نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه غیرانتفاغی شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش تعیین اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر شهر اصفهان بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دختران نوجوان(12-18 سال) شهر اصفهان در اردیبهشت ماه سال 1399 که با استفاده از نمونه گیری دردسترس 40 دختر نوجوان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل(20 نفر) و گروه آزمایش(20 نفر) قرار داده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل  پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (1992) و پرسشنامه کنترل خشم اسپیلبرگر(1999) بود. همچنین بر روی گروه آزمایش بسته آموزشی  ارتباط سالم با جنس مخالف در طی 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss-19  در دو سطح آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(تحلیل کواریانس) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش در میانگین نمرات تفاوت معناداری وجود دارد(P≤0.05)، به عبارت دیگر آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر بهبود کنترل برون ریزی خشم، کنترل درون ریزی خشم و مهارت اجتماعی نوجوانان دختر تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching Healthy relationship with Oppositional on Anger managment and Increasing Social Skills in Adolescent Girls

نویسندگان [English]

  • nafiseh ajalloueian 1
  • elham rezaie 2
  • razye aboutorabi 3

1 Master student of family counseling, Shahid Ashrafi Isfahani University, Isfahan, Iran

2 Master of Family Counseling, Islamic Azad University of Khomeini Shahr, Isfahan, Iran

3 Master of Counseling and Guidance, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine The Effectiveness of Teaching Healthy relationship with Oppositional  on Anger Control and Increasing Social Skills in Adolescent Girls. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group.The statistical population of the present study included all adolescent girls (18-12 years) in Isfahan in 2020 who were selected using a sample of 40 adolescent girls. They were selected and randomly divided into two groups of control (n = 20) and experimental (n = 20) Data gathering tools were Incredibizen & Foster's Social Skills Questionnaire (1992) and Spielberger Anger Standard Inventory (1999). The experimental group received 8 sessions of 90-minute sessions on the opposite sex. The data were analyzed using SPSS-19 software at two levels of descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance). The results showed that there was a significant difference between the two groups in the mean scores of the two groups, in other words, Teaching Healthy relationship  with opposite sex had a significant effect on the improvement of Outside anger control, Internal control of anger and social skills of female adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger managment
  • Social skills
  • Education of the Healthy relationship with the opposite sex
1)       اشرفی، مهناز و متجزی، فرزانه (1392). «اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه»، پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 3(1)، 81-98.
2)       خلج ابادی فراهانی، فریده (1391). «تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیل کرده ی دانشگاهی»، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده(مطالعات راهبردی زنان)، 15(58)، 49-91.
3)       خلیلی، شیوا؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و آزاد فارسانی، یاسر(1394). «اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه»، فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی، 10(1)، 1-10.
4)       عبدلی، ستاره (1390). بررسی اثربخشی آموزش روابط سالم بر پیشرفت تحصیلی وتغییر نگرش نسبت به روابط دختر و پسر دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه الزهرا.
5)       کارتلج، جی و میلبرن، جی. اف (1943). آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان، ترجمه محمد حسین نظری نژاد (1385)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی(به نشر).
6)       گلزاری، محمود (1391). ارتباط آگاهانه با جنس مخالف (تبیین روان‌شناختی ارتباط دختران و پسران)، تهران: نشر شهر.
7)              یوسفی، زهرا و عابدی، محمدرضا (1386). «بررسی اثر بخشی آموزش روابط سالم با رویکرد یادگیری اجتماعی بر افزایش آگاهی دختران از روابط آسیب زای دختران و پسران»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، 9(35)، 153-160.
8)      Adams, G., Gullato, I & Markstom, AC.(1994). Adolescent life experiences. California: Brooks/ ceal.
9)      Cobb, N. J. (2001). Adolescence. Maylield Publishing Company U.S.A.
10)  Feldman, R. (1996). Understanding Psychology. New York: McGraw hill.
11)  Kisac, I. (2009). Anger provoking reasons on high school and university students.  Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2202–2206.
12)  Rausch, A., Zhang, W., Beckmann, C. F., Buitelaar, J. K., Groen, W. B., & Haak, K. V. (2018). Connectivity-based parcellation of the amygdala predicts social skills in adolescents with autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders, 48(2), 572-582.
13)  Roberton, T., Daffern, M., & Bucks, R. S. (2015). Beyond anger control: Difficulty attending to emotions also predicts aggression in offenders. Psychology of Violence, 5(1), 74.
14)  Salkičević, S. (2014). Some determinants of opposite-sex friendships initiation and dissolution. Review of psychology, 21(1), 31-39.
15)  Schanen, J. G., Skenandore, A., Scow, B., & Hagen, J. (2017). Assessing the Impact of a Healthy Relationships Curriculum on Native American Adolescents. Social work, 62(3), 251-258.
16)  Sibmar, M., Bahrami, N., Vedadhir, A., Alavi Majd, H., & Parker, A. (2018). Opposite-sex relationship questionnaire for female adolescents: development and psychometric evolution. International journal of adolescent medicine and health. ePub(ePub): ePub.
17)  Spielberger, C. D. & Reheiser, E. C. (2003). Measuring anxiety, anger, depression and curiosity as emotional states and personality traits with the STAI, STAXI, and STPI.NJ: JohnWiley & Sons, Inc.
18)  Wong, T. K., Konishi, C., & Zhao, K. (2018). Anger and anger regulation among adolescents: A consideration of sex and age differences. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 50(1), 1.