نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد خمینی شهر، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد خمینی شهر، اصفهان، ایران

چکیده

بلوغ عاطفی جزء عوامل سلامت روان است و بررسی مؤلفه های پیش بینی کننده آن میتواند به ما درفهم بهتر این پدیده و بهبود آن یاری رساند. پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایزیافتگی مادران شهر نجف آباد. تحقیق حاضر یک طرح توصیفی -همبستگی است و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر نجف آباد و مادرانشان در سال تحصیلی97-1396 می باشد که از آنها 317 نفر نمونه به روش خوشه ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا برای دختران و تمایزیافتگی از اسکورن و فریدلندر و سبک دلبستگی کولینز و رید برای مادران توزیع شد.و نیز داده ها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفت. بین بلوغ عاطفی با تمایزیافتگی و مولفه های آن (واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، هم آمیختگی وگریزعاطفی) رابطه مثبت وجود دارد. و میان بلوغ عاطفی و دلبستگی دوسوگرا-اضطرابی رابطه منفی است. اما میان دلبستگی ایمن و اجتنابی با بلوغ عاطفی رابطه یافت نشد. نتایج نشان میدهد باید برای ارتقاء تمایزیافتگی و اصلاح سبک دلبستگی از طرق مختلف کوشید. چراکه این مولفه ها نه تنها در افزایش بلوغ عاطفی اهمیت دارند؛ بلکه به طور نسلی منتقل شده و کیفیت زندگی نسلهای بعد را نیز تحت تاثیر قرار میدهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of emotional maturity of female students of senior high school based on attachment style and self-differentiation rate of mothers in Najaf Abad city

نویسندگان [English]

 • Bahareh Mokhatari 1
 • Kiiumars Farahbakhsh 2

1 MSc in Counseling and Guidance, Faculty of Humanities, Khomeini Shahr Azad University, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Humanities, Khomeini Shahr Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Emotional maturity is one of the factors of mental health and its predictive factors can help us to better understand and improve this phenomenon. To predict the emotional maturity of female students of senior high school based on mothers' attachment style & self-differentiation in Najaf Abad city. The present study is a descriptive-correlational study and the statistical population consists of high school girl students in Najaf Abad city and their mothers in the academic year 1396-97 from which 317 were selected by cluster sampling. Then, Sing's and Bhargava's emotional maturity questionnaire for girls and Scoren's and Freadleander's self-differentiation questionnaire and Collins and Read's attachment style were distributed to mothers. Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression. There is a positive relationship between emotional maturity and self-differentiation and its components (emotional reactivity, I-position, fusion with others, emotional cutoff). And there is a negative relationship between emotional maturity and anxiety attachment. But no relationship was found between secure attachment and avoidance attachment with emotional maturity. The results suggest that efforts should be made to increase the self-differentiation and modification of attachment style of the community in different ways Because these variables are important in enhancing emotional maturity, they are also transmitted in a generational way and will affect the quality of life for future generations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • emotional maturity
 • students
 • attachment style
 • self-differentiation
 • mothers
 • اثنی‌عشری، ندا و شیخ‌الاسلامی، راضیه (1394).« نقش واسطه‌ای بلوغ عاطفی در رابطه بین عزت نفس و اضطراب اجتمعی نوجوانان دختر» ، روش‌ها ومدل‌های روانشناختی. 2، 22، 51 – 35.
 • اسدی، اردشیر و توانا انجیزه یی، عاطفه ( ۱۳۹۶ ).« بررسی رابطه سبک های دلبستگی با بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان گرگان»، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی. کازرون.دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون.
 • اشرفی، صایر (1397). «پیش بینی تمایل به خودکشی بر اساس تمایزیافتگی و تعارضات زناشویی در زنان در حال طلاق»، همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی. فیروزآباد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد- اداره بهزیستی شهرستان فیروز آباد.
 • اصغری، محمدجواد؛ سیدمحرمی، ایمان؛ فراحی، سیدمهدی؛ کیذوری، امیرحسین؛ میرچوبی، نسرین و برآبادی، اعظم (1395). «رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد» ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 23، 4، 570 – 567
 • ایمانی، رویا و محب، نعیمه (1388). «رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان»، زن و مطالعات خانواده، 2، 6، 49 – 29.
 • پوراکبران، الهه و طاهری، فاطمه (1394). «بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و رضایت مندی زناشویی با سبک های دلبستگی»، اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 • ثنایی، باقر؛ علاقبند، سهیلا؛ فلاحتی، شهره و هومن، علی. (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: بعثت.
 • حافظ آبادی، فهیمه و بافتی، فاطمه (1386). «تفاوت بلوغ عاطفی دانشجویان خانم 30 – 18 ساله»،پایان‌نامه کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • حاجی، بینا؛ رحیم زاده، شادی؛ محمدی، محمد و حاجی، میدیا (1397). «بررسی اثر تمایز یافتگی و سبک های دلبستگی بر خشونت نسبت به زنان» اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی ایران، تهران، مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه ی پایدار علوم جهان اسلام.
 • حاجی شیخی، محسن؛ پور ابراهیم، تقی؛ خوش کنش، ابوالقاسم و شکری، امید (1394). «استقلال اقتصادی زن، بلوغ عاطفی و تمایز یافتگی زوجین طلاق«، مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن روان شناسی ایران، تهران، ویژه نامه روان شناسی معاصر.10، 450-447.
 • خورشید زاد، کیانا؛ سعدی پور، اسماعیل و اسدزاده، حسن (1396). «بررسی رابطه ی خود تنظیمی هیجانی و تمایزیافتگی خود با سازگاری تحصیلی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی»، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • خسروی، صدرالله و شیرزادی، مسلم (1397). «بررسی رابطه تمایزیافتگی با سازگاری اجتماعی و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان خرم بید استان فارس»، همایش ملی آسیب های اجتماعی و روان شناختی، فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد- اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد.
 • خوشابی،کتایون و ابوحمزه، الهام (1385). جان بالبی نظریه دلبستگی، تهران: دانژه.
 • روبراهان، افسانه (1395). «رابطه بلوغ عاطفی، تمایزیافتگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با روابط فرازناشویی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده ‌درمانی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
 • ریگی، علی؛ هنرمند، مهناز؛ رحیمی، محمد؛ شلیده و کیومرث امینی، زینب (1397). «نقش بلوغ عاطفی، خود تاب‌آوری و هوش معنوی در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف‌ پذیری ‌شناختی در دانشجویان پسر» پژوهش‌نامه روان‌شناسی مثبت، 4، 3، 15، 12-1..
 • سایت رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور Imo.ir
 • سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور sabteahval.ir.
 • شیخ السلامی، راضیه؛ شیرزادی، محمدمهدی و میرزایی، حمزه (1395). «بررسی رابطه بلوغ عاطفی و تمایز یافتگی از خانواده اصلی در گروهی از دانش آموزان مقطع متوسطه»، ماهنامه علوم انسانی اسلامی، شماره 1، 16-13.
 • قاسمی، خلیل (1390).« بررسی رابطه بین سبک دلبستگی مادران با بلوغ عاطفی دانش آموزان عقب مانده ذهنی مقطع دبیرستان شهر اصفهان» پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه  اصفهان.
 • کریم منصور، فاطمه (۱۳۹۶). «پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس تمایزیافتگی شخصیتی، اعتیاد به فضای مجازی و سبکهای دلبستگی» کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان - دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
 • گلدنبرگ، هربرت و گلدنبرگ، آیرین (1394). مروری بر خانواده‌ درمانی، ترجمه مهرداد فیروزبخت، ویراست هشتم، تهران: رسا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2013).
 • منصورنژاد، زهرا؛ پورسید، سیدرضا؛ کیانی، فریبا و خدابخش، محمدرضا (1392). «اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تحول بلوغ عاطفی دانشجویان دختر در آستانه ازدواج»، مجله اصول بهداشت روانی، 59،15،1 ،170-158.
 • Eichenberg C, Schott M, Decker O, Sindelar B .(2017). Attachment Style and Internet Addiction: An Online Survey. Journal of medical Internet research. 19,5,170.
 • Gupta, A, Sharma, R. (2016). Attachment Style, Emotional Maturity And Self-Esteem Among Adults With And Without Substance Abuse. International Journal Of Indian Psychology. VOL 3, Issue 2 NO 5.
 • Liu, S, Lue, L, Wu, M, Wang, R, Ping We, Y. (2016). Correlation Between Self- Differentiation And Professional Adaptability Among Undergraduate Nursing Students In China. International Journal Of Nursing Sciences 3, 394-397.
 • Miniati M, Callari A, Pini S.(2017). Adult Attachment Style and Suicidality. Journal of Psychiatr 29(3):250-259.
 • Paste, G., & Aminabha Qi,Q. (2006). Impact Of Emotional Maturity On Stress And Self-confidence Of Adolescents. Journal Of Indian Academy Of Applied Psychology,32, 69-75.
 • Shih‐Hua Chang.(2018). Testing a model of codependency for college students in Taiwan based on Bowen's concept of differentiation.53,2,107-116.