نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

خشونت علیه زنان مسئله‌ای با پیشینه و قدمت تاریخی در دنیا دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی انواع خشونت علیه زنان در شهر و روستا بود. طرح این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان شهری و روستایی استان خوزستان است که 150 نفر (75 زن شهری و 75 زن روستایی) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان (دکتر تبریزی و همکاران، 1391) برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین انواع خشونت (روانی، فیزیکی، جنسی و محرومیت مالی و اجتماعی روانی) در بین زنان شهری و روستایی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد بین سن، سطح تحصیلات با میزان خشونت علیه زنان ارتباط معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of types of violence against urban and rural women

نویسندگان [English]

  • Mojgan Pour Del 1
  • Zabihullah Abbaspour 2

1 Master's student in counseling, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor of Counseling Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Violence against women has a long history in the world. The aim of the current research was to identify the types of violence against women in the city and the countryside. The design of this research was descriptive and comparative. The statistical population of the present study includes urban and rural women of Khuzestan province, 150 of whom (75 urban women and 75 rural women) were selected using available sampling method and from the questionnaire of domestic violence against women (Dr. Tabrizi et al., 2013) to collect Data was used. The collected data were analyzed using spss-23 software. The results of multivariate variance analysis showed that there is no significant difference between the types of violence (psychological, physical, sexual and financial and social deprivation) between urban and rural women. Also, the results showed that there is a significant relationship between age, education level and the level of violence against women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • mental violence
  • physical violence
  • sexual violence
1) احمدی، محمد (1384). «بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده»، فصلنامه انجمن جامعه شناسی ایران، شماره 3.
2) اعتصامی پور، راضیه (1390). «مقایسه همیر ازاری، عزت فس و اختلالات جنسی در زنان شهر و روستا»، مجله تخصصی پژوهش و سلامت، ‌دوره شماره 7، پاییز و زمستان.
3) اعزازی، شهلا (1383). بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران: انتشارات پیام نور.
4) درویش پور، مهرداد (1387). «چرا مردان به اعمال خشونت علیه زنان ترغیب می‌شوند؟»، مجله زنان، سال هشتم، شماره 56.
5) طالب پور، اکبر (1395). «بررسی عوامل خشونت خانگی با تاکید بر همسر ازاری»، فصل نامه پژوهش‌های جامعه انسانی معاصر، سال ششم، شماره 11، پاییز و زمستان.
6) محسنی تبریزی، علیرضا؛ کلدی، علیرضا؛ جوادیان زاده، مهدیه (1391). «بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی و بهزیستی شهرستان یزد در سال 1389». فصلنامه طلوع بهداشت یزد، 11(3)، 11-24.
7) Aghakhani K, Aghabigloo A, Chehrei A. Evaluation of husband's physical violence against women who referred to Tehran legal medicine center in fall 2000. Razi Journal of Medical Sciences 2003; 9(31): 485-489. [In Persian]