نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر «مقایسه هدفگرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز» میباشد. مطالعه حاضر به لحاظ ماهیت «توصیفی- مقطعی» و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی و به این علت که در یک جامعه آماری مشخص و قلمرو مکانی در دسترس انجام میشود میتوان عنوان نمود به لحاظ اهداف از نوع «کاربردی» میباشد. نشان داد که، در دانشجویان پسر عملکرد و در دانشجویان دختر تسلط و عملکردی رابطه مثبت وجود دارد. در واقع، هر چه هدف پیشرفت دانشجوی پسر عملکردی تر و هدف پیشرفت دانشجوی دختر تسلطی تر باشد، در تحصیل پیشرفت بیشتری دارند. لازم به ذکر است بخشی از این تفاوتها میتواند مربوط به تفاوت شخصیتها،استعداد، رفتار والدین نسبت به دختران و پسران باشد. همچنین به نظر میرسد جهت گیری و انگیزش دختران درونی تر از پسران است و دختران باورهای مثبت­تر نسبت به توانایی خود در کنترل شرایط و تلاش برای اهداف دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of academic goal orientation among female and male students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

 • mozhghan Pourdel 1
 • Sahar Mousavian 2

1 Master of School Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Yasouj branch, Yasouj, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research is "comparison of academic goal orientation among female and male students of Shahid Chamran University of Ahvaz". The current study is "descriptive-cross-sectional" in nature, and in terms of survey data collection, and due to the fact that it is carried out in a specific statistical community and an accessible geographical area, it can be said that it is "applied" in terms of goals. It showed that there is a positive relationship between mastery and performance in male students and performance in female students. In fact, the more functional the male student's progress goal and the more dominant the female student's progress goal, the more progress they have in education. It should be noted that some of these differences can be related to the differences in personalities, talents, and parents' behavior towards girls and boys. It also seems that the direction and motivation of girls is more internal than that of boys, and girls have more positive beliefs about their ability to control conditions and strive for goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academic goal orientation
 • performance
 • mastery
 • avoidance
 • اثنی عشر، مریم (1378). بررسی رابطه الگوهای خانواده و باورهای مذهبی با وضعیت‌های هویت در نوجوانان شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
 • بدری‌گرگری، رحیم؛ بیرامی، منصور و دبیری، سولماز (1393). «مدل پیشبینی رضایت و پیشرفت تحصیلی از طریق کمالگرایی دو بعدی و هدفگرایی پیشرفت»، فصلنامه روانشناسی تربیتی، دوره بیست و سوم، شماره 33 ، صص 21-45.
 • خادمی، محسن و نوشادی، ناصر (1385). «بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره‌ی پیش دانشگاهی شهر شیراز»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 25 (4)، 78-63.
 • داوری، مژده؛ غلامعلی‌لواسانی، مسعود و اژه‌ای، جواد (1391). «رابطه بین کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت دانش آموزان»، مجله روانشناسی، دوره سوم، شماره16، صص 266-281.
 • سیف، علی اکبر (1390). روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش، چاپ دوم، تهران: انتشارات دوران.
 • شیخ الاسلامی، راضیه و احمدی، ساره (1390). «پیشبینی راهبردهای مقابله ای تحصیلی بر اساس باورهای خودکارآمدی و جهت گیری هدف دانشجویان دانشگاه شیراز»، مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال هشتم، شماره 33 ،صص 25-16.
 • مشتاقی، سعید (1391). «پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف پیشرفت»، فصلنامه راهبردهای آموزش، 5 (2): 94-89.
 • Butler, L. (2016). Secondary transition experiences: Analyzing perceptions, academic self-efficacy, academic adjustment and overall impact college students' with LD success in postsecondary education. University of Maryland, Counseling and personal services (Doctoral dissertation).
 • Delavarpoor M. (2008). [Prediction of metacognition awareness and academic achievement based on goal orientation].Journal of Modern Psychological Research of Tabriz University. 3(9): 71-96.
 • Elliot A, McGregor HA. (2001).achievement goal framework.J Pers Soc Psychol. 80(3): 501-19.
 • Elliot ES, Dweck CS. (1988). Goal: An approach to motivation andachievement. J Pers Soc Psychol. 54(1):5-12.
 • Emmons, R. A. (2005). Striving and feeling: Personal goals and subjective well-being. In: J. Bargh & P. Gollwitzer (Eds.), The psychology of action: Linking motivation and cognition to behavior (pp. 314-337), New York, Guilford.
 • Fisher PL, Wells A. (2008). Metacognitive therapy for obsessive–compulsive disorder: A case series. Ther Exp Psychiatry, 30; 39(2):117-32.
 • Hoffman RL, Hudak-Rosander C, Datta J, Morris JB, Kelz RR. (2014). Goal orientation in surgical residents: a study of the motivation behind learning. J Surg Rese. 190 (2): 451-6.
 • Linnenbrink-Garcia L, Tyson DF, Patall EA. When are achievement goal orientations beneficial for academic achievement? A closer look at moderating factors.International Review of Social Psychology. 2008; 21(1-2): 19-70.
 • Mucherah, W. (2008) .Classroom climate and students' goal structures in high school biology classrooms in Kenya. Learning Environments, 11, 63-81.
 • Murayama K, Elliot AJ. (2009). The joint influenceof personal achievement goals andclassroom goalstructures on achievement-relevant outcomes.Journal of Educational Psychology. 101(2): 432-447.
 • Payne SC, Youngcourt SS, Beaubien JM. (2007). A meta-analytic examination of the goal orientation Nomological Net.J Appl Psychol. 92(1): 128-50.
 • Radosevich DJ, Viadyanathan VT, Yeo S, Radosevich DM. (2004). Relating goal orientation to self-regulatory processes: A longitudinal field test. Contemporary Educational Psychology. 29(3): 207-229.
 • Sharifi Ardany A, Khayyer M, Hayati D, Sharifi Ardani A, Raeisi J, Rouhi A. [Predicting Academic Achievement Based on Grit as a Personality Trait with Mediating Role of Goal Orientation Among MA Students of Shiraz University]. Jondishapour education development. 2013; 4(1): 53-63. [Persian]
 • Stan A, Oprea C. (2015). Test anxiety and achievement goal orientations of students at a Romanian university. Procedia - Social and Behavioral Sciences.180: 1673-9.
 • Stoeber, J., Feast, A. R., & Hayward, J. A. (2009).Self-oriented and socially prescribed perfectionism: Differential relationships with intrinsic and extrinsic motivation and test anxiety. Personality and Individual Differences, 47, 423–428.
 • Van Boekel M. (2011). Examining the relation between academic rumination and achievement goal orientation [Dissertation]. Victoria: University of Victoria.
 • Wang J, Spencer K, Xing M. (2009). Metacognitive beliefs and strategies in learning Chinese as a foreign language. System, 31;37(1):46-56.
 • Wang M, Erdhiem J. (2007). Does the five factor model of personality relate to goal orientation?.Personality and Individual Differences. 43(6): 1493-1505.