نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال، ایران

چکیده

مقاله حاضر به منظور بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی (مجازی) و زوجین غیر عضو می باشد. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل 100 زوج جوان عضو شبکه های مجازی و غیر عضو بوده اند که بطور در دسترس از میان مراجعه کننده گان به مراکز مشاوره شهر تهران انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسش­نامه­ی کیفیت زندگی برای سنجش مقیاس کیفیت زندگی کلی، شادکامی و دلزدگی زناشویی بود. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از روش­های آماری توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شده است. نتایج تحلیل کواریانس بیانگر آن است بین عوامل مورد مطالعه(کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی) زوجین عضو شبکه های مجازی و غیر عضو  تفاوت  معنی داری در سطح 001/0  وجود دارد. نتایج نشان می دهد که زوجین عضو شبکه های فضای مجازی از سطح پایین تری از کیفیت زندگی، شادکامی و وسطح بیشتری از دلزدگی زناشویی نسبت به زوجین غیر عضو در سطح 001/0  برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

f

نویسندگان [English]

 • kolsoum s 1
 • roya fathollahpour 2

1 c

2 kj

چکیده [English]

f

کلیدواژه‌ها [English]

 • f
 • ادیب راد، نسترن و ادیب راد، مجتبی (1384). «بررسی باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و عقاید آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک»، تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد 4، شماره 13.
 • آذرکیش، مریم (1395). مقایسه تعهد زناشویی، رضایت از زندگی در زنان شاغل و زنان خانه دارشهرستان دزفول، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات اهواز
 • برنشتاین، فیلیپ (1994). زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری ارتباطی، ترجمه سید حسن پورعابدی نائینی و غلامرضا منشئی(1391)، چاپ دوم، تهران: انتشارات رشد.
 • بل، دیوید (1394). درآمدی بر فرهنگ‌های سایبر، ترجمه مسعود کوثری و حسین حسنی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 • خجیر، یوسف (1396). «آسیب شناسی استفاده از شبکه ها ی اجتماعی و نرم افزارها ی تلفن همراه در خانواده ایرانی»، مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)، 20(77)، 137-109.
 • شامانی، اسمعیل؛ واحدی، مهدی و نوروز ی، داریوش (1395). «رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران»، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، (28)،182-163
 • طالب پور، اکبر؛ منصوری، فردین و رستمی، تورج (1396). «تأثیر استفاده غیر متعارف و بی رویه از شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش جوانان به ناهنجاری های اجتماعی»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، 8(2).
 • فرقانی، مهدی و مهاجری، ربابه (1397) «رابطه بین میزان استفاده از شبکه های مجازی و تغییر در سبک زندگی»، مطالعات رسانه های نوین، 4(13)، 292-295.
 • گاردینر، مایکل (1381). «تخیل معمولی باختین، ترجمه: یوسف اباذری»، فصلنامه ارغنون، شماره 20
 • محسنی، منوچهر؛ دوران، بهزاد و سهرابی، محمدهادی (1388). «بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت»، فصلنامه جامعه شناسی ایران، دوره 7، شماره 4، زمستان.
 • Asad, S.; Mamun, A. & Clement, Ch. (2012). The Effect of Social Networking Sites to the Lifestyles of Teachers and Students in Higher Educational Institutions. International Journal of Basic & Applied Sciences, 1 (4), 498-510. DOI: 10.14419/ijbas.v1i4.374
 • Bashir, H. & Bhat, S.A. (2017). Effects of Social Media on Mental Health: A Review. International Journal of Indian Psychology, 4 (3), 125-131. DOI:10.25215/0403.134.
 • Bell, David (2007) Cyberculture Theorists: Manuel Castells and Donna Haraway. Routledge.
 • Brooks, S. (2015). Does Personal Social Media Usage Affect Efficiency and Well-being? Computers in Human Behavior, 46, 26-37. DOI:10.1016/j.chb.2014.12.053.
 • Chukwuere, J.E. & Chukwuere, P.Ch. (2017). The Impact of Social Media on Social Lifestyle: A Case Study of University Female Students. Gender & Behaviour, 15(4), 9966 - 9981.
 • Dalsgaard, C.(2008) 'Social networking sites: Transparency in online education', presented at EUNIS 2008 - Vision IT - Visions for use of IT in Higher Education, Århus, 24.6.2008 - 27.6.2008.
 • Farhud, A. (2016). Social Media, Its Positive and Negative Implications on Society. School of Distance Education University Sains Malaysia.
 • Fuchs, Christian (2009) Social Networking Sites and the Surveillance Society. Austria Vienna, Forschungsgruppe Unified Theory of Information (Research GroupUnified Theory of Information).
 • Gündüz, U. (2017). The Effect of social Media on Identity Construction. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(5), 85-92. DOI: 10.1515/mjss-2017-0026
 • Kaplan, Andreas M. and Haenlein, Michael, (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, Business Horizons, Vol. 53, Issue 1, p. 59-68.
 • McQuail , Denis (2003) New Horizons for Communication Theory in the New Media Age. In: Valdivia, Angharad (ed) N. A Companion to Media Studies. Blackwell Publishing. pp.40-49.
 • Nie, N. H. & Erbring, L. (2002). Internet and Society: Preliminary Report. IT & Society, 1, 275-283.