نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرحواره­های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی در نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی انجام شد. این پژوهش شامل طرح­های توصیفی (از نوع همبستگی) و مقایسه­ای می­گردد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان منطقه 3 شهر تهران بود. از این تعداد، 80 نوجوان که در مقاطع هفتم، هشتم و نهم مشغول به تحصیل بودند به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که 40 نفر از آنان یتیم و 40 نفر عادی بودند. نمونه­گیری هر دو گروه به صورت نمونه­گیری در دسترس بود. نمونه­های انتخاب شده به فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار اولیه و پرسشنامه نیازهای اساسی پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و شاخص­های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. تحلیل داده­ها نشان داد که از بین مولفه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه مولفه­های محرومیت هیجانی، رها شدگی، بی­اعتمادی، شکست، از خودگذشتگی و بازداری هیجانی در سطح (05/0>p) تفاوت معناداری در نوجوانان ایتام و عادی دارند. هم­چنین نتایج حاکی از معنادار بودن تفاوت دو گروه در نیازهای اساسی در مولفه تفریح، عشق و نیاز به بقا بود (05/0>p). تفاوت معنادار بین نوجوانان ایتام و عادی نشان­دهنده این است که طرحواره­های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی از مولفه­های روان­شناختی موثر در پدیدآیی مشکلات روانی در نوجوانان ایتام می­باشد. بر این اساس فراهم کردن شرایطی مناسب در دوران کودکی جهت ارضای نیازهای اساسی نوجوانان ایتام برای رشد بهتر و مصونیت و پیشگیری از مشکلات روان­شناختی در آنان ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of primary maladaptive schemas and basic needs of orphaned adolescents and normal adolescents

نویسنده [English]

 • Azar Mirzajan Tabrizi

Master of General Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of comparing the primary maladaptive schemas and basic needs in orphaned adolescents and normal adolescents. This research includes descriptive (correlation) and comparative designs. The statistical population of this research included all teenagers in District 3 of Tehran. Out of this number, 80 teenagers who were studying in seventh, eighth and ninth grades were considered as samples, 40 of them were orphans and 40 were normal. Sampling of both groups was available in the form of sampling. The selected samples responded to the short form of the primary incompatible schemas questionnaire and the basic needs questionnaire. In order to analyze the data, descriptive statistics indices such as mean and standard deviation and inferential statistics indices such as multivariate variance analysis were used. The data analysis showed that among the components of the primary maladaptive schemas, the components of emotional deprivation, abandonment, mistrust, failure, self-sacrifice and emotional inhibition at the level (p<0.05) have a significant difference in teenagers. They have orphans and ordinary people. Also, the results indicated the significant difference between the two groups in basic needs in the components of recreation, love, and the need for survival (p<0.05). The significant difference between orphaned and normal adolescents indicates that the primary incompatible schemas and basic needs are psychological components that are effective in the emergence of psychological problems in orphaned adolescents. Based on this, it is necessary to provide suitable conditions during childhood in order to satisfy the basic needs of orphaned teenagers for better growth and immunity and prevention of psychological problems in them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Early maladaptive schemas
 • basic needs
 • adolescents
 • orphans
 • آهی، قاسم. (1385). هنجاریابی نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • آهی، قاسم؛ محمدی فر، محمد علی و بشارت، محمد علی (1386). «پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ»، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 76، 20-5.
 • حسینی، فریده السادات؛ پاکیزه، علی و سالاری، زهرا. (1392). «نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری در نظم بخشی هیجانی در اضطراب دانشجویان»، مجله علوم رفتاری، 7(4): 305-297.
 • خدابخشی کولایی، اناهیتا؛ باصری صالحی، نیلوفر؛ روشن چسلی، رسول و فلسفی نژاد، محمدرضا (1394). «مقایسه طرحوارهای شناختی ناسازگار، باروهای غیر منطقی و مهارت های ارتباط در نوجوانان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی»، فصلنامه روان-پرستاری، 2 (1): 12-1.
 • دیوانداری، حسن؛ آهی، قاسم؛ اکبری، حمزه و مهدیان، حسین (1388). «فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (SQ-SF): بررسی ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر»، پژوهشنامه تربیتی، 4 (5): 12-1.
 • رحیمی، فیض اله؛ آتش پور، حمید و گل پرور، محسن (1398). «پیش بینی تمایل به طلا بر اساس باورهای فردی شخصیت، نیازهای اساسی و تله های زندگی زوج های متقاضی طلاق»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 21 (2): 13-23.
 • سیفی زاده، حامد؛ زارعی محمود آبادی، حسن و بخشایش، علیرضا (1398). «رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی با واسطه گری ترس از صمیمیت در متاهلین»، فصلنامه خانواده پژوهی، 15 (4): 25-10.
 • قدسی، احمد؛ صریحی، نفیسه و آقایوسفی، علیرضا (1393). «رابطه انگیزه‌ پیشرفت با طرحواره‌های ناسازگار اولیه و جو عاطفی خانواده»، فصلنامه روانشناسی کاربردی، 8(32): 131-111.
 • کاظمی، شکوفه؛ کاکاوند، علیرضا؛ جلالی، محمدرضا و جوادی، حمیدرضا (1397). «ارتباط نیازهای اساسی گلاسر با فشارخون بالا در میانسالان: نقش واسطه ای شوخ طبعی»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 22 (2): 64- 73.
 • کاملی، زهرا؛ قنبری هاشم آبادی، بهرام علی و محمدیان شعرباف، حمیدرضا (1390). «بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست»، مجله اصول بهداشت، 1(1): 86-98.
 • وزیری، مژده (1394). «پیش بینی رضایت زناشویی زوج ها بر اساس نیازهای اساسی آن ها»، روش روان شناسی، 4 (3): 87-96.
 • Cecero, J. J., Jashua, D., Nelson & Jacqueline, M. (2004). Tools and tenets of schema therapy. Toward the construct validity of the early maladaptive schema questionnaire. Research version (EMSQ-R). clinical psychology and psychotherapy, 11: 344-357.
 • Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self-determination theory. Computers in Human Behavior, 26(4), 741-752.
 • Doran, N., Luczak, S. E., Bekman, N., Koutsenok, I., & Brown, S. A. (2012). Adolescent substance use and aggression a review. Criminal Justice and Behavior, 39(6): 748-769.
 • Duba, D., Jill, D., Graham, M. A., Britzman, M., & Minatrea, N. (2009). Introducing the “Basic Needs Genogram” in Reality Therapy-based marriage and family counseling. International Journal of Reality Therapy, 28(2), 15.
 • Ibrahim, A., El-Bilsha, M., El-Gilany, A., Kahter, M. (2013). Prevalence and predictors of matadptive cognitive schema among orphans in Dakahlia governorate orphanages. Journal of psychiatry and alzheimers, 3: 15-25.
 • Loyd, B. D. (2005). The Effects of Reality Therapy/Choice Theory Principles on High School Students' Perception of Needs Satisfaction And Behavioral Change. International Journal of Reality Therapy, 25(1).
 • Nargiso, J. E., Becker, S. J., Wolff, J. C., Uhl, K. M., Simon, V., Spirito, A., & Prinstein, M. J. (2012). Psychological, peer, and family influences on smoking among an adolescent psychiatric sample. Journal of substance abuse treatment, 42(3): 310-318.
 • Okorodudu, G. N. (2010). Influence of parenting styles on adolescent delinquency in delta central senatorial district. Edo Journal of Counselling, 3(1), 58-86.
 • Sheldon, K. M., & Niemiec, C. P. (2006). It's not just the amount that counts: Balanced need satisfaction also affects well-being. Journal of personality and social psychology, 91(2), 331.
 • Tan, T. X., Marfo, K., & Dedrick, R. F. (2010). Early developmental and psychosocial risks and longitudinal behavioral adjustment outcomes for preschool-age girls adopted from China. Journal of Applied Developmental Psychology, 31(4): 306-314.
 • Thimm, J. C. (2010). Mediation o early maladaptive schemas between perceptions of parental rearing style and personality disorder symptoms. Journal of behavioral therapy experimental psychiatry, 41(1): 52-59.
 • Thimm, J. C. (2010). Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 41(4): 373-380.
 • Williams, L. E., Bargh, J. A., Nocera, C. C., & Gray, J. R. (2009). The unconscious regulation of emotion: nonconscious reappraisal goals modulate emotional reactivity. Emotion, 9(6): 847.
 • Young, J. E. (2003). Cognitive therapy for personality disorder: a schema focused approach. Sarasota. Professional resource Press.
 • Yung, T. R., & Tomara, P. S. (2007). The relationship between appearance scheme self-esteem, and indirect aggression among college women. proquest.com.