نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود  کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان کرمانشاه در سال 1397 بودند. از میان این زنان 30 نفر به روش هدفمند در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دوگروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(QFQ) و سرسختی روانشناختی اهواز ((AHI مورد استفاده قرار گرفت. بعد از انجام پیش آزمون،  گروه آزمایش در 8 جلسه  هفتگی 90 دقیقه ای، آموزش تاب­آوری بر اساس نظریه هندرسون را دریافت کرد. آنگاه پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش تاب­آوری باعث افزایش معنادار میانگین نمرات مولفه های کیفیت زندگی (به جز مولفه های سلامت جسمانی و سلامت محیط) و سرسختی روانشناختی در زنان سرپرست شده است(001/0p<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the relationship between mindfulness and psychological capital with mental health in elementary school teachers in Shirvan

نویسندگان [English]

 • Hadi Ahmadi 1
 • Asia Ramzanzadeh 2

1 A graduate of the Master's Degree in Educational Research, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Senior expert in educational management, Islamic Azad University, Bojnord branch, Bojnord, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted in order to determine the effectiveness of resilience training on improving the quality of life and psychological toughness of female heads of households. The research method was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research was all female heads of households covered by the Kermanshah Relief Committee in 2017. Among these women, 30 people were selected in a targeted way and then randomly replaced in two groups of 15 people, experimental and control. In order to collect information, World Health Organization quality of life questionnaires (QFQ) and Ahvaz Psychological Toughness (AHI) were used. After the pre-test, the experimental group in 8 weekly sessions of 90 minutes, resiliency training based on the theory received Henderson. Then the post-test was performed for both groups. The results of covariance analysis showed that resilience training significantly increased the mean scores of quality of life components (except physical health and environmental health components) and psychological toughness in women. has been supervised (p<0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mindfulness
 • psychological capital
 • mental health
 • elementary teachers
 • برغمدی، مرضیه؛ جوانشیر اسدی و حسن موسی زاده (۱۳۹۵). «تعیین تاثیر ذهن آگاهی بر سلامت روان در نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در شهر گرگان»، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.
 • خشایار، شهلا و کوهی نژاد (۱۳۹۵). «تعیین تاثیر هوش اخلاقی برسلامت روانی با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد قاین»، اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
 • رنجبرسودجانی، یوسف و رضا شاه محمدی بنی (۱۳۹۴). «تعیین رابطه ی بین سرمایه روانشناختی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان»، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 • شیرانی، ناهید؛ غلامرضا، احمدی و احمد، شعبانی (1389). «جو سازمانی دانشگاه صنعتی اصفهان و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان در سال تحصیلی88-89»، دانش و پژوهش در علوم تریتیبرنامه ریزی درسی، شماره 23، پاییز، صص 123-148.
 • علینژاد، سیده رخساره و مهدی روزبهانی (۱۳۹۶). «رابطه سرمایه روانشناختی و سلامت روانی دبیران زن»، پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 • غضنفری، فیروزه و قدم پور، عزت اله (1387). «تعیین رابطه راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی در ساکنین شهر خرم آباد»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال دهم، بهار، شماره 37، صص 47-54.
 • کرین، ربکا (1390). شناخت در مانی مبتنی برذهن آگاهی، ترجمه خوش لهجه، انیسی، تهران: بعثت.
 • لطف الله زاده، معصومه و حسین قمری کیوی (۱۳۹۳). «تعیین نقش ذهن آگاهی در پیش بینی سلامت روانشناختی معلمان»، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 • موسوی نژاد، محمود؛ وحید بیجاری؛ مصیب اسماعیلیان و رضا جوان (۱۳۹۴). «ذهن آگاهی و تأثیر آن بر سلامت روان»، دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 • میلانی فر، بهروز (1390). بهداشت روانی، تهران: قومس
 • نجفی، محمود؛ علی بادان فیروز؛ احمدعلی ناجی و محمدرضا شیخی (۱۳۹۶). «نقش تاب آوری، کنترل روانشناختی والدین و ذهن آگاهی در پیش بینی افسردگی نوجوانان»، چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، گرجستان -شهر تفلیس، آکادمی بین المللی علوم گرجستان.
 • یحیایی، پروانه؛ فهیمه خوارزمی و محبوبه مجیدی (۱۳۹۷). «اثربخشی آموزش مهارت های شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بهزیستی روانشناختی و افزایش خوش بینی در زنان مبتلا به سرطان پستان»، ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 • یوسف زاده، محمد رضا؛ یعقوبی، ابوالقاسم؛ رشیدی، معصومه (1391). «تاثیر آموزش مهارتهای فراشناختی بر خود کارامدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه»، روان شناسی مدرسه، 1(3)، صص 133-118.
 • Atkinson, R.C. & R.M. Shiffrin (2011). “Human Memory: A Proposed System and its Control Processes”; In K. E. Spence & I. T. Spence (Eds.); Psychology of Learning and Motivation ; New York: Academic, Vol. 2, pp. 89-195.
 • Avey, JB. Wernsing, TS. & Luthans, F. (2018). Can positive employees help positive organizational change? Impact of psychological capital and emotions on relevant attitudes and behaviors. J Appl Behav Sci. 44(1):48-70. Baily TC, Snyder CR. (2017). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychol Rec. 57(2):233-40.
 • Bakhtiarpour P. A study of the mental health of Isfahan province school teachers in the academic year 2000-2001. danesh va pezhouheshin psychology 2003; 5(16): 79-98.
 • Bandura A. (2010). An agentic perspective on positive psychology. In: SJ Lopez, editor. Positive psychology: Expecting the best in people. New York: Praeger.
 • Bateman, T. S, & Organ, D. W. (1983). “Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship”. Academy ofManagement Journal, 26, 587-595.
 • Beckman, P. (2002). Strategy instruction. Eric Digest.
 • Bishop, S. R. (2002). What do we really know about mindfulness-based stress reduction? Psychosomatic Medicine, 64, 71–83.
 • Bishop, S., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, l., Anderson, N., Carmody, J., … Devins, G. (2014). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11(3), 230–241.
 • Brown, A. L. (2013); “Knowing When, Where and How to Remember: A Problem of Metacognition”; In R. Glaser (Ed.); Advances in Instructional Psychology; Hillsdale, N J: Lawrence Erlbaum Associates, Vol.1, pp. 77-165.
 • Brown, A. L.(1978); “Knowing When, Where and How to Remember: A Problem of Metacognition”; In R. Glaser (Ed.); Advances in Instructional Psychology; Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Vol.1, pp. 77-165.
 • Burke, S., and Collins, K.M. (2001). "Gender differences in leadership styles and management skills", Women in Management Review, Vol. 16, No.5.pp 244-256.
 • Casey, P,  ,  &  Scott,  k.  (2006)  .Environmental concern and behavior  in an Australian sample within anecocentric – anthropocentric framework. Australian Journal of Psychology, 58(2), pp.57-67.
 • Chris D. Frith (2012).The role of metacognition in human social interactions Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2012 August 5; 367(1599): 2213–2223.
 • Christens BD, Collura JJ, Tahir F. Critical hopefulness: a person-centered analysis of the intersection of cognitive and emotional empowerment. Am J Community Psychol 2013; 52(1- 2):170-84.
 • Grossman, P. (2008). On measuring mindfulness in psychosomatic and psychological research. Journal of Psychosomatic Research, 64, 405–408.
 • Kabat-Zinn, J. (2013). Mindfulness- based interventions in context: Past, present, and future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 144–156.
 • Kamdar, D., McAllister, D. J., & Turban, D. B. (2006). ‘‘All in a day’s work’’: How follower individual differences and justice perceptions predict OCB role definitions and behavior. Journal of Applied Psychology, 91, 841–855.
 • Keng SL, Smoski MJ, Robins CJ. Effects of mindfulness on psychological health: a review of empirical studies. Clinical Psychology Review 2011; 31(6): 1041–1056.
 • Main M. (1991).Metacognitive knowledge, metacognive monitoring, and singular (coherent) vs. multiple (incoherent) models of attachment: Findings and directions for future research, in: P. Harris, J. Steven-son-Hinde & C. Parkes, editors, Attachment across the life cycle. New York: Routledge; pp. 127-59.
 • Markman, E. M. (1977); “Realizing that you Don’t Understand: A Preliminary Investigation”; Child Development, 48, pp. 986-992.
 • Masoudi Alavi N. Self-Efficacy in Nursing Students. Nurs Midwifery Stud 2014; 3(4): e25881. Southwick SM, Bonanno GA, Masten AS, Panter-Brick C, Yehuda R. Resilience definitions,
 • Napoli, M. (2014). Mindfulness training for teachers: A pilot program. Complementary Health Practice Review, 9(1), 31 –42.
 • Norman, S. M.; Avey, J. B.; Nimnicht, J. L. and Pigeon, N.G. (2010). “The interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational citizenship and deviance behavior”. Journal of Leadership and Organizational Studies, 17(4), 380-391.
 • Schraw G, Moshman D. Metacogntive theories. Educ Rev Psychol. 1995; 7(4):351-71.
 • Schultz, P. W., Shriver, C., Tabanico, J. J., & Khazian, A. M. (2004).Implicit connections with nature. Journal of Environmental Psychology, 24, 31–42.
 • Sehhat, S., Mahmoudzadeh, S.M., Ashena, M., & Parsa, S. (2015). Positive psychological capital: The role of Islamic work ethics in Tehran public organizations. Iranian Journal of Management Studies, 8(4), 545-566.
 • J .Whetstone. P. Holder. Ch. The International Journal of Learning, Volume 15, Issue 8, pp.205-212.
 • theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. Eur J Psychotraumatol 2014; 5(10): 1- 10.