نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی خانواده درمانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

2 دکترای روانشناسی مشاوره استاد یار واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضرتوجیه چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی (به خصوص مثلث سازی) می باشد. به این منظور زنانی که چندین بار برای درمان عفونت به مرکز درمانی مراجعه کرده بودند وعلی رغم مصرف دارو دچار عود عفونت گردیده بودند مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. سوالات مصاحبه از مقیاس درجه بندی بالینی مک مستر (MCRS) و پرسشنامه بیورز یا پرسشنامه گزار شخصی خانواده (SFI-II) و مصاحبه استاندارد بالینی خانواده SCFI) استخراج و تنظیم شده بود. تعداد مصاحبه ها در 15 مورد به اشباع رسید. روش شناسی این تحقیق کیفی بود و داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک، بر اساس مفاهیم رویکرد سیستمی تجزیه و تحلیل شدند. روش نمونه گیری هدفمند بود و نمونه ها از بین کسانی که برای درمان عفونت به مرکز درمانی مراجعه کرده بودند و ملاک های ورود داشتند، انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگارنده در این تحقیق به یازده مثلث دست پیدا کرد. بر اساس نتایج دیگر این پژوهش مثلث عفونت شکل گرفته است. تعارضات زناشویی خود یک عامل مهم در ایجاد استرس خانواده است. استرس باعث کاهش سیستم دفاعی بدن شده و این می تواند عاملی برای ایجاد عفونت زنانگی (واژینیت) گردد. در نهایت بر اساس یافته های این پژوهش عفونت، خود تشکیل مثلثی می دهد که کاهنده اضطراب است و بر اساس مفاهیم رویکرد سیستمی این همان دلیلی برای عود عفونت می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the recurrence of women's infections due to marital conflicts based on the concepts of the systemic approach

نویسندگان [English]

  • Zahra Hasani 1
  • Seyed Ismail Mousavi 2

1 MSc student in family therapy psychology, Khomeinishahr branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Iran

2 PhD in Counseling Psychology, Associate Professor, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present research is to justify the recurrence of infections in women due to marital conflicts based on the concepts of the systemic approach (especially triangulation). For this purpose, semi-structured interviews were conducted on women who had visited the treatment center several times for the treatment of infection and had relapsed despite taking medication. The interview questions were extracted and adjusted from the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS) and the Beavers Questionnaire (SFI-) and the Standard Family Clinical Interview (SCFI). The number of interviews reached saturation in 15 cases. The methodology of this research was qualitative and the data were analyzed using the thematic analysis technique, based on the concepts of the systemic approach. The sampling method was purposeful and the samples were selected from among those who had referred to the treatment center for the treatment of infection and met the entry criteria and were interviewed. In this research, the author found eleven triangles. Based on other results of this research, an infection triangle has been formed. Marital conflicts are an important factor in creating family stress. Stress reduces the body's defense system, and this can be a factor in causing vaginal infections (vaginitis). Finally, based on the findings of this research, infection itself forms a triangle that reduces anxiety, and based on the concepts of the systemic approach, this becomes the reason for the recurrence of infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital conflicts
  • systemic approach
  • female infections
1) استریت، ادی (1389). مشاوره خانواده نظر و عمل در نگرش سیستمی، ترجمه مصطفی تبریزی و علی علوی نیا، تهران: انتشارات فروزان
2) اسپیروف (1998). درسنامه جامع بیماری های زنان، ترجمه و گردآوری مریم شیر محمدی و زیبا تقی زاده. تهران: نشر اندیشه رفیع( 1995)
3) جهانی دولت آباد، اسماعیل (1396). «تبیین نظری تعارضات زناشویی با رویکرد پارادایمی»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال سیزدهم، شماره 49، بهار 1396، صص 109-131
4) خوانساری، نعمت اله، راد، محمد علی (1377). «استرس و سیستم ایمنی»، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره 53، شماره 1، صص 72-76.
5) فلیک، وه (2006). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی، چاپ اول.
6) گلداونبرگ، ایرنه، گلدنبرگ، هربرت (2000). خانواده درمانی، مترجمان: حسین شاهی برواتی، حمیدرضا؛ نقشبندی، سیامک و ارجمند، الهام، تهران: انتشارات روان، چاپ هیجدهم، زمستان(1395)
7) لین لانگ و لانگ مارک (1950). مشاوره و درمان مسائل زن وشوهری، ترجمه محمد علی نظری، نشر: تهران آوای نور.1392 
8) نواک برک (1980). بیماری های زنان نواک، مترجم: مهناز والدان و عبدالرضا صفری راد. ناشر:گلبان
9) نیلفروشان، پریسا؛ عابدی، محمدرضا و احمدی، سید احمد (1392).آسیب شناسی خانواده، نشر: دانشگاه اصفهان.
10) هاشمی، سیده مهدی؛ محمدی، علی زاده؛ جراره، جمشید(1393). «اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رویکرد سیستمی بوئن بر تمایزیافتگی»، فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال هشتم، شماره 1 (29)، بهار، صص 29-25.
11) Bowen, M. (1978), Family therapy in clinical practice. New York: Aronson.
12) Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology", Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
13) David Jones & clark Jordan .choronic stress in adult reduce immune system.Jan.(2017);165(2): 267- 272 (pub Med).
14) Friedman, E. (1991), Bowen theory and therapy
15) Gisbon. John. M. Doningian, Jeremiah (2006), Use of Bowen Theory. Journal of Addictions & Offender Counseling Vol 14 Issue
16) Hnndbook of family theory (Vol. ll). New York: Brunner/Mazel.
17) Kerr, M. E & Bowen, M(1988), family evalution: An Approach based on Bowen theory, New York: W. W. Norton. 
18) Skowron, E.A & Dendy, A.K(2004). Differentiation of self & attachment in adulthood
19) Relational correlates of effortful control. Contemporary Family Therapy,26,P 339.
20) Skowron E. (2002). The role of differentation of self in marital Adjustment Journal of Counseling psychology, 4,229,237.
21) Tuason. Friedlander(2000). Examining individualism, collectivism, and self-differentiation in African American college women. Journal of Mental Health Counseling,23,205-213.
22) Whaby, E. peleg-Popko, Ora. Halaby, Einaya (2006), The relationship of maternal sepration anxiety & diffrentation of self to childrens separation Anxiety & Adjustment to kindergarten: in Druze families. The journal of Anxiety Disorders. University of Haifa.