نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود مهارت‌های مقابله‌ای در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد انجام شد. در یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون30 نفر از بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مراجعه ‏کننده به مرکز خودمعرف بهزیستی شیراز که دوره سم‌زدایی را با موفقیت سپری کرده بودند با روش نمونه­گیری در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 15 نفر) قرار گرفتند و در دو مرحله پیش ­آزمون و پس ­آزمون، به پرسشنامه راهبردهای مقابله­ای کارور و همکاران (1989) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه نود دقیقه ­ای تحت آموزش­ شادکامی گروهی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ­ای دریافت نکرد. تحلیل داده­ ها توسط نرم­افزار SPSS-21 و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس صورت گرفت. نتایج حاکی از افزایش معنادار نمره راهبردهای مقابله ­ای در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پس­آزمون بود. بنابراین، آموزش گروهی شادکامی در بهبود راهبردهای مقابله‌ای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group happiness training on improving the coping strategies of substance abuse patients

نویسندگان [English]

 • Maryam Azadjafarlou 1
 • Ladan moein 2

1 Senior Expert in Rehabilitation Counseling, Maroodasht Branch, Islamic Azad University, Maroodasht, Iran

2 Assistant Professor of Counseling Department, Maroodasht Branch, Islamic Azad University, Maroodasht, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to determine the effectiveness of group happiness training on improving coping skills in substance abuse patients. In a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design, 30 substance abuse patients referred to Shiraz self-reported welfare center who had successfully completed the detoxification course were randomly selected into two groups using available sampling method. Experiment and control (15 people each) were included and answered the questionnaire of coping strategies of Carver et al. (1989) in two stages, pre-test and post-test. Then, the experimental group underwent group happiness training for 10 ninety-minute sessions, and the control group did not receive any intervention. Data analysis was done by SPSS-21 software and using covariance analysis test. The results indicated a significant increase in the score of coping strategies in the experimental group compared to the control group in the post-test phase. Therefore, happiness group training is effective in improving coping strategies of substance abuse patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Happiness training
 • coping strategies
 • substance abuse
 • آرگایل، مایکل و کلانتری، مهرداد (1386). روانشناسی شادی، ترجمه فاطمه بهرامی، حسن پالاهنگ، مسعود گوهری، حمید طاهر نشاط دوست، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
 • بخشی­پور رودسری، عباس؛ علیلو، مجید و ایرانی، سید سجاد (1387). « مقایسه ویژگی­ها و اختلال­های شخصیت و راهبردهای مقابله­ای معتادان خودمعرف و گروه بهنجار»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 3، صص 297-287.
 • بروکی میلان، حسن؛ کمر زرین، حمید و زارع، حسین (1393). «اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر بهبود راهبردهای مقابله­ای و علائم اعتیاد در بیماران وابسته به مواد»، فصلنامه اعتیادپژوهی، شماره 8(30)، صص 155-143.
 • پوررحیمی مرنی، مریم؛ احدی، حسن؛ عسکری، پرویز و بختیارپور، سعید (1394). «اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر راهبردهای مقابله­ای، کیفیت زندگی و خوش­بینی دانشجویان دختر»، فصلنامه زن و جامعه، شماره 6(3)، صص 40-25.
 • سموعی، راحله (1387). «شیوه­های مقابله با فشار روانی در معتادان و غیرمعتادان و تعیین رابطۀ آن با عملکرد خانوادة آن­ها»، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 • شعاع کاظمی، مهرانگیز (1387). «بررسی مقایسه ای رابطۀ بین راهبردهای مقابله ای و نگرش نسبت به مصرف مواد در معتادان»، فصلنامه اعتیادپژوهی، شماره 2(7)، صص 90-79.
 • طوفانی، محمد و جوانبخت، مریم (1380). «شیوه­های مقابله و نگرش­های ناسالم در معتادان به موادمخدر و افراد سالم»، مجله اندیشه و رفتار، شماره 7(1و2)، صص 62-55.
 • عابدی، احمد و میرزایی، پریوش (1390). «مقایسه اثربخشی رویکرد شناختی- رفتاری فوردیس و رویکرد آموزش مهارت­های اجتماعی در افزایش شادکامی دانش­آموزان دبیرستانی در اصفهان»، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی آموزش و یادگیری، دانشگاه بین المللی INTI ، مالزی.
 • قاسم­زاده نساجی، سوگند؛ پیوسته­گر، روح­انگیز؛ حسینیان، سیمین؛ موتابی، فرشته و بنی­هاشم، سارا (1389). «اثربخشی مداخله شناختی - رفتاری بر پاسخ­های مقابله­ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان»، مجله علوم رفتاری، شماره 4(1)، صص 43-35.
 • ملازاده، جواد؛ منصور، محمود؛ اژه­ای، جواد و کیامنش، علیرضا (1381). «سبک­های رویاروگری و سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد»، فصلنامه روانشناسی، شماره 6(3)، صص 275-255.
 • هاشمی مقدم، لیلا؛ ترکان، هاجر و یوسفی، زهرا (1399). «مطالعه کیفی عوامل محافظت­کننده و مخاطره­آمیز در اعتیاد در زنان و مردان شهر اصفهان»، فصلنامه اعتیادپژوهی، شماره 14(55)، صص150-133.
 • Argyle, M. (2001). The psychology of happiness. London; NewYork: Rutledge.
 • Belin, D., Belin-Rauscent, A., Murray, J.E., & Everitt, B.J. (2013). Addiction: Failure of control over maladaptive incentive habits. Current Opinion in Neurobiology. 23, 564-572.
 • Bitsko, M. J., Stern, Dillon, R., Russell, E. C., & Laver, J. (2009). Happiness and time perspective as potential mediators of quality of life and depression in adolescent cancer [On-line]. Available: www.elsevier
 • Brady, K. (2014). Relationship between Stress and Substance Use Disorders: Neurobiological Interface. In Drug and Alcohol Review, 33, 1-10.
 • Carver, C. S. Scheier, M. F. and Weintrub, J. K. (1989). Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach, Journal of Personality and Social Psychology, 56, (3), 267-283.Franken, I. H., Hendriks, V. M., Haffmans, P. M., & van der Meer, C. W. (2003). Coping style of substance‐abuse patients: Effects of anxiety and mood disorders on coping change. Journal of clinical psychology, 59(10), 1125-1132.
 • Folkman, S., & Lazarus, R.S. (1991). Coping and emotion. In A. Monat & R.S.Lazarus (Eds) Stress and coping: An anthology (3rd Ed) (pp. 207–227). New York: Columbia University Press.
 • Fordyce, M. W. (1983). A program to increase happiness: Further studies. Journal of counseling psychology, 30(4): 483-493.
 • Garcia-Pardo, M.P., Roger-Sanchez, C., Rodriguez-Arias, M., Miñarro, J., Aguilar. M. A. (2016). Pharmacological modulation of protein kinases as a new approach to treat addiction to cocaine and opiates. European Journal of Pharmacology, 781, 10–24.
 • Harris, A. H., Cronkite, R., & Moos, R. (2006). Physical activity, exercise coping, and depression in a 10-year cohort study of depressed patients. Journal of Affective Disorders, 93(1), 79-85.
 • Hides, L, Carroll, S., Catania, L., Cotton, S.M, Baker, A., Scaffidi, A. (2010). Outcomes of an integrated cognitive behaviour therapy (CBT) treatment program for co-occurring depression and substance misuse in young people, Journal of Affective Disorders, 121(1-2), 169-174.
 • Kopera, M., Truccob, E.M., Jakubczyka, A., Suszekd, H., Michalska, A., Majewska, A., Szejkoe, N., Łoczewskag, A., Krasowska, A., Klimkiewicza, A., Browerc, K.J., Zuckerc,h, R.A., & Wojnar, M. (2018). Interpersonal and intrapersonal emotional processes in individuals treated for alcohol use disorder and non-addicted healthy individuals. Addictive Behaviors, 79, 8–13.
 • Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of general psychology, 9(2), 111.
 • Meuret, A. E., Wolitzky-Taylor, K. B., Twohig, M. P., & Craske, M. G. (2012). Coping skills and exposure therapy in panic disorder and agoraphobia: latest advances and future directions. Behavior therapy, 43(2), 271-284.
 • Roozen, H.G., Waart, R.D., Windt, D., Brink, W., Yong, C.A & Kerkbof, A. F. (2006). A systematic review of the effectiveness of naltrexone in the maintenance treatment of opioid and alcohol dependence, European Nero psychopharmacology, 16, 311-323.
 • Seligman, M. E. (2012). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Simon and Schuster.‏ Delle Fave, A., Brdar, I., Freire, T., Vella-Brodrick, D., & Wissing, M. P. (2011). The eudemonic and hedonic components of happiness: Qualitative and quantitative findings. Social Indicators Research, 100(2), 185-207.‏
 • Sudraba, V., Millere, A., Deklava, L., Millere, E., Zumente, Z., Circenis, K., & Millere, I. (2015). Stress coping strategies of drug and alcohol addicted patients in Latvia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205, 632-636.
 • Veenhoven R. (2008). Healthy happiness: Effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care. J Happiness Stud, 9(3), 449–469.
 • Witkiewitz, K., Warner, K., Sully, B., Barricks, A., Stauffer, C., Thompson, B. L., & Luoma, J. B. (2014). Randomized trial comparing mindfulness-based relapse prevention with relapse prevention for women offenders at a residential addiction treatment center. Substance use & misuse, 49(5), 536-546.
 • World Health Organization. (2017). Global health observatory data. Iran Drug Control Headquarters.
 • Yen, C.F., Wu, H.Y., Yen, J.Y., KO, C.H. (2004). Effects of brief cognitive behavioral interventions on confidence to resist the urges to use heroin and methamphetamine in relapse-related situations, The Journal of Nervous and Mental Disease, 192, 788-791.