نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 دکتری مشاوره، استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، پردیس حکیم فردوسی البرز، تهران ایران

3 دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر سبک زندگی و عزت نفس همسران جانباز متوفی بود. در پژوهش حاضر که به روش نیمه‌تجربی بود، 40 نفر از همسران جانبازان متوفی به صورت نمونه‌گیری در دسترس از استان اصفهان، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل وارد شدند. ابزار سنجش استفاده شده شامل پرسشنامه‌های سبک‌زندگی لعلی و همکاران (1391) و عزت‌نفس کوپر اسمیت (1967) بود. افراد گروه آزمایش تحت 8 جلسه درمان مبتنی بر شفقت قرار گرفتند و هر دو گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون ارزیابی شدند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد اثربخشی رویکرد مبتنی بر شفقت بر سبک‌زندگی در ابعاد سلامت جسمانی، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت روانشناختی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها و موادمخدر، پیشگیری از حوادث، سلامت ‌محیطی و هم‌چنین بر عزت‌نفس معنادار است (p<0/05). این پژوهش نشان داد به کارگیری درمان مبتنی بر شفقت بر بهبود سبک‌زندگی و افزایش عزت‌نفس نقش شایانی دارد. این روش مداخله موثری برای بهبود شاخص های روانشناختی همسران جانبازان متوفی است.

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Compassion Focused Therapy on Life style and Self-Esteem in Wives of the Deceased Veterans

نویسندگان [English]

 • Katayoun Tanhadoust 1
 • Rahim Hamidi Pour 2
 • Omid Amani 3

1 M.A. in family counseling, Counseling group, Humanities college, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran.

2 PhD in counseling, Assistant Professor, Counseling group, Farhangian University, Hakim Ferdowsi Alborz college, Karaj,

3 PhD in clinical psychology, Clinical Psychology group, Educational Sciences and Psychology college, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the Effect of Compassion Focused Therapy on Life style and self-esteem in Wives of the deceased veterans. The study was semi-experimental study, 40 Wives of the deceased veterans in Isfahan were selected through available sampling method, and randomly divided into experimental and control groups. The study instruments were Lali lifestyle (2012) questionnaire and Rosenberg Self-Esteem Questionnaire (1967). Experimental group received 8 sessions of Compassion Focused and all subjects were evaluated 2 occations at pretest and posttest and stages. The gathered data was analyzed by a repeated-measure MANCOVA analysis. The results showed that the efficacy of Compassion Focused Therapy was significant on Life style in physical health, disease prevention, psychological health, spiritual health, social health, drug avoidance, drugs and alcohol, accident prevention and environmental health dimensions and also, was significant on Self-Esteem (p<0/05). This study showed that Compassion Focused Therapy plays a pivotal role in improving. This method is suitable intervention for improvement of psychological variables among Wives of the deceased veterans.

 • احمدپور، جمیله؛ زهراکار، کیانوش و کیامنش، علیرضا (1396). اثربخشی درمان متمرکز برشفقت ودرمان بهزیستی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی. فصلنامه علمیپژوهشی زن وفرهنگ، 8(31)، 12-7.
 • ایمانی، اعظم (1391). رابطه عزت نفس دفاعی و خودناتوان­سازی: بررسی نقش واسطه­ای احساس گناه و شرم. پایان نامه کارشناسی­ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شیراز.
 • حیدری، عباس و مشکین یزد، علی (1396). بررسی صحت نگارش مقالات مرتبط با کیفیت زندگی در جانبازان – مقاله مروری کوتاه. مجله طب نظامی، ۱۹ (۲)، ۹۹-۱۰۵.
 • زراستوند عاطفه؛ تیزدست، طاهر؛ خلعتبری، جواد و ابوالقاسمی، شهنام (1398). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت به خود بر خودتنظیمی زناشویی، دلزدگی زناشویی و خود انتقادی زنان نابارور. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17 (3)، 594-605.
 • سعادتی، نادره؛ رستمی، مهدی و دربانی، سید علی (1395). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت در تقویت عزت نفس و سازگاری پس از طلاق زنان. فصلنامه روان شناسی خانواده، 3،(2)،26-25.
 • شاه علی،فرحناز (1397). اثربخشی رویکرد مبتنی بر شفقت بر سبک زندگی، صمیمیت زناشویی و عملکرد جنسی زنان یائسه. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان.
 • لعلی، محسن؛ عابدی، احمد و کجباف، محمدباقر (1391). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک زندگی. نشریه پژوهش های روانشاختی، 15 (1)، 64-80.
 • Andersen, B., & Rasmussen, P.H (2017). Transdiagnostic Group Therapy for People with Self- Critic and Low Self Esteem, Based on Compassion Focused Therapy Principles. J of Compassionate Health Care, 4, 14.
 • Anderson, B., & Russell S (2019). Self-Compassion Versus Self-Esteem for an Experience of Ostracism. Electronic Theses and Disser tations, 1643. https://digitalcommons.du.edu/etd/1643
 • Beaumont, E., Irons, C., Rayner G., & Dagnall, N (2016). Does Compassion-Focused Therapy Training for Health Care Educators and Providers Increase Self-Compassion and Reduce Self-Persecution and Selfcriticism? Journal of Continuing Education in the Health Professions, 36(1):4-10.
 • Brown, M. C., Sims, K. J., Gifford, E. J., Goldstein, K. M., Johnson, M. R., Williams, C. D., & Provenzale, D (2019). Gender-based Differences among 1990–1991 Gulf War Era Veterans: Demographics, Lifestyle Behaviors, and Health Conditions. Women's Health, 29(1), 47-55.
 • Cândea, D., & Szentagotai, A (2013). Shame and Psychopathology: From Research to Clinical Practice. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 13, 97–109.
 • Dupasquier, J.R., Kelly, A.C., Moscovitch, D.A. et al (2019). Cultivating Self-Compassion Promotes Disclosure of Experiences that Threaten Self-Esteem. Cogn Ther Res, 44, 108–119.
 • Durkin, M., Beaumont, E., Martin, H., & Carson, J (2016). The Relationship Between Self- Compassion, Self-judgment, Self-Kindness, Compassion, Professional Quality of Life and Wellbeing among UK Community Nurses. Nurse Education Today, 46, 109-114.
 • Gilbert, P (2009). Introducing Compassion-Focused Therapy. Advances in Psychiatric Treatment, 15, 199-208.
 • Hamilton, A. J., Caskey, F. J., Casula, A., BenShlomo, Y., & Inward, C. D (2019). Psychosocial Health and Lifestyle Behaviors in Young Adults Receiving Renal Replacement Therapy Compared to the General Population: Findings From the SPEAK Study. American Journal of Kidney Diseases, 73(2), 194-205.
 • Hébert, A., & Weaver, A (2014). An examination of personality characteristics associated with BDSM orientations. The Canadian Journal of Human Sexuality, 23(2), 106-115.
 • Judge L, Cleghorn A, McEwan K, Gilbert P (2012). An Exploration of Group-based Compassion Focused Therapy for a Heterogeneous Range of Clients Presenting to a Community Mental Health Team. Int J Cogn Ther, 5, 420–9.
 • Kamunyu R., & Makena V (2019). Psychosocial and Economic Challenges Encountered by Widows and Their Effect on Self-esteem. A Case of Githunguchu Sublocation, Gatundu Sub County, Kenya, 25 (2),44-62.
 • Kopala‐Sibley DC, Zuroff DC, Russell JJ, Moskowitz DS (2014). Understanding Heterogeneity in Social Anxiety Disorder: Dependency and Self‐criticism Moderate Fear Responses to Interpersonal Cues. British Journal of Clinical Psychology, 53(2), 141-56.
 • Lockard AJ, Hayes JA, Neff K, Locke BD (2014). Self‐Compassion Among College Counseling Center Clients: an Examination of Clinical Norms and Group Differences. Journal of College Counseling, 17(3):249-59.
 • Lucre, K.M. & Corten, N (2012). An Exploration of Compassion-Focused Therapy for Personality Disorders. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. Advance online publication.
 • Mburugu, B., Nyaga, V., Chepchieng, M., & Ngari, S (2015). Self-Esteem as a Social Effect of Widowhood in Meru County. Kenya: Comparative Study of Widows and Widowers, 2 (5), 73-77.
 • McIntyre, R., Smith, P., & Rimes, KA (2018). The Role of Self-criticism in Common Mental Health Difficulties in Students: A Systematic Review of Prospective Studies. Mental Health & Prevention, 10(2),1327.
 • Meyor, M. R., & O'Brien-Pallas, L. L (2010). Nursing Services Delivery theory: an open system approach. J Adv nurs, 66(12), 2828-38.
 • Neff k (2011). Self‐Compassion, Self‐Esteem, and Well‐ Social and Personality Psychology Compass, 5(1):1 – 12.
 • Neff KD., Pommier, E (2013). The Relationship Between Self-Compassion and Other-Focused Concern among College Undergraduates, Community Adults, and Practicing Meditators. Self and Identity, 12(2), 160-76.
 • Pandey, R., Tiwari, G. K., Pandey, R., Mandal, S. P., Mudgal, S., Parihar, P., Rai, P. K., Tiwari, A. S., & Shukla, M (2019). The Relationship Between Self-Esteem and Self-Forgiveness: Understanding the Mediating Role of Positive and Negative Self-Compassion [Preprint]. Preprints.
 • Pandey, R., Tiwari, G. K., Parihar, P., & Rai, P. K (2019). Positive, Not Negative, Self-Compassion Mediates the Relationship Between Self-Esteem and Well-Being. Psychology and Psychotherapy: Theory Research and Practice, papt.12259.
 • Raque-Bogdan, T.L., Piontkowski, S., Hui, K., Ziemer, K.S., & Garriott, PO (2016). Self-Compassion as a Mediator Between Attachment Anxiety and Body Appreciation: An Exploratory Model. Body Image, 19, 28-36.
 • Schmitt, D. P., & Allik, J (2005). Simultaneous administration of the rosenberg self-esteem scale in 53 nations: Exploring the universal and culture-specific features of global self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 89(4), 623.
 • Seeds, P. M., & Dozois, D. J (2010). Prospective Evaluation of a Cognitive Vulnerability-Stress Model for Depression: The Interaction of Schema Self-Structures and Negative Life Events. Journal of Clinical Psychology, 66, 1307–1323.
 • Seekis, V., Bradley, G.L., & Duffy, A (2017). The Effectiveness of Self-Compassion and Self-Esteem Writing Tasks in Reducing Body Image Concerns. Body image, 23, 206-13.
 • Smeets, E., Neff, K., Alberts, H., & Peters, M (2014). Meeting Suffering with Kindness: Effects of a Brief Self‐Compassion Intervention for Female College Students. Journal of Clinical Psychology, 70(9), 794-807.
 • Stevanovic, A., Klaric, M., Rebic, J., & Franciskovic, T (2012). Secondary Traumatic Stress in Wives of War Veterans with PTSD. European Psychiatry, 27(1).
 • Velotti, P., Garofalo, C., Bottazzi, F., & Caretti, V (2017). Faces of Shame: Implications for Self-Esteem, Emotion Regulation, Aggression, and Well-Being. The Journal of Psychology, 151(2), 171– 184.
 • Yarnell LM, & Neff KD (2013). Self-Compassion, Interpersonal Conflict Resolutions, and Well-Being. Self and Identity, 12(2), 146-59.
 • Zaki, J., & Williams, W. (2013). Interpersonal Emotion Regulation. Emotion, 13, 803–810.