نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی خانواده، گروه روانشناسی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط و تعیین نقش پیش­بین ابعاد مختلف هوش هیجانی و هوش معنوی در سبک های مدیریت تعارض پرستاران زن بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه ی پرستاران زن شهر اصفهان و حجم نمونه را 278 نفر از آن ها که به شیوه تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند، تشکیل دادند. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2000)، پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) و پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رحیم (1983) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری چندگانه با استفاده از نرم افزار R نسخه 3.6.2 (بسته­های car و gvlma) بهره گرفته شد. یافته ها نشان دادند که بین ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی با سبک کارآمد مدیریت تعارض(همکاری) رابطه مستقیم و با سایر سبک های مدیریت تعارض (رقابتی، اجباری، اجتنابی و سازشی) رابطه معکوس وجود دارد و نقش هر یک از عوامل هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش­بینی سبک­های مدیریت تعارض پرستاران زن تعیین شد. زنانی که هوش هیجانی و هوش معنوی بالاتری دارند، تعارض های زناشویی خود را کارآمدتر مدیریت می کنند. بنابراین با تقویت هوش هیجانی و ارائه ی راهکارهایی در جهت افزایش هوش هیجانی و هوش معنوی، می توان تعارض های زناشویی را خیلی بهتر و کارآمدتر مدیریت کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of marital conflict management styles based on dimensions of emotional intelligence and spiritual intelligence of female nurses

نویسندگان [English]

 • Zahra Hasani 1
 • sahar khanjani veshki 2

1 Master of Family Psychology, Department of Psychology, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

 


 
The purpose of the present study was to investigate the relationship and determine the predictive role of different dimensions of emotional intelligence and spiritual intelligence in conflict management styles of female nurses. The method of the current research was descriptive and of the type of correlational studies. The statistical population of the research consisted of all female nurses in Isfahan city and the sample size was 278 of them who were selected by cluster random method. The measurement tools were Petrides and Farnham's Emotional Intelligence Questionnaire (2000), King's Spiritual Intelligence Questionnaire (2008) and Rahim's Conflict Management Styles Questionnaire (1983). To analyze the data, statistical methods of Pearson's correlation coefficient and multiple multivariate regression analysis were used using R software version 3.6.2 (car and gvlma packages). The findings showed that there is a direct relationship between the dimensions of emotional intelligence and spiritual intelligence with efficient conflict management style (collaboration) and an inverse relationship with other conflict management styles (competitive, coercive, avoidant and compromise) and the role of each factor of emotional intelligence And spiritual intelligence was determined in predicting conflict management styles of female nurses. Women who have higher emotional intelligence and spiritual intelligence manage their marital conflicts more efficiently. Therefore, by strengthening emotional intelligence and providing solutions to increase emotional intelligence and spiritual intelligence, marital conflicts can be managed much better and more efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

 • conflict management styles
 • emotional intelligence
 • spiritual intelligence
 • ایران زاده، سلیمان؛ زمستانی، قادر؛ پاکدل بناب، مهدی و بابایی هروی، صادق (1393). «بررسی رابطه ی بین سبک های مدیریت تعارض و خلاقیت کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز»، فصلنامه مدیریت بهره وری، 5 (20): 12-23.
 • افروز، غلامعلی (1399). «خانواده متعالی در سایه حاکمیت حقوق عاطفی»، فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش، ۱۷ (۱) :۱۱-۲۰
 • بهرامی، محمود، بابایی، رضا، فروهر، آرزو، نظری، علی محمد و زهراکار، کیانوش (1395). «نقش ابعاد سلامت معنوی در پیش‌بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج»، فصلنامه تاریخ پزشکی، 6(21): 51-81.
 • بخشایش، علیرضا (1393). «پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و هوش معنوی زوجین»، فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه»، 5(18): 69-84.
 • حریری، نجلا و زرین آبادی، زرین (1391). «سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان»، مجله کتابداری و علم اطلاعات، 19(10): 79-96.
 • خلیلی حسین‌آبادی، سید‌حسن؛ خلیلی جولرستانی، سید‌احمد و درخشان، مختار (1394). «تأثیر هوش معنوی در ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان پلیس»، مجله بصیرت و تربیت اسلامی، 12(33)، 161-183.
 • روشنی، شهره؛ تافته، مریم و خسروی، زهره (۱۳۹۹). «فراتحلیل پژوهش های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (۱۳۷۷-۱۳۹۹) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان»، مجله زن در توسعه و سیاست، ۶۶(۴): ۶۵۳-۶۷۴.
 • رجبی، غلامرضا. قربانی، فردین. خجسته مهر، رضا (1390). «بررسی رابطه ایدلوژی های جنسیتی. نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی»، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، شماره 1، صص 39-53.
 • علمی، زهرا (۱۳۹۹). «عوامل موثر بر احتمال طلاق در ایران با استفاده از روش داده‌‌های شبه تابلویی»، مجله زن و جامعه، ۱۱(۱): ۱۲۹-۱۵۰.
 • قربانی، فاطمه؛ پرافکند، بابک؛ حیدری، اسحاق؛ علمردانی صومعه، سجاد (۱۳۹۸). «مقایسه رضایت جنسی و بهزیستی روانشناختی در زنان متقاضی طلاق و عادی»، فصلنامه رویش روان شناسی، ۴۰(7): ۲۹-۳۸.
 • کاظمی، زهرا و قاسمی، قاسم (۱۳۹۹). «تجاوز جنسی در روابط زناشویی از منظر حقوق و اجتماع در ایران و انگلستان»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، ۴۳(۳۵): ۵۳ – ۸۷.
 • کرامتی، محمد رضا. میرکمالی، محمد. رفیعی، محسن (1388). «رابطه هوش هیجانی با استراتژی های مدیریت تعارض»، اندیشه های نوین تربیتی، سال پنجم شماره 3
 • محمدی، بیوک (1392). «بررسی الگوی رابطه صمیمانه همسران»، پژوهشنامه زنان، 4(1): 163-187.
 • Al-Hamdan, Z., Nussera, H., & Masa'deh, R. (2016). Conflict management style of Jordanian nurse managers and its relationship to staff nurses’ intent to stay. Journal of Nursing Management, 24(2), E137-E145.‏
 • Aqqad, N., Obeidat, B., Tarhini, A., & Masa'deh, R. E. (2019). The relationship among emotional intelligence, conflict management styles, and job performance in Jordanian banks. International Journal of Human Resources Development and Management, 19(3), 225-265.‏
 • Ayub, N., AlQurashi, S. M., Al-Yafi, W. A., & Jehn, K. (2017). Personality traits and conflict management styles in predicting job performance and conflict. International Journal of Conflict Management.‏
 • Burchard, G. A., Yarhouse, M. A., Killian, M., Worthington Jr, E. L., Berry, J. W., & Canter, D. (2003). A study of two marital enrichment programs and couples’ quality of life. Journal of Psychology and Theology, 31(3), 240-252.‏
 • Caputo, A., Ayoko, O. B., & Amoo, N. (2018). The moderating role of cultural intelligence in the relationship between cultural orientations and conflict management styles. Journal of Business Research, 89, 10-20.‏
 • Goleman, D. (2006). Emotional intelligence. Bantam.‏
 • Goncalves, G., Reis, M., Sousa, C., Santos, J., Orgambídez-Ramos, A., & Scott, P. (2016). Cultural intelligence and conflict management styles. International Journal of Organizational Analysis.‏ 24(4),725-742
 • Gottman, J. M. (2013). Marital interaction: Experimental investigations. Academic Press.‏
 • Greef, A., & Bruyne, T. (2000). Conflict management style and marital satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy, vol. 26. Pg321-334
 • Gunkel, M., Schlaegel, C., & Taras, V. (2016). Cultural values, emotional intelligence, and conflict handling styles: A global study. Journal of World Business, 51(4), 568-585.‏
 • Jordan, P. J., & Troth, A. C. (2002). Emotional intelligence and conflict resolution in nursing. Journal ofContemporary Nurse, 13(1), 94-100.‏
 • Kabacoff, R. I. (2010). R in action. Publisher : Manning.
 • King, D.B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model and measure. Master of Sciense dissertation,trent, university Peterborough, Ontario, Canada.
 • Langhorn, S. (2004). How emotional intelligence can improve management performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management.‏ 16 (4), 220-230.
 • Lindsey, E. W., & Colwell, M. J. (2013). Pretend and physical play: Links to preschoolers affective social competence. Merrill-Palmer Quarterly. 59 (3), 330-360.
 • Lu, W., & Wang, J. (2017). The influence of conflict management styles on relationship quality: The moderating effect of the level of task conflict. International Journal of Project Management,35(8), 1483-1494.‏
 • Palmer, B., Donaldson, C., & Stough, C. (2008). Emotional intelligence and life satisfaction.‏ Journal of Personality and Individual Differences. 33 (2002), 1091–1100
 • Petrides, K. V. & Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional intelligence. Journal of Personality and Individual Differences, 29(2), 313-320.
 • Pooya, A., Barfoei, H. R., Kargozar, N., & Maleki, F. (2013). Relationship between emotional intelligence and conflict management strategies. Research Journal of Recent Sciences. 2(7), 37-42‏
 • Raeissi, P., Zandian, H., Mirzarahimy, T., Delavari, S., Moghadam, T. Z., & Rahimi, G. (2020). Relationship between communication skills and emotional intelligence among nurses. Journal ofNursing Management, 26(2), 31-35.‏
 • Rahim, M. A. (1983). Managing conflict in organizations. British library cataloguing in publication.
 • Salovey, P., Mayer, J. D., Caruso, D., & Yoo, S. H. (2009). The positive psychology of emotional intelligence.‏ Oxford library of psychology. The Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press.
 • Shih, H. A., & Susanto, E. (2010). Conflict management styles, emotional intelligence, and job performance in public organizations. International Journal of Conflict Management.‏ 21(2), 147-168‏
 • Staats, S., Van Der Valk, I. E., Meeus, W. H., & Branje, S. J. (2018). Longitudinal transmission of conflict management styles across interParental and adolescent relationships. Journal of Research On Adolescence, 28(1), 169-185.‏
 • W. W. & Hocker. L.J. (2000). Interpersonal conflict. Publisher:McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.
 • Zhang, S. J., Chen, Y. Q., & Sun, H. (2015). Emotional intelligence, conflict management styles, and innovation performance. International Journal of Conflict Management.‏ 26(4), 450–478.