نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده انجام شد. روش­ پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه براساس روش کرامر، 160 نفر برآورد و به روش تصادفی چندمرحله­ای برگزیده شدند. افراد نمونه، سه پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی، جو عاطفی خانواده و علاقه اجتماعی کراندل را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از این بود که علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده قابل پیش بینی است و دو متغیر جو عاطفی خانواده و مولفه ارتباط نیازهای بنیادین روان شناختی با متغیر علاقه اجتماعی همبستگی مثبت و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of social interest based on basic psychological needs and emotional atmosphere of the family

نویسندگان [English]

 • monir pourimohammad 1
 • Malek Mirhashmi 2

1 Master's degree student, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of predicting social interest based on the basic psychological needs and emotional atmosphere of the family. The descriptive-correlation research method and the statistical population included the students of Azad University, Rodhan branch in the academic year 2016-2017. The sample size was estimated to be 160 people based on Kramer's method and they were selected by multi-stage random method. The sample subjects completed three questionnaires of basic psychological needs, family emotional atmosphere and Crandall's social interest. The results of multiple regression analysis indicated that social interest can be predicted based on the basic psychological needs and emotional atmosphere of the family, and the two variables of the emotional atmosphere of the family and the relationship component of the basic psychological needs with the variable of social interest have a positive and significant correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social interest
 • basic psychological needs
 • emotional atmosphere of the family
 • پروچسکا، جیمز. و نوکراس، جان. سی (1999). نظریه های روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی (1393)، تهران: انتشارات رشد.
 • خباز، محمود، حمید علیزاده، علی دلاور، صغری ابراهیمی قوام، رضا رستمی و زهرا بهجتی(1394). «تأثیر برنامه آموزش علاقه اجتماعی (مادر- کودک) بر ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی - کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای»، فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، 6، 4: 15-30.
 • خلعتبری، جواد، قربان شیرودی، شهره، رهبر طارمسری، خدیجه، کیخای، فرزانه، محمد، مجتبی (1389). «مقایسه ی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ابراز وجود و سلامت روان دانش آموزان کم توان ذهنی»، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 1(4): 71-86.
 • قادری ز، خدادادی ز، عباسی ز (1389). «اثربخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوه ی تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شیراز»، فصلنامه زن و جامعه، شماره 3 : 137-154.
 • گنجی، مهدی ( 1392 ). نظریه های شخصیت، تهران: انتشارات ساوالان.
 • محبی نورالدین وند محمدحسین، مشتاقی سعید، شهبازی مسعود (1393). «رابطه بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان»، پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی)، پاییز، دوره 8، شماره 30: 84- 93 .
 • مهدوی، سید محمد صادق، ظهیری، هوشنگ (1390). «نقش سرمایه اجتماعی درون خانواده بر سبک های اجتماعی شدن فرزندان»، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 3(3): 51-64.
 • نوابخش، مهرداد، فتحی، سروش (1390). «شیوه های فرزندپروری و سازگاری اجتماعی فرزندان»، فصلنامه پژوهش دینی، بهار و تابستان، دوره، شماره 88: 99 –
 • نوروزی، سهراب، اسدی، آلیس (1393). «بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با سازگاری اجتماعی دانش آموزان»، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 • Arbona, C. & Power, T. G. (2003). Parental attachment, self-esteem and antisocial behaviors among African American, European American and Mexican American adolescents. Journal of Counseling Psychology, (1(50, 40-
 • Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., Ryan, R. M., & Thogersen-Ntoumani, C. (2011). Psychological need thwarting in the sport context: Assessing the darker sides of athletic experience. Journal of Sport and Exercise Psychology, 33, 75-102
 • A.(2008).The Relationship between Religion, Social Interest, and WellnessinAdults.PHDthesis.Crandall, J.E. (1975). A scale for social interest.Joumalof Individual Psychology, 30, 187-195. Crandall, J.E. (1980). Adler's concept of social interest: Theory,
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why”of goal pursuits: Human needs and the self-determination. Psychological Inquiry 2000, Vol. 11, No. 4, 227–268.
 • Huber, J. (2008). Reading in the theory of individual psychology. A collection of later writings, Slavik, S. & Carlson, J. (EDS.). New York & London.
 • Ionedes, N. (2008). An exploration of social interest therapy as a treatment for depression in the elderly. Phd. Dissertation of P psychology. Capella University.
 • Johnston, M., & Finney, S. (2010). Measuring basic needs satisfaction: Evaluating previous and conducting new psychometric evaluations of the basic needs satisfaction in general scale. Psychology of Export and Exercise, 11, 91-99.
 • La Guardia, J. G., & Patrick, H. (2008). Self-determination theory as a fundamental theory of close relationships. Canadian Psychology, 49(3), 201-209.
 • Leak, G. K. (2006a). An empirical assessment of the relationship between social interestand spirituality. The Journal of Individual Psychology, 62, 59-69.
 • Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.
 • Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7 (56), 133-144.
 • Quested, E., & Duda, J. L. (2010). Exploring the Social-Environmental Determinants of Welland Ill-Being in Dancers: A Test of Basic Needs Theory. Journal of Sport & Exercise Psychology, 32, 39-60.
 • Ryan, R. M., Patrick, H., Deci, E. L., & Williams, G. C. (2008). Facilitating health behaviour change and its maintenance: Interventions based on Self-Determination Theory, The European Health Psychologist, 10, 2-5.