نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد سنندج، دانشگاه ازاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مشاوره خانواده، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

همزمان با ورود جامعه ایرانی به نظام مدرن، نهاد خانواده و ازدواج تحولات مهمی را از سر گذرانده است ازجمله این تحولات، افزایش رابطه دوستی قبل از ازدواج است. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه سبک­های دلبستگی و سطح تمایزیافتگی در دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج و نحوه نگرش آنان نسبت به ازدواج بود. روش پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان متأهل دانشگاه ازاد اسلامی کرمانشاه درسال 1397-98 (براساس آمار دانشگاه حدوداً 2000 نفر) که باتوجه به روش پژوهش از میان آنان به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 80 نفر در دوگروه دارای تجربه رابطه قبل از ازدواج (40نفر) وفاقد تجربه رابطه قبل از ازدواج (40نفر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه­­های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990)، تمایزیافتگی اسکورن و دندی (1998)و  نگرش به نحوه انتخاب همسر لارسون (1993) استفاده ‌شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس ANOVA و توسط نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که درمیان دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج تفاوت معناداری میان سبک‌های دلبستگی و سطح تمایزیافتگی (05/0≤P) وجود ندارد. و همچنین در نحوه نگرش به انتخاب همسر در میان دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد (05/0≥P). می­توان نتیجه گرفت روانشناسان و مشاوران در فرایندهای مشاوره‌ی قبل از ازدواج به میزان تمایزیافتگی و دلبستگی افراد و نحوه نگرش آنان نسبت به ازدواج توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

 • lida rostami 1
 • mahmoud ghoudarzi 2

1 A

2 a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 • احمد پور، علی (1394). «آسیب های اخلاقی رابطه پسر و دختر»، فصلنامه معرفت، 24(20) 118-130
 • اسدیان، داوود؛ محمدزاده، علی و نجفی، محمود (1394). «بررسی نگرش به دوستی لا جنس مخالف در بین دانشجویان ئختر و پسر»، مجله تحقیقات علوم رفتاری،13(3)، صص 509-518
 • بانکی پورفرد، احمد (1390). «درآمدی بر آمار ازدواج جوانان در ایران»، معرفت در دانشگاه اسلامی، دوره 3، شماره 15، صص 26-47.
 • بیرامی، منصور؛ فهیمی، صمد؛ اکبری، ابراهیم و امیریپیچاکلایی، احمد (1391). «پیش بینی رضایت زناشویی براساس سبک های دلبستگی و مؤلفه های تمایز یافتگی»، مجله اصول بهداشت روانی، 16(1)، صص 14-77.
 • عظیمی هاشمی، مژگان؛ اعظم کاری، فایزه؛ بیگناه، معصومه و رضا منش، فاطمه (1394). «ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان درخصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج، (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاهای استان خراسان رضوی)»، مجلة راهبرد فرهنگ، ش 29، صص 179-212.
 • محمودیان، حسین و دراهکی، احمد (1393). «عوامل موثر بر نگرش جوانان به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج»، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 13 (23)، صص 101-119.
 • محمدزاده، علی (1396). «بررسی آسیب های فرهنگی-روانشناختی اساسی در بین دانشجویان دختر و پسر»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 7(1)، صص 57-74.
 • موسوی، سیده فاطمه و رضاراده، محمدرضا (2014). «بررسی نقش نگرش به عشق درپیش بینی طلاق عاطفی زنان و مردان متأهل شهر قزوین»، فصلنامه مطالعات اجتماعی-روان شناختی زنان، 12(3)، صص 169-188.
 • مؤذنی، طاهره؛ آقایی، اصغر و گل پرور، محسن (1392). «پیش بینی سبک های دلبستگی فرزندان براساس شیوه های فرزند پروری والدین»، آموزش وارزشیمابی (علوم تربیتی)، 7(25)، صص 87-99.
 • خلج آبادی فراهانی، فریده (1395). «درفراتحلیل پژوهش های انجام شده درمورد رابطة جنسی قبل از ازدواج دردانشجویان در15سال گذشته (1380-1394)»، فصلنامة خانواده پژوهشی، ش 339، صص 367-347.
 • کریمی، یوسف (1393). نگرش و تغییر نگرش، تهران، موسسه نشر ویرایش.
 • گروسی فرشی، تقی (1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت)، چاپ اول، تبریز: نشر دانیال و جامعه پژوه.
 • فاطمی اصل، شهریار؛گودرزی، محمود؛ کریمی ثانی، پرویز و بوستانی پور، علیرضا (1398). «اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی در شهرستان سلماس»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی سال بیستم، شمارۀ 2، تابستان، پیاپی 76، صص57-48.
 • رفاهی، ژاله؛ گودرزی، محمود و میرزایی چهارراهی، مرتضی (۱۳۹۱). «بررسی عوامل موثر بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان»، زن و جامعه، 1 (3)، صص 134-117.
 • زارع شاه آبادی، اکبر و سلیمانی، زکیه (۱۳۹۱). «بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج در دانشگاه یزد»، رفاه اجتماعی، 2 (۱۲)، ۳۳۹-۳۶۴.
 • نعیمی، قادر (1394). «نقش مؤلفه های سلامت خانواده اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود درپیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان»، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال ششم، 1(21)، صص54-69.
 • Baker, C. N. Horger, M. (2012). Parental childrearing strategies influence self-regulation, socio emotional adjustment, and psychopathology in
 • Belyad, M., Nahidpour, F., & Azadi, SH. (2016). The Role of Mediation differentiation in the relationship between depression and marital satisfaction. Journal of Psychological Methods and Models. 8(27), 109-126.
 • Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Loss, sadness and depression (Vol. 3), New York: Basic Books.
 • Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Vol. I: Attachment. London: Penguin.
 • Bowen, M. (1976). Theory in the pratic of psychotherapy. InP.J. Guerin Family therapy: Theory and practic(pp.42-90). newYork7Gradner press.
 • Brown, S; A. Sanchez; Nock; J. Deines. & J. wright. (2006). Links between premarital cohabition and subsequent Maarital quality, stability, and Divorce: A comparison of covenant versas standard marriage. social science Research,35(2):454-470.
 • Drake, J. R. (2011). Differentiation of Self Inventory –Short Form: Creation & Initial Evidence of Construct Validity. PhD Dissertation, University of Missouri-Kansas City
 • Goldnberg, I. and Goldberg, H. (2006). Family Therapy, (translation by Mohammad Reza Hossein Shahi Boravati, Siamak Naghshbandi and Elham Arjmand). Tehran: Psychological Publishing.
 • Goldnberg I, Goldberg H. (2007). Family therapy: an overview. 8th Edition. Boston: Cengage Learning.
 • Guzmn-Gonzlez, M., Lafontaine, M. F. and Levesque, C. (2016). Romantic Attachment and Physical Intimate Partner Violence Perpetration in a Chilean Sample: The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties. Violence Vict, 31(5): 854-868.
 • Gyuris, P., Járai, R. and Bereczkei, T. (2010). The effect of childhood experiences on mate choice in personality traits: Homogamy and sexual imprinting. Personality and Individual Differences, 49: 467–472.
 • He, S. and Tsang, S. (2014). Male partners' attachment style predictors of women's coerced first sexual intercourse in Chinese college students' dating relationships. Violence Vict, 29(5): 771- 783.
 • Hoseini, F. and Alavi Langroodi, S. K. (2017). The role of attachment styles and marital satisfaction on sexual satisfaction through the mediation of love among married. Women's Sociological and Psychological Studies, 15(3): 8-9
 • Kim HS, Jung YM. (2015). Self-differentiation, family functioning, life satisfaction and attitudes towards marriage among South Korean University students. Indian J Sci Technol, 8(19):76862.
 • Maser, M. J. (2011). A Construc Validity of Differentiation of Self Measures & their Correlates. PhD Dissertation, Seton Hall University
 • Memani P, Mathitti V. A comparative study of the marital attitudes of students from divorced, intact and single parent families: University students from divorced, intact and single parent families: University of Western cape; 2003 [updated 2016; cited 2015]. Available from:
 • Monteoliva, A., Garcia-Martinez, J. M. and Calvo-Salguero, A. (2016). Perceived Benefits and Costs of Romantic Relationships for Young People: Differences by Adult Attachment Style. J Psychol, 150(8): 931-948.
 • Payne, P.B. (2010). Spiritual beliefs in Family Experiences and Couples Cocreation of spiritual beliefs During the Early Years of Marriage, Doctoral dissertation, Norton School of Family and Consumer Sciences Division.
 • Rajabi, G., Naderi, Z. and Khojasteh Mehr, R. (2013). Investigating the Outcomes of Growth and Development After Harm to Students. Health of Psychological Principals Magazine, 15 (2): 110-10.
 • Rajabi, S., Alimoradi, KH., Moradi, N. (2017). The structural relationship between spiritual well-being and marital satisfaction with the mediating role of emotional intelligence and its differentiation. Journal of Psychological Methods and Models. 8(28), 19-48.
 • Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Whitton, S. W. (2010). Commitment: Functions, formation, and the securing of romantic attachment. Journal of family theory & review, 2 (4), 243- 257.
 • Tach, L.& Halpern. (2012). marital quality and Divorce Decisions: Ho Do Premarital Cohabition and Nonmarital childbearing Matter Family Relations .61(4):571-587.