نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌ شناسی بالینی، دانشگاه شهاب دانش قم، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران

چکیده

مطالعه با هدف مقایسه تأثیر درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر سرمایه‌های روان‌شناختی و سلامت روان مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی انجام شد. هدف کاربردی و روش اجرا شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک گروه انتظار به همراه پیش‌آزمون –پس‌آزمون بود. جامعه آماری شامل مادران دارای فرزند عقب‌مانده ذهنی مدارس استثنایی و مؤسسات توان‌بخشی شهر قم بود. از بین آن‌ها 39 نفر که دارای معیارهای ورود بودند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 13 نفری جایگزاری شدند. گروه‌های آزمایش مشاوره گروهی شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی را دریافت نمودند. برای گردآوری داده‌ها از فهرست تجدید نظر شده علائم روانی (دراگوتیس و همکاران، 1984) و پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (لوتانز و همکاران، 2007) استفاده شد.نتایج نشان داد بین میانگین نمرات پیش‌آزمون و پس آزمون گروه‌های آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد (0001/0>p).مقایسه گروه‌های درمانی بیانگر اثرگذاری بالاتر واقعیت درمانی در بهبود سلامت روان در مقایسه با درمان شناختی-رفتاری داشت. اما متغیر سرمایه روان‌شناختی بین دو گروه اختلاف معناداری مشاهده نشد. بر این اساس این دو رویکرد درمانی می‌توانند به عنوان الگویی مناسب و اثربخش در پیشگیری مشکلات روانی و ارتقای سرمایه‌های روان‌شناختی مادران دارای فرزند عقب‌مانده ذهنی به کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and reality therapy on psychological capital and mental health of mothers of mentally retarded children

نویسندگان [English]

  • mehrnoosh seidi 1
  • Mahboobe dastani 2

1 Master of Clinical Psychology, Shahab Danesh University of Qom, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahab Danesh University, Qom, Iran

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of comparing the effect of cognitive-behavioral therapy and reality therapy on the psychological capital and mental health of mothers of mentally retarded children. The research was practical in terms of purpose and quasi-experimental in terms of execution method with two test groups and one waiting group along with pre-test-post-test. The statistical population included all mothers with mentally retarded children referring to exceptional schools and rehabilitation institutions in Qom city. Among them, 39 people who met the entry criteria were selected as the research sample and randomly placed in three groups of 13 people. The experimental groups received cognitive-behavioral group counseling and reality therapy. To collect data, the revised list of psychological symptoms ofDerogatis et al (1984) and psychological capital questionnaire Luthans et al (2007) were used. The results showed that there is a significant difference between the average pre-test and post-test scores of the experimental and control groups (p<0.0001). The comparison of treatment groups shows the higher effectiveness of reality therapy in improving mental health compared to cognitive therapy. had a behavior However, no significant difference was observed in the variable of psychological capital between the two groups. Based on this, these two treatment approaches can be used as a suitable, reliable and effective model in preventing mental problems and improving the psychological capital of mothers with mentally retarded children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : cognitive-behavioral therapy
  • reality therapy
  • psychological capital
  • mental health
  • intellectual disability