نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علدم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین رابطه‌ی فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش انجام شد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان شهرکرد بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه فرسودگی تحصیلی، آسیب‌های تحصیلی، هوش ریون (فرم بزرگسالان) و معدل آنان نیز به عنوان شاخصی برای عملکرد تحصیلی آنان در نظر گرفته شد. داده‌ها با روش آماری همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آسیب‌های مربوط به عادات تحصیلی و آسیب‌های مربوط به آمادگی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی را به طور معناداری پیش‌بینی می‌کنند. همچنین خستگی هیجانی (اولین بُعد فرسودگی تحصیلی) توسط آسیب‌های مربوط به عادات تحصیلی، پیش‌بینی می‌شود. بدبینی نسبت به تحصیل (دومین بُعد فرسودگی تحصیلی)، توسط دو متغیر آسیب‌های مربوط به عادات تحصیلی و آسیب‌های ذهنی و عاطفی مربوط به تحصیل پیش‌بینی می‌شود. ناکارآمدی تحصیلی (سومین بُعد فرسودگی تحصیلی) توسط دو متغیر آسیب‌های مربوط به آمادگی تحصیلی و آسیب‌های مربوط به عادات تحصیلی، پیش‌بینی می‌شود. با توجه به این یافته‌ها، می‌توان گفت عادات غلط تحصیلی، عدم آمادگی تحصیلی و مشکلات عاطفی و ذهنی مربوط به تحصیل از عوامل بوجود آمدن فرسودگی تحصیلی است. بنابراین راهنمایی و مشاوره دانش‌آموزان در جهت غلبه بر عادات غلط تحصیلی، برنامه‌ریزی جهت افزایش مهارت‌های آمادگی گذر از راهنمایی به دبیرستان، و نهایتاً برنامه‌ریزی جهت کاهش مشکلات عاطفی و ذهنی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between academic burnout and academic injuries, academic performance and intelligence

نویسنده [English]

  • rezvan salehi

PhD in Career Counseling, Assistant Professor of Counseling Department, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

This study was conducted in order to determine the relationship between academic burnout and academic injuries, academic performance and intelligence. The research method in this study was descriptive and correlational. The research sample consisted of 150 first-year female students of Shahrekord high school who were selected by multi-stage cluster random sampling method. The research tools were: academic burnout questionnaire, academic injuries, Raven's intelligence (adult form) and their GPA was also considered as an indicator of their academic performance. The data was analyzed by stepwise correlation and regression statistical method. The results showed that injuries related to academic habits and injuries related to academic preparation significantly predict academic burnout. Also, emotional exhaustion (the first dimension of academic burnout) is predicted by damage related to academic habits. Pessimism towards education (the second dimension of academic burnout) is predicted by two variables: harms related to academic habits and mental and emotional harms related to education. Academic ineffectiveness (the third dimension of academic burnout) is predicted by two variables: harms related to academic preparation and harms related to academic habits. According to these findings, it can be said that wrong academic habits, lack of academic preparation, and emotional and mental problems related to education are among the factors that cause academic burnout. Therefore, guidance and counseling of students in order to overcome bad academic habits, planning to increase preparation skills for transitioning from middle school to high school, and finally planning to reduce the emotional and mental problems of female students in the first year of high school are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic burnout
  • academic injuries
  • academic performance
  • intelligence
1) ایمانی، محسن (1382). آسیب شناسی مطالعه، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
2) باغبان، ایران (1371). بررسی مشکلات تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
3) باکر، بی و جرلر، آر (2004). مشاوره مدرسه در قرن 21، ترجمه ایران باغبان و همکاران، تهران: انتشارات تایماز.
4) بحرانی، محمود (1384). «مطالعه انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم.
5) بیابانگرد، اسماعیل (1380). روش‌های پیشگیری از افت تحصیلی، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
6) شریفی، حسن پاشا (1375). اصول روانسنجی و روان آزمائی، تهران: انتشارات رشد.
7) دلاور، علی (1386). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش
8) ربیعی، محمد (1380). «بررسی میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان سال اول دبیرستان و تأثیر درمان‌های رفتاری و شناختی بر آن»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان.
9) ربیعی، محمد (1389). «بررسی میزان شیوع حواس پرتی یا عدم تمرکز حواس در بین دانش‌آموزان سال اول دبیرستان استان چهار محال و بختیاری»، طرح پژوهشی سازمان آموزش و پرورش، شورای تحقیقات.
10) ربیعی، ناهید (1389). «بررسی مشکلات تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان»، پایان نامه کارشناسی، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد شهرکرد.
11) رحمانی، جهانبخش (1386). «پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون ماتریس‌های پیشرونده‌ی ریون پیشرفته در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان»، دانش و پژوهش در روانشناسی، 34، صص 74-61.
12) صالحی، محمد و عنایتی، ترانه (1387). «تأثیر ویژگی‌های فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه‌های دهگانه راهبردهای یادگیری و مطالعه وین اشتاین»، دانش و پژوهش در علوم تربیتی. برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره 19، صص 44- 23
13) عابدی، محمدرضا (1385). «آسیب شناسی تحصیلی»، نشریه آموزه، وزارت آموزش و پرورش استان اصفهان.
14) قادری مقدم، محمد (1377). «بررسی میزان تأثیر آموزش درس برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی در فرایند انتخاب رشته تحصیلی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
15) کرمی، داوود (1388). «میزان شیوع اهمالکاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی»، اندیشه و رفتار، دوره چهارم، شماره 13، صص 34- 25.
16) کهرازی، فرهاد؛ آزاد فلاح، پرویز؛ اللهیاری، عباسعلی (1382). «اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسئله در کاهش افسردگی دانش آموزان»، مجله روانشناسی، سال هفتم، شماره 2، صص 142-127.
17) گال، م؛ بورگ، و. و گال، ج (1996). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمه نصر و همکاران، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
18) لشگری‌پور، کبری؛ بخشائی، نور محمد و سلیمانی، محمد جواد (1385). «ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان»، مجله طبیب شرق، سال هشتم، شماره 4، صص 259-253.
19) مجتهدی، زهرا (1372). «بررسی رابطه بین شیوه فعلی گزینش دانشجو و موفقیت در دانشگاه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
20) مرتضوی زاده، حشمت الله (1383). روانشناسی تمرکز، تهران: نشر روان سنجی.
21) مهرابی‌زاده، مهناز؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین (1379). «همه‌گیرشناسی اضطراب امتحان»، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال هفتم شماره 1 و 2. صص 72-55.
22) نریمانی، محمد. و روشن، رسول (1381). «شیوع افسردگی در دانش‌آموزان»، مجله روانشناسی، شماره 3، صص 254-244.
23) نعامی، عبدالزهرا (1388). «رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی»، مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا، دوره 5، شماره3.
24) Ahola, K., & Hakanen, J. (2007). Job strain, burnout and depressive symptoms: A prospective study among dentists, Journal of Affective Disorders. 63, 22–29.
25) Balogun, J. A., Helgemoe, S., Pellegrini, E., & Hoeberlein, T. (1996). Academic performance is not a viable determinant of physical therapy students’ burnout. Perceptual and Motor Skills, 83, 21–22.
26) Breso, E., Salanova, M., & Schoufeli, B. (2007). In search of the third dimension of Burnout, Applied
27) Britton, B. K., Tesser, A. (1991). Effects of time-management practices on colledg grades. Journal of Educational Psychology, 83 (3), 405-410.
28) Camgoz, S., Tektas, O., & Metin, I. (2008). Academic attributional style, self- efficacy and gender: Social Behavior and personality, 36 (1), 97-114.
29) Chang, E. C., Rand, K. L., & Strunk, D. P. (2000). Optimism and risk for burnout among working college students: Stress as a mediator. Personality and Individual Differences, 29, 255–263.
30) Cherniss, C. (1993). The role of professional self-efficacy in the etiology of burnout. In W. Schaufeli, C. Maslach and T. Marek (eds.): Professional burnout: Recent developments in theory and research. London: Taylor and Francis.
31) Demerouti, E., Bakker, A. B., De Jonge, J., Janssen, P. P. M., & Schaufeli, W. B. (2001). Burnout and engagement at work as a function of demands and control. Scandinavian. Journal of Work, Environment & Health, 27, 279-286.
32) Desimon, L. A. (1993). Patterns of academic procrastination. Journal of coledge Reading and learning, 30, 120-134.
33) Durán, A., Extremera, N., & Rey, L. (2004). Self-reported emotional intelligence, burnout and engagement among staff in services for people with intellectual disabilities. Psychological Reports, 95, 386-390.
34) Evers, W. J., Brouwers, A., & Tomic, W. (2002). Burnout and self-efficacy: A study on teachers’ beliefs when implementing an innovative educational system in the Netherlands. British Journal of Educational Psychology, 71, 227-243.
35) Farran, B. (2004). Predictors of academic procrastination in college students. ETD collection for brigham Young Fordham University.
36) Ferrari, J. R., Jonson, J. L., & McCown, W. G. (1995). Procrastination and task avoidance. New Yotk, NY, Plenum Press.
37) Gerits, L., Derksen, J. J. L., Verbruggen, A. B., & Katzko, M. (2005). Emotional intelligence profiles of nurses caring for people with severe behavior problems. Personality and Individual Differences, 38, 33-43.
38) Gil-Olarte, P., Palomera, R., & Brackett, M. (2006). Relating emotional intelligence to social competence and academic achievement in high school students. Psicothema, 18, supl., 118-123.
39) Koeske, G. F., & Koeske, R. D. (1991). Student Burnout as a mediator of the stress- outcome relationship, Research in Higher Education, 32 (4), 415-431.
40) Lay, C. H. (1987). A model profile analysis of procrastinators: a search for types. Personality and Individual Differences, 8, 705- 714.
41) Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, 19, 119-137.
42) MacCan, T. H., Shahani, C., Dipboye, R. L., & Phillips, A. P. (1990). Colledg students time management. Journal of Educational Psychology, 82 (4), 760-768.
43) Martínez, I., Marques, A., Salanova, M., & Lopez da Silva, A. (2002). Burnout enestudiantes universitarios de España y Portugal [Burnout among university students in Spain and Portugal]. Ansiedady Estrés, 8, 13–23.
44) Maslach, C. (1998). A multidimensional theory of burnout. In C.L. Cooper (Ed.), Theories of organizational stress (pp. 68–85). Oxford: Oxford University Press.
45) Maslach, C. (2003). Job burnout: new directions in research and intervention. Current Directions in Psychological Science, 12, 189-192.
46) Maslach, C., & Leiter, M. (1997). The truth about burnout: How organizations cause
47) McCarthy, M. E., Pretty, G. M., & Catano, V. (1990). Psychological sense of community and student burnout. Journal of College Student Development, 31, 211–216.
48) Montalbán, F. M., Durán, M. A., & Bravo, M. (2000). Autorreferencialidad y síndrome de burnout. Apuntes de Psicología, 18, 77-95.
49) Neuman, Y. (1990). Determinants and consequences of students, Burnout in universities, The Journal of Higher Education, 61 (1), 20-31.
50) Parker, J. D. A., Creque, R. E., Barnhart, D. L., Harris, J. I., Majeski, S. A., Wood, L. M., Bond, B. J., & Hogan, M. J. (2004). Academic achievement in high school: Does emotional intelligence matter? Personality and Individual Differences, 37, 1321- 1330.
51) Salanova, M., Martínez, I., Bresó, E., Lorens, S., & Grau, R. (2005). Bienestar psicológico en estudiantes universitarios: facilitadores y obstaculizadores del desempeño académico. Anales de Picología, 21, 170-180.
52) Schaufeli, W. B., Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and research: A critical analysis. London: Taylor & Francis.
53) Schaufeli, W. B., Martínez, I., Marqués-Pinto, A., Salanova, M., & Bakker, A. (2002a). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Studies, 33, 464–481.
54) Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. (2002b). The measurement of burnout and engagement: A confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71–92.
55) Schaufeli,W. B., Leiter,M. P., Maslach, C., & Jackson, S. E. (1996). Maslach Burnout Inventory–General Survey.
56) Scott, J. M. H. (2011). The time management practices of brigham Young University Students. ETD collection for University.
57) Sokolowska, J. (2009). Behavioral, Cognitive, Affactive, and Motivational dimantions of academic procrastination among commynity college students. ETD collection for Fordham University
58) Toppinen-Tanner, S, Ojaarvi, A, Vaananen, A, Kalimo,R & Jappinen, P, (2005). Burnout as a predictor of medically certified sickleave absences and their diagnosed causes, Behavioral Medicine, 31, 18-27.
59) Trueman, M., & Hartley, h. (1996). A comparison between the time-management and academic performance of mature and traditional-entry university students. Higher Education, 32 (2), 199-215.
60) Van Wyk, L. (2004). The relationship between procrastination and stress in the life of the high school teacher. ETD collection for University of Pretoria.
61) Wrnersbach, B. (2011). The impact of study skills courses on academic self-efficacy in college freshmen. Byron Burnham, Ed. D. Dean of Graduate studies, UTAH STATE UNIVERSITY.
62) Yahaya, A. P. A. (2006). Relationship between self concepts, motivation and parenting styles effected students achievements. ETD collection for University Technology Malaysia.
63) Yang, H. J. (2004). Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrolment programs in Taiwan’s technical-vocational colleges. International Journal of Educa-tional Development, 24, 283–301.