بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان
بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان

سید موسی موسوی؛ محمود کاظمی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-17

چکیده
  دراین پژوهش، ارتباط جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی بررسی شد. که از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زنجان بودندکه با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر