نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) انجام شد. این مطالعه مقطعی بر روی 92 بیمار مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی انجمن ام اس تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه کارکردهای شناختی(نجاتی، 1392)، پرسشنامه کیفیت زندگی(سازمان بهداشت جهانی، 1996)، پرسشنامه سپاسگزاری(مک کلاف و ویت ویلایت، 2002) و پرسشنامه افسردگی( بک و همکاران، 1961) بود. داده های پژوهش با روش رگرسیون چندگانه همزمان و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss.23 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد متغیرهای کارکردهای شناختی(438/0=r)، افسردگی(303/0- =r) و سپاسگزاری(467/0=r) با کیفیت زندگی رابطه معنی داری دارد(05/0>p). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد، 4/51 درصد از واریانس کیفیت زندگی توسط کارکردهای شناختی، سپاسگذاری و افسردگی تبیین می­شود. بنابراین اگرچه افراد مبتلا به بیماری ام اس ممکن است احساس افسردگی را تجربه کنند، اما عامل سپاسگزاری بالا در افراد ممکن است به افراد اجازه دهد از افراد، رویدادها و موقعیتهای زندگی قدردانی کنند و نسبت به زندگی و روابط اجتماعی شان قدردان باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of cognitive functions, gratitude and depression in predicting the quality of life of patients with multiple sclerosis (MS)

نویسنده [English]

 • Fatemeh Kazemi Mahiari

Master's degree in General Psychology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the role of cognitive functions, gratitude and depression in predicting the quality of life of patients with multiple sclerosis (MS). This cross-sectional study was conducted on 92 patients referred to the physiotherapy department of Tehran MS Association. Data collection tools included the cognitive functions questionnaire (Najati, 2013), the quality of life questionnaire (World Health Organization, 1996), the gratitude questionnaire (McClough and Whit-Williat, 2002) and the depression questionnaire (Beck et al., 1961). Research data were analyzed by simultaneous multiple regression method and Pearson correlation coefficient using spss.23 software. The results of the correlation coefficient showed that the variables of cognitive functions (r=0.438), depression (r=0.303) and gratitude (r=0.467) have a significant relationship with quality of life (p<0.05). Also, the regression results showed that 51.4% of the variance of quality of life is explained by cognitive functions, gratitude and depression. Therefore, although people with MS may experience feelings of depression, a high gratitude factor may allow people to appreciate people, events, and situations in life, and to be grateful for their lives and social relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive functions
 • gratitude
 • depression
 • quality of life
 • multiple sclerosis (MS)
 • استفان‌دابسون، کیت؛ محمدخانی، پروانه (1386). «مختصات روان‌سنجی پرسشنامه افسردگی بک-2 در یک نمونه بزرگ مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی»، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، شماره 8.
 • توصیفیان، نگین؛ قادری بگه جان، کاوه؛ محمودی، آرمین؛ خادیان، محمد (1396). «مدل یابی ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه و کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال ام اس با تأکید بر نقش واسطه ای احساس تنهایی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی، 3(10)، 93-108.
 • دشت بزرگی، زهرا (1396). «نقش عفو، سپاسگزاری و تواضع در پیش بینی بهزیستی روانی سالمندان»، پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 3(2)، 67-78.
 • ﻟﺸﻨﻲ، زینب؛ ﺷﻌﻴﺮﻱ، محمدرضا (1389). «اعتبار و پایایی مقیاس سپاسگزاری در دانشجویان»، مجموعه مقالات پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان، 3(5)، 305- 304.
 • نجات، سحرناز؛ منتظری، علی؛ هلاکویی نایینی، کورش؛ محمد، کاظم؛ مجدزاده، سیدرضا (1385). «استاندارد سازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF): ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی»، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، ۴ (۴)،۱-۱۲.
 • نجاتی، وحید (1392). «پرسشنامه توانایی های شناختی: طراحی و بررسی خصوصیات روان سنجی»، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 15(2)، 11-19.
 • هومن، حیدرعلی (۱۳۸۸). مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.
 • Achiron, A., Polliack, M., Rao, S. M., Barak, Y., Lavie, M., Appelboim, N., & Harel, Y. (2005). Cognitive patterns and progression in multiple sclerosis: Construction and validation of percentile curves. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 76, 744-749.
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
 • Arnett, P. A., Barwick, F. H., & Beeney, J. E. (2008). Depression in multiple sclerosis: Review and theoretical proposal. Journal of the International Neuropsychological Society, 14, 691-724. DOI: 10.1017/S1355617708081174.
 • Baumstarck-Barrau, K., Simeoni, M. C., Reuter, F., Klemina, I., Aghababian, V., Pelletier, J., & Auquier, P. (2011). Cognitive function and quality of life in multiple sclerosis patients: A cross-sectional study. BMC Neurology, 11, 17. DOI: 10.1186/1471-2377-11-17.
 • Beck, A. T., Steer, R. A., & Carbin, M. G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical psychology review, 8(1), 77-100.
 • Benedict, R. H. (2005). Effects of using same-versus alternate-form memory tests during short- interval repeated assessments in multiple sclerosis. Journal of the International Neuropsychological Society, 11, 727-736. DOI: 10.1017/S1355617705050782
 • Benito León, J., Morales, J. M., & Rivera-Navarro, J. (2002). Health-related quality of life and its relationship to cognitive and emotional functioning in multiple sclerosis patients. European Journal of Neurology, 9, 497-502. DOI: 10.1046/j.1468- 1331.2002.00450.x
 • Büssing, A., Wirth, A. G., Reiser, F., Zahn, A., Humbroich, K., Gerbershagen, K., … Baumann, K. (2014). Experience of gratitude, awe and beauty in life among patients with multiple sclerosis and psychiatric disorders. Health and Quality of Life Outcomes, 12.
 • de Souza, A., & Kamble, S. V. (2016). Spirituality and gratitude as predictors of quality of life in adult cancer patients. The International Journal of Indian Psychology, 3, 40-47.
 • Eaton, R. J., Bradley, G., & Morrissey, S. (2014). Positive predispositions, quality of life and chronic illness. Psychology, Health & Medicine, 19:4, 473-489, DOI: 10.1080/13548506.2013.824593
 • Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 377. DOI: 10.1037/0022-3514.84.2.377
 • Feinstein, A., O’Connor, P., Akbar, N., Moradzadeh, L., Scott, C. J. M., & Lobaugh, N. J. (2010). Diffusion tensor imaging abnormalities in depressed multiple sclerosis patients. Multiple Sclerosis, 16, 189-196. DOI: 10.1177/1352458509355461
 • Ford, H. L., Gerry, E., Johnson, M. H., & Tennant, A. (2001). Health status and quality of life of people with multiple sclerosis. Disability and Rehabilitation, 23, 516-521. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09638280010022090
 • Giordano, A., Granella, F., Lugaresi, A., Martinelli, V., Trojano, M., Confalonieri, P., … Solari, (2011). Anxiety and depression in multiple sclerosis patients around diagnosis. Journal of Neurological Sciences, 307, 86-91.
 • Giovannetti, A. M., Schiavolin, S., Brenna, G., Brambilla, L., Confalonieri, P., Cortese, F., Covelli, V., Frangiamore, R., Leonardi, M., Mantegazza, R., Moscatelli, M., Ponzio, M., Clerici, V. T., Zaratin, P., & Raggi, A. (2016). Cognitive function alone is a poor predictor of health-related quality of life in employed patients with MS: Results from a cross-sectional study. The Clinical Neuropsychologist, 30, 201-215. DOI: 10.1080/13854046.2016.1142614
 • Göksel Karatepe, A., Kaya, T., Günaydn, R., Demirhan, A., Ce, P., & Gedizlioğlu, M. (2011). Quality of life in patients with multiple sclerosis: The impact of depression, fatigue, and disability. International Journal of Rehabilitation Research, 34, 290-298. DOI: 10.1097/MRR.0b013e32834ad479
 • Goverover, Y., Genova, H., Griswold, H., Chiaravalloti, N., & DeLuca, J. (2014). Metacognitive knowledge and online awareness in persons with multiple sclerosis. NeuroRehabilitation, 35, 315-323. DOI: 10.3233/NRE-141113
 • Janardhan, V., & Bakshi, R. (2000). Quality of life and its relationship to brain lesions and atrophy on magnetic resonance images in 60 patients with multiple sclerosis. Archives of Neurology, 57, 1485-1491. DOI:10.1001/archneur.57.10.1485
 • Janssens, A. C. J. W., van Doorn, P. A., de Boer, J. B., Kalkers, N. F., van der Merche, F. G. A., Passchier, J., & Hintzen, R. Q. (2003). Anxiety and depression influence the relation between disability status and quality of life in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis, 9, 397– 403. DOI: 10.1191/1352458503ms930oa
 • Javůrková, A., Zimová, D., Tomašovičová, K., & Raudenská, J. (2016). Cognitive Deficits and Neuropsychological Assessment in Multiple Sclerosis. In A. Gonzalez- Quevedo (Eds.), Trending Topics in Multiple Sclerosis (211- 226). Croatia: InTech DOI: 10.5772/63968
 • Jopson, N. M., & Moss-Morris, R. (2003). The role of illness severity and illness representations in adjusting to multiple sclerosis. Journal of Psychosomatic Research, 54, 503-511.
 • Kroencke, D. C., Denney, D. R., & Lynch, S. G. (2001). Depression during exacerbations in multiple sclerosis: The importance of uncertainty. Multiple Sclerosis Journal, 7, 237-242. DOI: https://doi.org/10.1177/135245850100700405
 • Lambert D’raven, L. T., Moliver, N., & Thompson, D. (2015). Happiness intervention decreases pain and depression, boosts happiness among primary care patients. Primary Health Care Research and Development, 16, 114-126. DOI: 10.1017/S146342361300056X
 • Lin, C. (2015). Gratitude and depression in young adults: The mediating role of self-esteem and well-being. Personality and Individual Differences, 87, 30-34. DOI: 10.1016/j.paid.2015.07.017
 • McCullough, M. E., Emmons, R. A., & Tsang, J. (2002). The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 112-127. DOI: 10.1037//0022-3514.82.1.112
 • McCullough, ME., & Witvliet, CV. (2002). The psychology of forgiveness, In Snyder, C. R., and Lopez, S. J. (Eds), Handbook of Positive Psychology: Oxford University Press, Oxford.
 • Miltenburger, C., & Kobelt, G. (2002). Quality of life and cost of multiple sclerosis. Clinical Neurology and Neurosurgery, 104, 272-275. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0303- 8467(02)00051-3
 • Mitchell, A. J., Benito-León, J., González, J. M. M., & Rivera-Navarro, J. (2005). Quality of life and its assessment in multiple sclerosis: Integrating physical and psychological components of wellbeing. The Lancet Neurology, 4, 556-566. DOI: 10.1016/S1474- 4422(05)70166-6
 • Moore, P., Hirst, C., Harding, K. E., Clarkson, H., Pickersgill, T. P., & Robertson, N. P. (2012). Multiple sclerosis relapses and depression. Journal of Psychosomatic Research, 73, 272-276. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2012.08.004
 • Pittock, S. J., Mayr, W. T., McClelland, R. L., Jorgensen, N. W., Weigand, S. D., Noseworthy, J. H., & Rodriguez, M. (2004). Quality of life is favorable for most patients with multiple sclerosis: A population-based cohort study. Archives of Neurology, 61, 679-686.
 • Popescu, B. F. G., & Lucchinetti, C. F. (2012). Meningeal and cortical grey matter pathology in multiple sclerosis. BMC Neurology, 12, 1. DOI: 10.1186/1471-2377-12-11
 • Pucak, M. L., Carroll, K. A., Kerr, D. A., & Kaplin, A. I. (2007). Neuropsychiatric manifestations of depression in multiple sclerosis: Neuroinflammatory, neuroendocrine, and neurotrophic mechanisms in the pathogenesis of immune-mediated depression. Dialogues in Clinical Neuroscience, 9, 125.
 • Rahn, K., Slusher, B., & Kaplin, A. (2012). Cognitive impairment in multiple sclerosis: A forgotten disability remembered. Cerebrum, 2012, 14.
 • Ritvo, P. G., Fischer, J. S., Miller, D. M., Andrews, H., Paty, D. W., & LaRocca, N. G. (1997). Multiple sclerosis quality of life index: A user’s manual. New York, NY: National Multiple Sclerosis Society.
 • Romero, k., Shammi, P., & Feinstein, A. (2015). Neurologists’ accuracy in predicting cognitive impairment in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 4, 291- 295. DOI: 10.1016/j.msard.2015.05.009
 • Ruini, C., & Vescovelli, F. (2013). The role of gratitude in breast cancer: Its relationships with post-traumatic growth, psychological well-being, and distress. Journal of Happiness Studies, 14, 263-274. DOI: 10.1007/s10902-012-9330-x
 • Salehpoor, G., Rezaei, S., & Hosseininezhad, M. (2014). Quality of life in multiple sclerosis (MS) and role of fatigue, depression, anxiety, and stress: A bicenter study from north of Iran. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 19, 593-9.
 • Samartzis, L., Gavala, E., Zoukos, Y., Aspiotis, A., & Thomaides, T. (2014). Perceived cognitive decline in multiple sclerosis impacts quality of life independently of depression. Rehabilitation Research and Practice, 2014. DOI: 10.1155/2014/128751
 • Simão, C., & Seibt, B. (2014). Gratitude depends on the relational model of communal sharing. PloS One, 9, e86158. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0086158
 • Sprangers, M. A., de Regt, E. B., Andries, F., van Agt, H. M., Bijl, R. V., de Boer, J. B., …de Haes, H. C. J. M. (2000). Which chronic conditions are associated with better or poorer quality of life? Journal of Clinical Epidemiology, 53, 895-907. DOI: 10.1016/S0895- 4356(00)00204-3
 • Su, K. G., Banker, G., Bourdette, D., & Forte, M. (2009). Axonal degeneration in multiple sclerosis: The mitochondrial hypothesis. Current Neurology and Neuroscience Reports, 9, 411–417. DOI: 10.1007/s11910-009-0060-3
 • Tulbure, B. T. (2015). Appreciating the positive protects us from negative emotions: The relationship between gratitude, depression and religiosity. Social and Behavioral Sciences, 187, 475-480. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.03.089
 • Tullman, M. J. (2013). Overview of the epidemiology, diagnosis, and disease progression associated with multiple sclerosis. American Journal of Managed Care, 19, S15-20.
 • Watkins, P. C. (2014). Gratitude and the Good Life. Dordrecht, Netherlands: Springer Netherlands.
 • Watkins, P. C., Woodward, K., Stone, T., & Kolts, R. L. (2003). Gratitude and happiness: Development of a measure of gratitude, and relationships with subjective well- being. Social Behavior and Personality: An International Journal, 31, 431-451. DOI: https://doi.org/10.2224/sbp.2003.31.5.431
 • Winkelmann, A., Engel, C., Apel, A., & Zettl, U. K. (2007). Cognitive impairment in multiple sclerosis. Journal of neurology, 254(2), II35-II42.
 • Witvliet, C. V., Richie, F. J., Root Luna, L. M., & Van Tongeren, D. R. (2018). Gratitude predicts hope and happiness: A two-study assessment of traits and states. The Journal of Positive Psychology, 1-12. DOI: https://doi.org/10.1080/17439760.2018.1424924
 • Wood, A. M., Froh, J. J., & Geraghty, A. W. (2010). Gratitude and well-being: A review and theoretical integration. Clinical Psychology Review, 30, 890-905. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.11.012
 • Wood, A. M., Maltby, J., Stewart, N., Linley, P. A., & Joseph, S. (2008). A social-cognitive model of trait and state levels of gratitude. Emotion, 8, 281. DOI: 10.1037/1528- 3542.8.2.281
 • World Health Organization. (2016). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization.
 • Zabad, R. K., Patten, S. B., & Metz, L. M. (2005). The association of depression with disease course in multiple sclerosis. Neurology, 64, 359-360. DOI: http://dx.doi.org/10.1212/01. WNL.0000149760.64921.AA