نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

2 کارشناس آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری را کلیه معلمان ابتدایی شهر بجنورد در سال 94-95 به تعداد 850 نفر تشکیل داده و نمونه ای به حجم 265 نفر انتخاب شده است. در این پژوهش از سه پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی انگلستان، مقیاس خودکارامدی عمومی شرر و مادوکس و پرسشنامه مدیریت زمان کرمی (1377) استفاده شده است. برای استنباط از فرضیه ها از آزمون رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون، استفاده گردید. نتایج نشان داد در بهترین مدل پیش‌بینی برای استرس شغلی، مدیریت زمان و خودکارآمدی قادر به پیش‌بینی متغیر ملاک هستند. مدیریت زمان بیشترین سهم را در پیش‌بینی استرس شغلی داراست. همچنین میان خودکارآمدی و استرس شغلی رابطه منفی و معناداری در سطح کوچک‌تر از 05/0 وجود دارد. بدین معنی که خودکارآمدی با استرس شغلی رابطه دارد و با افزایش نمرات خودکارآمدی، استرس شغلی معلمان ابتدایی کاهش می‌یابد. و همچنین میان مدیریت زمان و استرس شغلی رابطه منفی و معناداری در سطح کوچک‌تر از 01/0 وجود دارد. بدین معنی که مدیریت زمان با استرس شغلی رابطه دارد و با افزایش نمرات مدیریت زمان، استرس شغلی معلمان ابتدایی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between time management and self-efficacy with occupational stress of elementary school teachers in Bojnord city

نویسندگان [English]

 • Sakineh peyvasteh 1
 • Kulthum peyvasteh 2

1 Master of Educational Psychology, Islamic Azad University, Bojnord Branch, Bojnord, Iran.

2 Elementary education expert, Islamic Azad University, Bojnord branch, Bojnord, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between time management and self-efficacy with occupational stress of elementary school teachers in Bojnord city. This is a descriptive research of correlational type and the statistical population consisted of all the elementary school teachers of Bojnord city in 1994-1995 in the number of 850 people and a sample size of 265 people was selected. In this research, three occupational stress questionnaires of the Health and Safety Institute of England, Sherer and Maddox's general self-efficacy scale and Kerami's time management questionnaire (2017) were used. Multiple regression test and Pearson's correlation coefficient were used to derive the hypotheses. The results showed that in the best prediction model for job stress, time management and self-efficacy are able to predict the criterion variable. Time management has the biggest contribution in predicting job stress. Also, there is a negative and significant relationship between self-efficacy and job stress at a level smaller than 0.05. This means that self-efficacy is related to job stress, and with the increase of self-efficacy scores, the job stress of elementary teachers decreases. Also, there is a negative and significant relationship between time management and job stress at a level smaller than 0.01. This means that time management is related to job stress, and with the increase of time management scores, the job stress of elementary teachers decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job stress
 • time management
 • self-efficacy
 • ابراهیمی مقدم، حسین، پوراحمد، فاطمه (1391). «رابطه ابرازگری هیجانی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در کارمندان شهرداری»، فصلنامه طب کار، دوره ۴، شماره ۳.
 • ابوالقاسمی، شهنام، مرادی دوست، هاجر، کیخای، فرزانه، محمد مجتبی (1390). «مقایسه اثربخشی مهارت حل مسئله و مهارتهای ارتباطی بر میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان دختر». سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران. ویژه نامه دو. فصلنامه روانشناسی معاصر.
 • برادبری، تی، گریوز، جی (1392). هوش هیجانی. مهارت‌ها و آزمون‌ها، ترجمه مهدی گنجی، تهران: نشر ساوالان.
 • بلند، حسن (1393). «بررسی رابطه بین معنویت گرایی، مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی»، پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، سال چهارم، بهار و تابستان، شماره 1.
 • به پژوه، احمد (1381). «هفتاد رهنمود مهم درباره مدیریت زمان برای مادران و پدران»، مجله پیوند، شماره 280، 15-26.
 • بیانی، علی اصغر ، سمیعی، رضا (1393). «نقش استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر سلامت روانی معلمان ابتدایی. آزمون یک مدل فرضی»، نشریه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، جلد ۲، شماره ۴، ۳۱۲-۳۲۱.
 • پورکرد، مهدی، ابوالقاسمی، عباس، نریمانی، محمد، رضایی‏ جمالویی، حسن (1394). «بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی، تکانشوری، فعال‌سازی، بازداری رفتاری و مهارت‌های اجتماعی بر سوءمصرف مواد در دانش‌آموزان»، فصلنامه اعتیاد پژوهی، دوره ۷، شماره ۲۶.
 • توکلی، غلامرضا، شهامت، نادر، اوجی نژاد، احمدرضا (1394). «رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر جیرفت»، نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 6، شماره 21، 213-228
 • جولی، مورگن، استرن (2000). مدیریت جامع زمان، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران: نشر پیک بهار.
 • حاجلو، نادر ، عیوضی، خدیجه (1394). «اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان»، نشریه جهاددانشگاهی، دوره 11، شماره 3، 79-98
 • حافظی، سهیلا و همکاران (1390). «بررسی میزان و ارتباط مهارت فردی با رفتار سازمانی مدیریت زمان در مدیران آموزشی، مجله علوم رفتاری، شماره 2.
 • دهشیری، غلامرضا (1382). هنجار یابی پرسشنامه بهره ه جانی بار-آن برای ارز یابی جنبه های مختلف هوش هیجانی دانشجو یان دانشگاه های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • دهشیری، غلامرضا (1390). «رابطه جوّ سازمانی مدارس با استرس شغلی معلمان»، تازه ها و پژوهشهای مشاوره، شماره 11.
 • دیویدسون، نیل، کرینگ (1383). آسیب شناسی روانی، ترجمه دکتر مهدی دهستانی، تهران. انتشارات موسسه ی نشر ویرایش.
 • راس، رندال آر، آلتمایر، الیزابت، ام (1998). استرس شغلى، ترجمه غلام رضا خواجه پور، (1377). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 • ربانی، محمد هاشم (1393). اثر بخشی آموزش مهارت مدیریت زمان بر خودکارآمدی و افزایش عملکرد معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ازاد واحد آزادشهر.
 • ریو، ج، م (1992). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی (1378). تهران: نشر ویرایش.
 • سارافینو، ادوارد پی (2002). روانشناسی سلامت، ترجمه الهه میرزایی و همکاران، (1384). تهران. انتشارات رشد.
 • ساعتچی، محمد، رضایی بهبهانی، نسرین (1389). «بررسی رابطه بین مدیریت زمان و تعارض کار خانواده، با بهره وری کارکنان کارخانه»، نشریه تحقیقات روانشناختی، دوره 2، شماره  8 ، 1- 19 .
 • سلطانی، نسرین ( 1383 ). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های مدیریت بر استرس بر کاهش سبک اسناد منفی و افزایش سلامت روان دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران دانشگاه علامه طباطبایی.
 • سورى، حمید، رحیمى، محسن، محسنى، حسین (1384). :بررسى ارتباط بین استرس هاى شغلى حوادث ناشى از کار. یک مطالعه مورد. شاهد»، مجله تخصصى اپیدمولوژى، دوره 1 شماره 2.
 • شاکریان مقدم، مجتبی (1394). رابطه توانمند سازی با کاهش مشکلات خلقی و استرس شغلی در معلمان ابتدایی ناحیه 6 مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد مشهد.
 • شاکریان،محسن (1391). اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش تاب آوری و سلامت عمومی زندانیان زندان بجنورد، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
 • شاملو، سعید (1363). مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت، تهران: انتشارات رشد
 • شکرالهی، فاطمه (1394). رابطه سلامت روان، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع دوم دبیرستان درسال تحصیلی 94-93 در شهر آمل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی.
 • شیرازی، شهاب الدین (1390). بررسی رابطه بین مدیریت زمان و بهره وری مدیران شرکت مخابرات شهر شیراز در سال 90، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
 • ﻣﻴﺮزاﺋﻲ ﻛﻨﺪری، ﻓﺘﺎﻧﻪ (1386). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی روﻳﻜﺮد ﻛﺎرﺧﻮف ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی داﻧﺶآﻣﻮزان، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﻜﺪه روانﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ.
 • میرمهدی، س. ر. و کریمی، ن (1391). «رابطه خودکارآمدی، برانگیختگی و مهارت‌های اجتماعی با سوءمصرف مواد»،‎ فصلنامه روان‌شناسی تحولی، 9(33)، 81-73.
 • Bandura, A. (2006). Adolesecent development from and agnatic prespective. InF.Pajares and T.Urdan (Eds.). self-efficacy beliefs of Adolesent, 5: 143-146.
 • Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G.V., & Pastorelli, C. (1998) Selfefficacybeliefs as shapers of children’s aspirations and career trajectories.Child Development, 72(1): 187-206.
 • Daniel G. (2010) The relationship between emotional intelligence and stress management time workers Paper presented at the Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational; 2010; New Orleans (USA): Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations; 2010. pp. 1–14.
 • Eysenck, H. J. (1995). Personality, Stress and disease: An interactionist perspective: Reply to vander plog, vetter and kleign. Psychological Inquiry, 41, 70 – 73
 • Faulkner, G., & Reeves, C. (2009). Primary school studentteachers’ physical self-perceptions and attitudes towardsteaching physical education.
 • Fridenberg, E., & Lewis, R. (1993). Boys Play Sport and Girls Turn To Others: Age, Gender and Ethinicity asDetermainats of Coping. Journal of Adolescence, 16, 253-266.
 • Gallagher, M. (2012). Self-efficacy. In V. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, 2, 314–320.
 • Giga, S. I. (2001). The implied employment relationship: investigating the effect of psychological contract violation on employee wellbeing. www.yahoo com.
 • Grzywacs & Marks (2002). Relationship between hardiness and risk of burnout in a sampleof 92 nurses working in oncology and AIDS wards.Psychotherapy and Psychosomatics, 66, 78-8
 • Guerra, C., Cumsille, P., & Martinez, M. L. (2014). Post-traumatic stress symptoms in adolescents exposed to an earthquake: Association with self-efficacy, perceived magnitude, and fear. International Journal of Clinical and Health Psychology, 14(3), 202-207.
 • Hyde, J. (2008). Interventions to increase self-efficacy in the context of addiction behaviours: A systematic literature review. Journal of Health Psychology, 13(5), 607–623.
 • Jingsong Zhao John McCormick, Katherine Hoekman (2008). "Idiocentrism – allocentrism and academics self-efficacy for research in Beijing universities", international Journal of Educational Management, Vol. 22Iss:, pp.168 – 183.
 • Juliet, GladiesJ & Vijila, Kennedy.(2012). Impact of organizational climate on jobstress for women employees in information technology sector in India; AsiaPacific Journal of Research in Business Management; Volume: 2, Issue: 6, pp; 66-76.
 • Lazarus, R. S., & Launier, R. (1978). Stress-related transactionsbetween person and environment. In: L.A.Pervin & M. Lewis (Eds.), Internal and externaldeterminants of behavior (pp.287-327).
 • Macan T. Time Management: test a model, Journal of applied psychology, 1994, 79 (3): 381 – 391.
 • Maddux, J. E. (2002). Self-efficacy: The power of believing you can. InC.R.Snyder&Lopez, S.J. (Ed) The Handbook of positive Psychology (PP.277-287). New York: Oxford University Press.
 • Meichenbaum, Donald. stress inoculationtraining: a preventative and treatment approach.Chapter to appear in P.M Lehrer R.L woolfolk & w.ssime,Guiford press 2007.
 • Mi guel, B. A., Mary Joyce. C, Jordan. A. (2007). Common stressful situationsand stress management practices among emergency room nurses in selectedprivate hospitals in Marikina city. Bachelor of Science in Nursing. Collegeof Nursing, AMA School of Medicine.
 • Mi guel, B. A., Mary Joyce. C, Jordan. A. (2007). Common stressful situationsand stress management practices among emergency room nurses in selectedprivate hospitals in Marikina city. Bachelor of Science in Nursing. Collegeof Nursing, AMA School of Medicine.