درویش، خمید؛ شبانی، فاطمه (1392). «بررسی رابطه بین استرس شغلی و تنش جهت ترک شغل پرستاری»، مجله پرستاری دانشگله علوم پزشکی شهید بهشتی، 1 (3)، صص: 34-27.
 • زارعی، ابوالفضل؛ غریبی، حمید رضا؛ قربانی، نیما؛ بشارت، محمد علی (1397). «بررسی نقش واسطه ای تفکّر غیرسازنده و خود مهارگری در رابطه بین استرس ادراک شده با سه گانة سیاه»، مجله روانشناسی و سلامت، 1 (1)، 59-47.
 • شکوهی یکتا، محسن؛ اکبری زردخانه، سعید؛ علوی نژاد، ثریا و سجادی اناری سعید (1395). «تأثیر آموزش مهارت های روانی اجتماعی بر مدیریت استرس شغلی و روان شناختی رانندگان اتوبوس»، مجله پژوهش های کاربردی روان شناختی، شماره 7 (1)، صفحات 15 – 1.
 • قنبری، منصوره؛ میرزا حسینی، حسن؛ ستایشی اظهری، محمد (1397). «رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و استرس شغلی با نقش میانجیگری هوش هیجانی در کارمندان بانک»، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، دوره سوم، شماره بیست و هفتم، صص: 16-1.
 • کرمی، جهانگیر؛ اعظمی، یوسف؛ جلالوند، محمد؛ دارایی، افسانه؛ راستگو، ناهید (1394). «بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی طرحواره محور بر کاهش استرس شغلی پرستاران»، مجله علوم پزشکی صدرا، دوره 4، شماره 4، صص: 230-221.
 • معزز، الهه؛ خان حسینی، داود؛ نیکونسبتی، محمد؛ خیری، حامد (1395). «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با ماکیاولیسم»، نشریه مطالعات حسابداری.
 • میکائیلی، نیلوفر؛ غفاری، مظفر (1395). «نقش باورآمیختگی اندیشه - کنش و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی استرس شغلی پرستاران بخش های روانپزشکی، مغز و اعصاب»، نشریه پژوهش پرستاری ایران، دوره 11، شماره 3، صص: 10-1.
 • نریمانی، محمد؛ نبی صالحی، محمد؛ کاظمی، نسا (1394). «اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش استرس شغلی و افزایش خودکارآمدی پرستاران، مجله سلامت و مراقبت»، سال 17، شماره 4، صص: 280-270.
 • وارسته مقدم، یوسف؛ صادق فرد، مجید؛ محمدی، سید حسین؛ آهن جان، پدرام (1392). «عوامل تنش زا و روش های سازگاری در پرستاران بخش های روان پزشکی، نشریه روان پرستاری»، دوره 1، شماره 3، 61-54.
 • هومن، حیدر علی (1390). تحلیل داده‌های چند متغیری در پژوهش رفتاری، چاپ سوم، تهران: انتشارات پیک فرهنگ.
 • یوسفی، رحیم؛ عابدین، علیرضا؛ تیرگری، عبدالحکیم و فتح آبادی، جلیل. (۱۳۸۹). «اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی»، مجله روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره ۳(پیاپی ۷).
 • Adams LY, (2014). Workplace mental health manual for nurse manages. New York: Springer Publishing Company.
 • Aghababaei N, Blachnio A. (2015). Well-being and the Dark Triad. Pers Individ Dif.;86:365-8.
 • Bamber M, McMahon R. (2008). Danger-Early maladaptive schemas at work: The role of early maladaptive schemas in career choice and the development of occupational stress in health workers. Clinical Psychology & Psychotherapy; 15(2): 96-112.
 • Banovcinova L, Baskova M, (2014). Sources of work-related stress and their effect on burnout in midwifery, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 132(2014): 248 – 254.
 • Boddy, C., Ladyshewsky, R., & Galvin, P. (2010). The influence of corporate psychopaths on corporate social responsibility and organizational commitment to employees. Journal of Business Ethics, 97, 1-19.
 • Burt, S.A; Mcgue, M; Carter, L.A & Iacono, W.G. (2007). The different origins of stability and change in antisocial personality disorder symptoms. Psychological medicine, (1)37, 27-38.
 • Foureur M, Besley K, Burton G, Yu N, Crisp J, (2013). Enhancing the resilience of nurses and midwives: Pilot of a mindfulnessbased program for increased health, sense of coherence and decreased depression, anxiety and stress. Contemporary Nurse, 45 (1): 114-125.
 • Harrison, A., summers, J., Mennecke, B. (2017). The Effects of the Dark Triad on Unethical Behavior. Journal of Business Ethics, pp 1–25.
 • International Council of Nurses (2009) Available at: http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/19h_FS-Occupational_Stress.pdf, Accessed: April 27 2014.
 • Jonason, P., Slomski, S., & Partyka, J. (2012). The Dark Triad at work: How toxic employees get their way. Personality and Individual Differences, 52, 449–453.
 • Jonason, P.K., Webster, G.D., Schmitt, D.P., & Crysel, L.C. (2012). The rise of the antihero in popular culture: A life history theory of the dark triad personality traits. Review of General Psychology, 16, pp. 192–199.
 • Joshua C.Palmer-Steven J.Karau, D. (2017). Can perceived organizational support moderate the relationship between the Dark Triad traits and counterproductive work behavior. Personality and Individual Differences, Volume 110, Pages 31-37.
 • Kajonius, Petri. J, Björkman, Therese. (2020). Dark malevolent traits and everyday perceived stress, Current Psychology, 39:2351–2356.
 • Lazarus RS, Folkman S. (2009). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of personality; 1(3): 141-169.
 • Lopez, JMR. Sakhel, A., Busch, T. (2017). The present, exploratory study examined bright-side personality trait (NEO-PI-R and MBTI) and dark-side trait (HDS) differences between middle to senior managers. European Management Journal, 29, 546-560.
 • Martin RA, Lastuk JM, Jeffery J, Vernon PA, Veselka L. (2012). Relationships between the Dark Triad and humor styles: A replication and extension. Pers Individ Dif. 52(2):178-82.
 • Mcgrath A, Reid N, Boore J. (2003). Occupational stress in nursing.Int J Nurs Stud.40: 555-65.
 • Nakkas, C., adeghi Bahmani, D. S., Gerber, M., Holsboer-Trachsler, E., Brand, S. (2017). Kajonius, Petri J. & Björkman, Therese (2018). Dark malevolent traits and everyday perceived stress, Current Psychology.
 • Noser, A. E., Zeigler-Hill, V., & Besser, A. (2014). Stress and affective experiences: The importance of dark personality features. Journal of Research in Personality, 53, 158-164
 • Pekrun R, Goetz T, Titz W, Perry RP. (2002). Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educ Psychol.37(2):91- 105.
 • Robinson JR, Clements K, Land C. (2003).Work place stress among psychiatric nurses: Prevalence, Distribution, Correlates & Predictors.J Psycho Nurs,41: 33-41.
 • Roeser, K., McGregor, W.E., Stegmaier, S., Mathew, J., Kubler, A., & Meule, A. (2016). The dark triad of personality and unethical behavior at different times of day. Personality and Individual Differences, 88, pp. 73–77.
 • Schumacher, Lena. (2019). Dark Personality Traits Explain Individual Differences in Organizational Preferences,  Department of psychology, Master,s Thesis (30 hp).
 • Spain, Seth M., Harms, Peter D., Lebreton, James M. (2013). The dark side of personality at work, Management Department Faculty Publication. 99.
 • Subramaniam, V. M. (2009). The relationship between Machiavellianism and job involvement among employees in an airline company in Malaysia.
 • Tamborski, M., & Brown, R.P. (2011). The measurement of trait narcissism in social personality research. In WK. Campbell, JD., Miller (Eds.). The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical approaches, empirical findings, and treatments (pp. 133–140). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.
 • Timothy W, Bergman B. (1999). Occupational stress: Counts and rats. Compensation and working condition,New York: Mosby co, ,40:38-41.
 • Tully, A. (2004). Stress, sources of stress and way of coping among psychiatric nursing student.J Psychiatric and Mental Health Nursing.11:43-47.