نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد خمینی شهر، اصفهان ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد خمینی شهر، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار زنان متأهل بااحساس خوشبختی شهر اصفهان بود. پژوهش حاضر کیفی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل دارای احساس خوشبختی هستند و نمونه آماری به‌صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده­اند. جمع­آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه احساس خوشبختی بانوان (تقی زاده و شادمهری، 1395) و همچنین مصاحبه صورت گرفته است. داده‌های موجود در 9 مصاحبه­، تمامی 405 دقیقه مصاحبه را در مدت‌زمان 20 ساعت و جمعاً 100 برگه استاندارد A4 و به‌صورت دستی به رشته تحریر درآمده است که مفهوم ­بندی و سپس زیر مفهوم‌سازی شد. برای پایایی و روایی پژوهش از سه­سوسازی پژوهشگر، استاد راهنما و محققان دیگر استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها شامل 19 مقوله اصلی است که این مقوله­ها عبارتند از: عشق، سازگاری، احترام، گذشت، همکاری، خودسازی، مدیریت، قناعت، کنترل هیجانات و احساسات، سکوت، تحصیلات، رازداری، صبر، واقع‌بینی، حل مسئله، انعطاف­پذیری، حمایت اجتماعی، نگرش مثبت و ریسک‌پذیری که مهم‌ترین آن‌ها عشق، سازگاری و احترام است و در تمایزیافتگی زنان دارای احساس خوشبختی بسیار مؤثر بوده است. یافته‌ها نشان داد که خوشبختی در ازدواج داشتن معنایی ازاحساس عشق، سازگاری و احترام است که زوجین با دیدگاه معنوی و اخلاقی و با انجام رفتارهای مولد خوشبختی در حضور دیگران با ازدواج سازنده خود، آن را تشکیل می­دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative study of parenting patterns based on genealogy in married women with a sense of happiness in Isfahan city

نویسندگان [English]

 • Farnaz Jafarpisheh 1
 • Seyed Esmail Mousavi 2

1 Master of Counseling, Faculty of Humanities, Khomeini Shahr Azad University, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities, Khomeini Shahr Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to study the qualitative patterns of parenting based on the genealogy of happy married women in Isfahan city. The current research is qualitative and the method of content analysis is used. The statistical population of this research is married women who have a sense of happiness, and the statistical sample was selected as available sampling. Data collection was done using the women's happiness questionnaire (Taghizadeh and Shadmehri, 2016) and interviews. The data in 9 interviews, all 405 minutes of interviews in a duration of 20 hours and a total of 100 standard A4 sheets were written manually, which was conceptualized and then sub-conceptualized. For the reliability and validity of the research, the triage of the researcher, supervisor and other researchers was used. The results of data analysis include 19 main categories, which are: love, compatibility, respect, forgiveness, cooperation, self-improvement, management, contentment, control of emotions and feelings, silence, education, secrecy, patience, realism, problem solving, flexibility, Social support, positive attitude and risk-taking, the most important of which are love, compatibility and respect, have been very effective in differentiating women with a sense of happiness. The findings showed that happiness in marriage means having a sense of love, compatibility and respect, which couples form with a spiritual and moral perspective and by performing happiness-producing behaviors in the presence of others with their constructive marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Differentiation
 • genealogy
 • parenting patterns
 • sense of happiness
 • احمدی، علی اصغر (1394). نوجوان و مهارتهای زندگی: خودسازی، تهران: رضایی
 • باقرپورکماچالی، صغری، فتحی آشتیانی، علی، احمدی نوده، خدابخش، بهرامی‌احسان، ‌‌هادی، احمدی، علی اصغر (1386). «رابطه الگوهای فرزند پروری با میزان سلامت روانی و موفقیت تحصیلی»، مجله علوم رفتاری، دوره 1، شماره 1.
 • پرویزی یعقوب؛ فاطمی‌االهه سادات (1388). «تمایلات فرزندآوری در شهرستانهای بجنورد و گنبدکاووس»، فصلنامه علمی‌پژوهشی رفاه اجتماعی، 16(62): 187-223.
 • جعفری، شیما، حیدری، حسین، داوودی، حسین (1391). «تاثیر سکوت بر پرخاشگری و کیفیت زندگی زوجین»، پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی.
 • حاتمیان، پیمان، کریمی‌، جهانگیر (1396). «رابطه مولفه‌‌های ادراک حمایت اجتماعی با گرایش به مصرف مواد در پرستاران بیمارستان‌‌های شهر کرمانشاه»، فصلنامه علمی‌پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دوره 5، شماره 4.
 • حاجیانی، مهدی ( 1395). «بررسی رضایت از زندگی زنان و عوامل مؤثر بر آن»، مجلة جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره5.
 • خانزاده، حسین، طاهر، محبوبه، حیدری، حسین (1392). «بررسی راهکارهای حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثارگری»، فصلنامه روان شناسی نظامی، دوره4، شماره16.
 • خرمایی، فرهاد، فرمانی، اعلم، سلطانی، اسماعیل (1393). «ساخت و بررسی ویژگی‌‌های روان سنجی مقیاس صبر»، فصلنامه انداره گیری تربیتی، دوره 5، شماره 17.
 • خجسته مهر، رضا، محمدی، رزگار (1395). «مطالعه کیفی تجربه خوشبختی در ازدواج های پایدار»، مجله روان شناختی خانواده، دوره 3، شماره 2.
 • رشیدی، علیرضا، محسنی، زهراالسادات، گل محمدیان محسن (1396). «نقش جو عاطفی خانواده، ادراک شیوه فرزندپروری، الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک حمایت اجتماعی (خانواده) در پیش بینی سوءمصرف مواد روان گردان صنعتی دانشجویان»، اعتیاد پژوهی، دوره 11، شماره 41
 • زارع پور، مریم (1394). اهمیت اخلاقی رازداری در معاشرت، دانشنامه پژوهه دانشکده باقرالعلوم.
 • زورق، حسن 1386. «تفاوت اهداف باروری بین زن و مرد، عوامل و نتایج آن؛ مطالعه موردی سیستان و بلوچستان»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 41، صص: 123- 116
 • ستایش، احمد (1395). سرزمین خوش بینی: گام به گام تا خشنودی پایدار، تهران: تعالی.
 • شوهانی، معصومه، زمان زاده، وحید، ایرج پور، علی رضا (1394). «تخلیل و تصریح مفهوم همکاری»، مجله علمی‌دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 23، سرشماره 5.
 • فرشادی، یعقوب (1392). «ملاحظات جمعیتی در فرهنگ عامه ایران (با تاکید بر ضرب المثلها)»، فصلنامه جمعیت، شماره 31 و 32.
 • فرنام، علی. مددی زاده، طاهره (1396). «اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر حالتهای روان شناختی مثبت دانش آموزان»، پژوهشنامه روان شناسی مثبت. دوره 3. شمار 1.
 • قنبرپور، زهرا (1394). «معنا و مفهوم خودشناسی و خودسازی در انسان از دیدگاه امیر المومنین و دیگر روان شناسان»، اولین کنگره بین المللی حکمت ناب.
 • قیصریان، اسحاق. زاهدی، محمد. مهرآیین، مصطفی (1396). «مطالعه عشق از منظر روان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه و زبان‌شناسی، ارائه یک نظریه ترکیبی»، فصلنامه پژوهش‌‌های روانشناسی اجتماعی، دوره7، شماره28.
 • کاوندی، زینب. صفورایی، محمد (1391). «عزت نفس، احترامی به ملکوت خویشتن با نگاهی از دریچه روان‌شناسی و دین»، فصلنامه طهورا، دوره 5، شماره 12
 • کاوندی، زینب. صفورایی، محمد مهدی (1392). سازگاری میان فرهنگی: پدیده ی مطرح ولی دور از نظر»، پژوهشنامه اسلامی‌زنان و خانواده. دوره1، شماره 1.
 • محمدی، علی، سحاقی، حکیم، نیسی، مریم، رضایی نیا، زهرا (1396). «ارائه یک مدل مقدماتی از ازدواج خوشبخت: یک مطالعه کیفی»، رویش روانشناسی، دوره 6، شماره 
 • محمودی، ناهید الملوک، بهمن پور، حمید. باسامی، طاهره (1389). «بررسی عوامل موثر بر ریسک پذیری دانشجویان»، مجله جامعه شناسی کاربردی، دوره 21، شماره 2.
 • میراکبری، رقیه السادات (1389). «آثار تربیتی و روان شناختی قناعت»، مجله مطالعات فقه تربیتی، سال پنجم، شماره 11.
 • نوربخش، علیرضا (1397). حل مسئله، دانشنامه روان شناسی مردمی.
 • یزدخواستی، وحید (1392). «پیامدهای هویتی تحولات جمعیتی و نهاد خانواده در ج.ا. ایران»، نامه هویت، دوره 2، شماره 15.
 • Appleton, C., & Bohm, E. (2001). Partners in passage: The experience of marriage in midlife. Journal of Phenomenological Psychology, 32, 41-70.
 • Bachand, L. L., & Caron, S. L. (2001). Ties that bind: A qualitative study of happy long-term marriages. Contemporary Family Therapy, 23, 105-121.
 • Dixon, D. C. (2013). Christian spirituality and marital health: A phenomenological study of
 • long-term marriages. A doctoral dissertation in counseling.Liberty University.
 • Fatima, M., & Ajmal, M. A. (2012). Happy Marriage: A qualitative study. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 37-49.
 • Gottman, J. M. (2013). Marital interaction: Experimental investigations: Elsevier marriage: A phenomenological study A doctoral dissertation in psychology. Liberty University.