نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات یزد، یزد، ایران

چکیده

برنامه ریزی عصبی - کلامی به ارتباط ­های مشخص بین فرآیندهای عصب شناختی، زبانی و الگوهای رفتاری که یادگیری آن از طریق برنامه­ریزی است، اشاره می­کند. هدف اصلی پژوهش بررسی اثربخشی برنامه­ریزی عصبی –کلامی(NLP) بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مراجعه ­کنندگان به مراکز درمانی شهر یزد بود. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل و با استفاده از گمارش تصادفی بود. نمونه این پژوهش را 30 نفر  مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تجدیدنظر شده تأثیر رویداد (ویس و مارمر، 1979) بود. طرح آزمایشی در 10 جلسه به گروه آزمایشی ارایه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم­افزار SPSS-23 و آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه­ ریزی عصبی –کلامی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه تأثیر داشت (05/0p<). همچنین در دوره پیگیری دو ماهه نیز اثربخشی برنامه­ ریزی عصبی –کلامی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه  اثربخش بود (05/0p<). لذا پیشنهاد می ­شود در پژوهش­­ های آینده از این درمان برای کاهش مشکلات روان­شناختی و رفتاری افراد سود جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of neuro-verbal programming (NLP) in reducing the symptoms of post-traumatic stress disorder in patients who refer to medical centers in Yazd.

نویسنده [English]

 • Syed Reza Azhar

Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Yazd Science and Research Unit, Yazd, Iran

چکیده [English]

Neuro-verbal programming refers to specific connections between neurological processes, language and behavioral patterns that are learned through programming. The main aim of the study was to investigate the effectiveness of neuro-verbal programming (NLP) on reducing the symptoms of post-traumatic stress disorder in patients who refer to medical centers in Yazd. This was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group and using random assignment. The sample of this study consisted of 30 people suffering from post-traumatic stress disorder, who were selected using available sampling method and randomly assigned to two experimental (15 people) and control (15 people) groups. The instrument used in this study was the Revised Event Impact Scale (Weiss and Marmer, 1979). The experimental plan was presented to the experimental group in 10 sessions. In order to analyze the data, SPSS-23 software and the statistical test of covariance analysis were used. The results showed that neuro-verbal programming had an effect on reducing the symptoms of post-traumatic stress disorder (p<0.05). Also, in the two-month follow-up period, the effectiveness of neuro-verbal programming was effective in reducing symptoms of post-traumatic stress disorder (p<0.05). Therefore, it is suggested to use this treatment in future researches to reduce the psychological and behavioral problems of people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Post-traumatic stress disorder
 • neuro-verbal programming
 • انجم شعاع، محمدرضا؛ فهیم دوین، حسن؛ اسماعیل زاده، محمدرضا و کشتی دار، محمد (1390). «تأثیر دوره آموزش برنامه-ریزی عصبی کلامی، آموزه های اخلاقی و تمرین در آب بر تنش شغلی، رفتار سازمانی مثبت گرا و انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی»، فصلنامه علوم ورزش، 11 (33).
 • انجمن روانپزشکی آمریکا (1393). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (ویراست پنجم)، ترجمه یحیی سید‎محمدی، تهران: نشر روان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2013).
 • پناغی، لیلی؛ حکیم شوشتری، میترا و عطاری مقدم، جعفر (1385). «اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظر یافته تأثیر حوادث»، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 64(3)، 52-60.
 • فهیمی راد، سیده زهرا؛ صالحی، غلامرضا (1397). «اثربخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی -کلامی بر بهبود کیفیت زندگی همسران جانبازان با میزان جانبازی ۲۵ تا ۵۰ درصد؛ مطالعه موردی استان تهران»، طب جانباز، 10 (4)، 182-186.
 • کاپلان، هارلود؛ سادوک، بنیامین جیمز؛ سادوک، ویرجینا آلکوت (1394). خلاصه روا نپزشکی: علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی، ترجمه فرزین رضایی، جلد اول، تهران: انتشارات ارجمند(2015).
 • کجباف، محمدباقر؛ مقدس، مائده و آقایی، اصغر (1390). «اثر بخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی کلامی بر سازگاری زناشویی»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12 (4)، 31-40.
 • میکائیلی، فرزانه؛ همتی مسلک پاک، معصومه؛ فرهادی، معصومه و فیضی پور، هایده (1395). «بررسی تأثیر آموزش برنامه ریزی عصبی-کلامی بر سلامت روان پرستاران بخش های ویژه شهر ارومیه»، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 14 (5)، 437-445.
 • نوحی، سیما؛ میرآقایی، علی محمد و اعرابی، اعظم (1395). «اثربخشی پسخوراند عصبی بر اضطراب، افسردگی و نشانه های اختلال استرس پس از سانحه جنگ»، تحقیقات علوم رفتاری، 14 (2)، 192-203.
 • Bergland, A., & Narum, I. (2007). Quality of life demands comprehension and further exploration. Journal Aging Health, 19(1), 39-61.
 • Dilts, R.B. (1980). The study of the structure of subjective experience. Santa Cruz: Meta Publications.
 • Florina, G, E., Teodor, G, V., Cornelia, P, S., & Marin, D. (2015). Neurolinguistic Programming And The Relationship Between Attention And Anxiety In Alpine Skiing Juniors. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1634 – 1638.
 • Grosu, E. F., Preja, C, A., & Iuliana, B, B. (2014). Neuro-linguistic Programming Based on the Concept of Modelling. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 114, 3693 – 3699.
 • Hall, L.M. (2008). Back to the true NLP sources. Anchore Point,17, 53-5.
 • Joshi, S. A., Duval, E. R., Kubat, B., & Liberzon, I. (2020). A review of hippocampal activation in post‐traumatic stress disorder. Psychophysiology, 57(1), e13357.
 • Karunaratne, M. (2010). Neuro-linguistic programming and application in treatment of phobias. Complementary therapies in clinical practice, 16(4), 203-207.‏
 • Lis, S., Thome, J., Kleindienst, N., Mueller‐Engelmann, M., Steil, R., Priebe, K., ... & Bohus, M. (2020). Generalization of fear in post‐traumatic stress disorder. Psychophysiology, 57(1), e13422.‏
 • Mavranezouli, I., Megnin‐Viggars, O., Trickey, D., Meiser‐Stedman, R., Daly, C., Dias, S., ... & Pilling, S. (2020). Cost‐effectiveness of psychological interventions for children and young people with post‐traumatic stress disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(6), 699-710.‏
 • O'Connor, J. (1993). Introducing neuro-linguistic programming: psychological skills for understanding and influencing people. Thorsons Pub.
 • Rajasekaran, V. (2020). Neuro-Linguistic Programming (NLP) Techniques: A Therapeutic Approach to Enhancing the Presentation Skill of Engineering Students. IUP Journal of English Studies, 15(1).‏
 • Stipancic, M., Renner, W., Schutz, P., & Donel R. (2010). Effects of neuro-linguistic psychotherapy on psychological difficulties and perceived quality of life. Couns Psychother Res, 10(1):39-49.
 • Thompson, T, M., Lisa Courtney, D., Dickson, A. (2013),"The effect of neurolinguistic programming on organisational and individual performance: a case study". Journal of European Industrial Training, 26(6), 292 -298.
 • Weiss, D. S., & Marmar, C. R. (1997). The impact of event scale-revised. Assessing psychological trauma and PTSD, 2, 168-189.