نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش اثربخشی غنی‌سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازگاری و کیفیت روابط زناشویی بود. روش اﻳﻦ پژوهش از ﻧﻮع نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-ﭘﺲآزﻣﻮن با گروه گواه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر کرج در بهار و تابستان سال 1398 بود. 30 نفر زن متاهل به روش نمونه‌گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم‌ شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه غنی‌سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار را آموزش دیدند. سپس از آن‌ها پس ‌آزمون گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سازگاری زناشویی توسط لاک- والاس (1959) و کیفیت روابط زناشویی باسبی، کران، لارسن و کریستنسن (1995) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آزمایش و گواه در سازگاری زناشویی و کیفیت روابط زناشویی در مرحله پس آزمون و پس از یک ماه پیگیری نشان داد(05/0P<). بر اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که غنی‌سازی روابط زوجین با رویکرد هیجان مدار می‌تواند شیوه مناسبی برای بهبود سازگاری و کیفیت روابط زناشویی زنان متاهل باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of enriching relations spouses based emotionally focused therapy on adjustment and marital relations quality

نویسندگان [English]

 • Sareh Nosrati jahromi 1
 • seyed ahmadreza salamati 2
 • mehdi shoorgashti 3

1 Master of Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Master of Professional Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 Master of Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of enriching relations spouses based emotionally focused therapy on marital adjustment and marital relations quality of women married.This study was a research design was quasi-experimental with pretest-posttest and control group with one-month follow-up. The statistical population included of married women referred to counseling center welfare organization of Karaj city in spring and summer of 1398. In this study, 30 married women were chosen as samples and randomly were divided in 2 groups of individuals as control and experimental. The experimental groups practiced the enriching relations spouses based emotionally focused therapy for 8 sessions. Then, post-test was performed for them. For data collecting, the Locke- Wallace marital adjustment test (1959) and Busby, Crane, Larson & Christensen of marital relations quality scale (1959) were used. Data were analyzed using repeated ANOVAs. Finding indicated a significant difference between the scores of the two groups in the adjustment and marital relations quality in post-test and after a one month follows up (P<0/05). According the findings of this study can conclude that, enriching relations spouses based emotionally focused therapy can be a good approach to improve the adjustment and marital relations quality women married.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Enrichment of marital relations
 • emotion-oriented approach
 • adaptation
 • quality of marital relations
 • آقایی، احمد، کهرازئی، فرهاد و فرنام، علی (1398). «مقایسه اثربخشی طرحواره درمانگری هیجان مدار به صورت گروهی بر رضایت از زندگی و طرحواره های سازش نایافته زوجین»، مجله علوم روانشناختی، 89، 593-606.
 • امینی، مهسا و حیدری، حسن (1395). «بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل»، مجله آموزش و سلامت جامعه، 3، 31-23.
 • بهرادفر، رحیم؛ جزایری، رضوان السادات؛ بهرامی، فاطمه؛ عابدی، محمدرضا؛ اعتمادی، عذرا و فاطمی، سیدمحسن (1395). «بررسی تطبیقی اثربخشی زوج درمانی هیجان محور و زوج درمانی روایتی بر کیفیت زناشویی و کارکردهای مختل هیجانی، شناختی و رفتاری زوجین آشفته»، مجله روانشناسی خانواده، 3، 16-3.
 • پورسردار، فیض اله؛ صادقی، مسعود؛ گودرزی، کوروش و روزبهانی، مهدی (1398). «اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین دارای تعارض زناشویی»، مجله روانشناسی خانواده، 6، 54-39.
 • جاویدی، نصیرالدین (1392). «اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود رضایت زناشویی زوجین و کنترل رفتارخانواده»، مجله مشاوره کاربردی، 3، 65-78.
 • جلالی شاهکوه، سمیرا؛ مظاهری، محمدعلی؛ کیامنش، علیرضا و احدی، حسن (1396). «تدوین بسته آموزشی غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان مدار و بررسی اثربخشی آن بر سازگاری زناشویی زوجین تازه ازدواج کرده»، مجله اصول بهداشت روانی، 19، 159-153.
 • خادمی، ملوک و عابدی، فاطمه (1393). «اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی‌ بر آموزه‌های دینی بر خوش‌بینی و سازگاری زناشویی»، مطالعات روانشناختی، 10، 28-7.
 • خوش فر، غلامرضا و ایلواری، محبوبه (1394). «بررسی رابطه بین دینداری با سازگاری زناشویی (مطالعه موردی: زنان متأهل ساکن شهر گرگان)»، فصلنامه علوم اجتماعی، 22، 227-193.
 • رئیسی، سیدجمال؛ محمدی، کوروش؛ زارعی، اقبال و نجارپوریان، سمانه (1397). «اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و رویکرد تصمیم گیری مجدد بر تغییر سبک های ارتباطی در زنان متاهل»، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 65، 64-70.
 • زمانی زارچی، محمدصادق؛ صیادی، معصومه و صفرپور، فاطمه (1399). «اثربخشی زوج درمانگری هیجان مدار بر حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی زوجین نابارور»، مجله علوم روانشناختی، 87، 313-320.
 • سجادی، سجاد؛ قادری ثانوی، رمضانعلی؛ فرهودیان، علی؛ محقق، سید حسین؛ سلطانی، پوریا رضا و آزاد چهر، محمدجواد (1394). «بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره جویا شهر گرگان»، رفاه اجتماعی، 15، 149-133.
 • شاکرمی، محمد؛ داورنیا، رضا؛ زهراکار، کیانوش و طلائیان، رضوانه (1394). «اثربخشی زوج درمانی گروهی کوتاه مدت راه حل محور بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زنان»، مجله علوم پزشکی رازی، 22، 13-1.
 • شاکریان، عطا؛ نظری، علی محمد؛ ابراهیمی، پایناز؛ فاطمی، عادل و دانایی، صبا. (1391). «ارتباط شباهت و تضاد در ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی»، مجله علوم رفتاری، 6، 251-245.
 • شاهمرادی، حسین؛ صادقی، مسعود؛ گودرزی، کوروش و روزبهانی، مهدی (1398). «اثربخشی رویکردهای تلفیقی هیجان مدار- گاتمن و راهبردی- راه حل محور بر کاهش میل به طلاق»، مجله روانشناسی خانواده، 6، 86-71.
 • عیسی نژاد، امید؛ احمدی، سید احد و اعتمادی، عذرا (1389). «اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین»، مجله علوم رفتاری، 4، 16-9.
 • فاریابی، ظهیرالدین و زارعی محمودآبادی، حسن (1394). «بررسی و مقایسه سازگاری زناشویی، شادکامی و میل به طلاق در ازدواج های سنتی و غیر سنتی شهر یزد»، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 14، 95-83.
 • فاطمی اصل، شهریار؛ گودرزی، محمود؛ کریمی ثانی، پرویز و بوستانی پور، علیرضا (1398). «اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی»، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 76، 48-57.
 • کاظمی، پروانه؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا؛ مدرس غروی، مرتضی و مهرام، بهروز (1390). «بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان»، پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1، 86-71.
 • کریمی، سارا؛ شفیع آبادی، عبدالله و نعیمی، ابراهیم (1398). «تعیین اثربخشی درمان هیجان مدار بر افسردگی معلمان زن»، مجله علوم شناختی، 80، 897-904.
 • میرغفوروند، مژگان؛ فرشباف خلیلی، عزیزه و قنبری همائی، سولماز (1394). «ارتباط سازگاری زناشویی با سبک‌های تفکر در زنان نابارور مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهرا شهر تبریز»، مجله پرستاری و مامایی ارومیه، 13، 972-964.
 • میری، معصومه؛ میری، محمدرضا؛ شریف زاده، غلامرضا و میری، مریم (1393). «تأثیر آموزش غنی سازی روابط بر رضایت مندی زناشویی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهر بیرجند»، فصلنامه علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 11، 185-177.
 • نامنی، ابراهیم؛ محمدی پور، محمد و نوری، جعفر (1396). «اثربخشی درمان هیجان‌مدار به شیوه گروهی بر بخشودگی بین‌فردی و امید در زنان مطلقه»، فصلنامه مشاوره و روان درمانی، 8، 78-57.
 • یوسفی، ناصر (1390). «بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده»، پژوهش‏های روانشناسی و مشاوره، 2، 200-183.
 • Ben-Naim, S., Marom, I., Krashin, M., Gifter, B., & Arad, K. (2017). Life With a Partner with ADHD: The Moderating Role of Intimacy. Journal of Child and Family Studies, 26, 1365-1373.
 • Burgess Moser, M; Johnson, S; Dalgleish, T; & Lafontaine, S. (2016). Changes in relationship-specific attachment in emotionally focused couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 42, 231-245.
 • Burgess Moser, M; Johnson, S; Dalgleish, T; Wiebe, S; & Tasca, G. (2018). The impact of blamer-softening on romantic attachment in emotionally focused couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy,44, 640-654.
 • Burns, W., Péloquin, K., Sultan, S., Moghrabi, A., Marcoux, S., Krajinovic, M., ... & Robaey, P. (2016). A 2‐year dyadic longitudinal study of mothers' and fathers' marital adjustment when caring for a child with cancer. Psycho‐Oncology, 26, 1660-1666.
 • Faghih, S; Kazemi, H. (2018). Effectiveness of Emotionally Focused Couples Therapy on the Control of Infertile Couples’ Emotions. J Holist Nurs Midwifery. 29,153-158.
 • Forouzanfar, A; & Sayadi, M. (2019). Meta-Analysis of the Effectiveness of Emotionally Focused Thrapy on Reducing Marital Problems. Armaghane Danesh, 24, 97-109.
 • Gharmkhani, M; Rasouli, M; & Davarnia, R. (2017). The Effect of Emotionally Focused Couples Therapy (EFCT) on Reducing Marital Stress of Married Couples. Zenko Journal of Medical sciences, 18, 56-69.
 • Ghedin, S; Semi, A; Caccamo, F, Caldironi, L; Marogna, C; Piccione, F; Stabil, R, Lorio, R; & Vidotto, G. (2017). Emotionally Focused Couple Therapy With Neurodegenerative Diseases: A Pilot Study. The American Journal of Family Therapy, 45, 15-26.
 • Halford, W. K., Rahimullah, R. H., Wilson, K. L., Occhipinti, S., Busby, D. M., & Larson, J. (2017). Four year effects of couple relationship education on low and high satisfaction couples: A randomized clinical trial. Journal of consulting and clinical psychology, 85, 495-507.
 • Hollist, C. S., & Miller, R. B. (2005). Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Family Relations, 54, 46-57.
 • Johnson, S. M. (2019). Attachment theory in practice: emotionally focused therapy (Eft) with individuals, couples, and families. New York, NY: The Guilford Press.
 • Knapp, D. J., Sandberg, J. G., Novak, J., &  Larson, J. H. (2015). The Mediating Role of Attachment Behaviors on the Relationship Between Family-of-Origin and Couple Communication: Implications for Couples Therapy. Journal of Couple& Relationship Therapy,14, 17-38.
 • Locke, H. J., & Wallace, K. M. (1959). Short marital-adjustment and prediction tests: Their reliability and validity. Marriage and family living, 21, 251-255.
 • MacDonald, D. (2019). Efficacy of emotionally focused couples therapy for treatment of relational distress in military couples. 17th Annual SPFC Research Conference, Ekaterina Halligan, Seattle Pacific University.
 • Mckinnon, J; & Greenberg (2017). Vulnerable emotional expression in emotion focused couples therapy: Relating interactional processes to outcome. Journal of Marital and Family Therapy, 43, 198-212.
 • Macintosh, H. B., Fletcher, K., & Ainsworth, L. (2019). Measuring mentalizing in
 • emotionaly focused therapy for couples with childhood sexual abuse survivors
 • and their partner. Journal of couple & relathonship therapy, 18, 152-160.
 • Najafi, M; Soleimani, A; Ahmadi, KH; Javidi, N; & Hoseini Kamkar, E. (2015). The effectiveness of emotionally focused therapy on enhancing marital adjustment and quality of life among infertile couples with marital conflicts. International journal of fertility & sterility. 9, 238-245.
 • Poursardar, F; Sadeghi, M; Goodarzi, C; & Roozbehani, M. (2019). Comparing the Efficacy of  Emotionally Focused Couple Therapy in Improving the Symptoms of Emotional Regulation in Couples with Marital Conflict. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 29, 50-63.
 • Siegel, A., Bachem, R., Levin, Y., Zhou, X., & Solomon, Z. (2020). Long-Term trajectories of marital adjustment in Israeli couples over decades: does gender matter?. Journal of adult development. 27, 224-239.
 • Simon, M., DiPlacido, J., & Conway, J. M. (2019). Attachment styles in college students and depression: The mediating role of self differentiation. Journal of mental health & prevention. 13, 135-142.
 • Wampler, K., Blow, A., McWey, L., Miller, R. B., & Wampler, R. S. (2019). The profession of couple, marital, and family therapy (CMFT):Definiing ourselves and moving forward. Journal of marital and family therapy. 45, 5-18.
 • Wiebe, S; Burgess Moser, M; Johnson, S; Dalgleish, T; & Lafontaine, S. (2017). Two‐Year Follow‐up Outcomes in Emotionally Focused Couple Therapy: An Investigation of Relationship Satisfaction and Attachment Trajectories. Journal of Marital and Family Therapy. 43, 227-244.