نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه غیر انتفاعی المهدی مهر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده منطقه 9 تهران در سال 1399 بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند تعداد 30 نفر از این افراد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه ( 15 نفر در گروه آزمایش، 15 نفر در گوه گواه) گمارده شدند. همچنین ابزار استفاده شده در این پژوهش سیاهه باورهای ارتباطی غیرمنطقی ایدلسون و اپشتاین (1982) و پروتکل آموزشی مهارت­های زندگی است. گروه آزمایش در8  جلسه 50 دقیقه­ای تحت آموزش برنامه مهارت­های زندگی قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری (MANCONA) و نرم­افزار Spss-24  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر کاهش باورهای ارتباطی غیر منطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی تاثیرگذار است و نتایج حاکی از کاهش باورهای غیر منطقی (تخریب کنندگی مخالفت، عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی و تفاوت های جنسیتی) در اثر آموزش مهارت های زندگی به گروه آزمایش است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of life skills on irrational communication beliefs of men with extramarital relationship experience

نویسندگان [English]

 • Zahra Shirvani 1
 • Ali Nemati 2
 • Froud Gholami 3
 • Zohre Sadeghi 4

1 Master of General Psychology, Persian Gulf University, Bushehr, Bushehr, Iran.

2 Master's degree in General Psychology, Zanjan University of Research Sciences, Zanjan, Iran

3 PhD Student in Counseling, Hormozgan University, Hormozgan, Iran

4 Master's student, non-profit Mahdi Mehr University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of the effect of life skills training on irrational communication beliefs of men with extramarital relationship experience. The statistical population of this research was all the men with experience of extramarital relationship who referred to the family counseling centers of 9th district of Tehran in 2019, using the purposeful sampling method, 30 of these people were randomly selected into two experimental and control groups. (15 people in the experimental group, 15 people in the control group) were assigned. Also, the tool used in this research is the Idelson and Epstein (1982) list of irrational communication beliefs and the life skills training protocol. The experimental group was trained in the life skills program in 8 sessions of 50 minutes. Data were analyzed using univariate and multivariate covariance analysis (MANCONA) and Spss-24 software. The results showed that life skills training is effective in reducing the illogical communication beliefs of men with extramarital relationship experience, and the results indicate a reduction in illogical beliefs (destructiveness of opposition, immutability of spouse, expectation of mind reading, sexual perfectionism and gender differences). It is the effect of teaching life skills to the experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irrational communication beliefs
 • extramarital relationship
 • life skills
 • آذریان، گل بس (1388). رابطه باورهای ارتباطی با صمیمیت در زوج های دانشجو، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه تربیت معلم.
 • امیدوار، بنفشه؛ فاتحی زاده، مریم السادات؛ احمدی، سید احمد (1388). «بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی دانشجویان در آستانه ازدواج در شهر شیراز»، خانواده پژوهی، 5(18): 231-246.
 • برخورداری، حمید (1390). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر انگیزه پیشرفت، عزت‌نفس و شادکامی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان شهر جیرفت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 • پرزور، پرویز؛ نریمانی، محمد؛ شجاعی، احمد؛ ابراهیمی، مرتضی (1394). «نقش امید(با نگرش به منابع اسلامی)، «معنای زندگی و باورهای غیر منطقی در پیش بینی رغبت به ازدواج دانشجویان»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 16، 5(3): 366-384.
 • ترابیان، لیلا؛ عامری، فریده؛ خدابخش، روشنک (1391). «بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیت و سبک دلبستگی همسران بی وفا، خیانت دیده و عادی»، مطالعات روانشناختی، 8، 3.
 • سیاوشی، حسین (1383). رابطه الگوی ارتباطی زناشویی و باورهای منطقی دبیران دبیرستان های ملایر در سال تحصیلی 82-83، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم.
 • جعفری شیرازی، فائزه (1391). «بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بالا بردن خود کارآمدی زنان سرپرست خانواده شهرداری شهر تهران در سال 89-90»، پژوهش نامه زنان، 3(6): 47-70.
 • حیدری، مریم (1394). تاثیر درمان شناختی – رفتاری با تاکید بر آموزش مهارت های زناشویی در باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره استان البرز، پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
 • خدایاری فرد، محمد (۱۳۸۸). «کاربرد مثبت نگری درروان درمانگری با تأکید بر دیدگاه اسلامی»، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 5(1): ۱۶۴-۱۴۰.
 • خلعتبری، جواد؛ قربان شیرودی، شهره؛ مهدیون، زهرا السادات. (1388). «تاثیر آموزش برنامه آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین»، فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، 1(1): 32-45.
 • رضا پور میر صالح، یاسر؛ فلاح، محسن؛ صابری، مصطفی (1395). «بررسی اثر بخشی مداخلات مبتنی بر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده»، فصلنامه زن و جامعه، 7(1): 81-99.
 • سپاه منصور، مژگان (1386). «تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزه پیشرفت، خود احترامی و سازگاری اجتماعی»، اندیشه و رفتار، 2(6): 93-85.
 • کوئین، بروس (1395). مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: انتشارات: سمت. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2003).
 • طارمیان، فرهاد؛ ماهجویی، ماهیار و فتحی، طاهر (1378). مهارت‌های زندگی، تهران: انتشارات تربیت.
 • فرامرزی، سالار؛ همایی، رضا؛ ایزدی، راضیه (1390). «اثر بخشی آموزش گروهی شناختی – رفتاری مهارت های زندگی بر سلامت روانی زنان دارای همسر معلول»، فصلنامه رفاه اجتماعی، 11(40). 217-235.
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ حسین پور، محمد؛ مهدی زاده، لیلا (1389). «اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی در افزایش سازگاری زناشویی زنان متأهل 40-20 سال»، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 2(1): 125-139.
 • مهرانی، زهرا (1394). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان ، مثبت اندیشی و سازگاری زناشویی زنان متاهل پایگاه های بسیج شهرستان کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری.
 • ولی پور، احمد؛ بالویی جامخانه، عزت الله؛ سقایی، سحر (1392). «بررسی و مقایسه تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان»، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 4(4): 39-56.
 • هاشمی فرد، امیرمحمد (1391). مسایل و اختلالات جنسی در زن و مرد، تهران، انتشارات: چهر.
 • هومن، حیدر علی؛ گنجی، کامران؛ امیدی فر، احمد (1393). «فراتحلیل مطالعات اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی»، فصلنامه روانشناسی تحولی/ روانشناسان ایرانی، 10(37): 39-50.
 • یارمحمدیان، احمد؛ بنکدار هاشمی، نازنین؛ عسگری، کریم (1390). «تاثیر آموزش هوش هیجانی و مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج های جوان»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12(2): 3-12.
 • Adam, D., & Gingars, M. (1982). Short and long term effects of a marital enrichment program upon couple functioning. Journal of Sex Marital Therapy, 2, 97-118.
 • Eidelson, R.J., & Epstien, N. (1982). Cognitive and relationship of adjustment, Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 715–720.
 • Edalati, A., Redzuan, M. R. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction. Journal of American science, 6(4), 132-137.
 • Ellis, Albert. (1995). “Changing Rational-Emotive Therapy (RET) to Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)”. Journal of RationalEmotive and Cognitive Behavioral Therapy Psychotherapy, 13: 85-89.
 • Hertlein, K.M., Wetchler, J.L., & Piercy, F.P. (2005). Infidelity. Journal of Couple & Relationship Therapy: Innovations in Clinical and Educational Interventions, 4(2-3), 5-16.
 • T. F. (2007). The Effects of a Couple Communication program on Conflict Tendency among Married passive Couples. Educational Sciences: Theory and Practice, 7(2). 845-858.
 • Markman, H.J., Renick, M.J., Floyd, F.J., Stanley, S.M., & Clements, M. (2003). Preventing marital distress through communication and conflict management training: A 4 and 5-years follow-up. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 61, 70-77.
 • Matsuda, E., & Uchiyama, K. (2006). Assertion training in coping with mental disorders with psychosomatic disease. International Congress Series,
 • 1287, 276-278.
 • Plaat,R.L., Nalbone, D.P., vasanova. G., Wetchler, J.L. (2008). parental conflict and infidelity as predictors of Adult childrens Attachment style and InfidelityTthe American Journal of family therapy, 36,149-161.
 • Schutte, N.S., Malouff, J.M., Simunek, M., McKenley, J., & Hollander, S. (2002). Characteristic emotional intelligence and emotional well-being. Cognition and Emotion, 16,769–785
 • Whittington, B. (2009). Life skills for single-parent women: A program note. Canadian Journal of Community Mental Health, 5(2), 103-109.
 • Yalcin, B.M., & Karahan, T.F. (2007). Effect of a couple communication programs on marital adjustment. Journal of the American Board of Family Medicine, 20(1), 36-44
 • Zarnaghash, M. Zarnaghash, M. Zarnaghash, N. (2013). The Rrlationship Between Familly Communication Patterns and Mental Health. Procedia-Social and Behavioral Sciences 84, 405-410.