نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی -واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه غیر انتفاعی شمس، گنبد کاووس، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی کارمندان وزارت علوم و تحقیقات در سال های 1395-96 بوده است. روش پژوهش حاضر  همبستگی بود و  نمونه این مطالعه  شامل 120 کارمند با اضطراب اجتماعی بالا بود که به روش نمونه گیری در دسترس پس از شناسایی از بین 321 کارمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه، فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان، پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی و پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور استفاده شد.  سپس تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) بر روی داده ها انجام شد. مسیر مستقیم، مثبت و معناداری از ملامت خویش، نشخوارگری، ملامت دیگران و توصیف و غیر واکنشی بودن، بر اضطراب اجتماعی برقرار است. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین مولفه های نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی کارمندان دارای اضطراب اجتماعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mediating role of metacognitive beliefs in the relationship between the cognitive order of emotion and mindfulness

نویسندگان [English]

 • Samia Shahani Samia Shahani 1
 • Omid Ahmadi 2
 • Ali Nemati 3
 • Atefeh Hajizade Sanzighi 4

1 Master's degree in Educational Psychology, Islamic Azad University, Tehran Center Branch, Tehran, Iran

2 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University Ahvaz branch, Ahvaz, Iran

3 Master's degree in General Psychology, Islamic Azad University, Zanjan branch, Zanjan, Iran

4 Master of Psychology, Shams Non-Profit University, Kavos Dome, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the mediating role of metacognitive beliefs in the relationship between cognitive regulation of emotion and mindfulness of students with social anxiety and employees of the Ministry of Science and Research in the years 2015-2016. The method of the current research was correlation and the sample of this study included 120 employees with high social anxiety who were selected from among 321 employees using available sampling method after identification. Four questionnaires were used to collect information, the short form of Wells' Metacognition Questionnaire, Cognitive Regulation of Emotion Questionnaire, 5-Factor Mindfulness Questionnaire, and Conover's Social Anxiety Questionnaire. Then descriptive and inferential statistical analyzes (Pearson correlation and path analysis) were performed on the data. A direct, positive and meaningful path from self-blame, rumination, blame of others and description and non-reactivity is established on social anxiety. The results showed that there is a significant relationship between the components of cognitive regulation of emotion and mindfulness of employees with social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metacognitive beliefs
 • cognitive regulation of emotion
 • mindfulness
 • social anxiety
 • احمدی، غلامرضا؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد؛ قادری، محمد و محسنی، محمد صالح (1395). «اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی»، فصلنامه روانشناسی نظامی، دوره 6، شماره 22، صص5-21.
 • باباپورخیرالدین، جلیل؛ پورشریفی، حمید؛ هاشمی، تورج و احمدی، عزت اله (1391). «رابطه مولفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای مذهبی دانش آموزان». مجله روانشناسی مدرسه، شماره 4، صص 38-23.
 • برمال، فرید (1394). آموزش ذهن آگاهی و تأثیر آن بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجان و شیوه حل مسئله در افراد افسرده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • حجازی نسب، فاطمه (1394). رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی، دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران.
 • خرمائی، فرهاد؛ کلانتری، شکیبا و فرمانی، اعظم (1384). «مقایسه مؤلفه های ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اضطراب منتشر و افراد بهنجار»، دو ماهنامه طبّ جنوب، سال هجدهم، شماره4، صص 773-785.
 • عبداللهی، محمدحسین؛ شاهقلیان، مهناز و میرزایی، کبری (1392). «ارتباط باورهای فراشناخت با اضطراب اجتماعی و کمرویی: نقش راهبردهای تنظیم هیجان»، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره 7، شماره دو.
 • قنبری، علی؛ رضایی، شیما؛ رستگار، ندا؛ اکبری یگانه، زهرا (1395). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان با اضطراب اجتماعی دانش آموزان، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.
 • محمدخانی، ز (1384). مقایسه ذهن آگاهی افراد مبتلا به اختلال وسواس اجباری و افراد عادی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 • مرادی زاده، یزدان (1394). نقش باورهای فراشناختی، راهبردهای نظم جویی شناختی - هیجان و راهبردهای کنترل فکر در علائم اضطراب امتحان دانش آموزان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 • Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour Research and Therapy, 48, 974-983.
 • Campos, J. J., Frankel, C. B., & Camras, L. (2004). On the nature of emotion regulation. Child Development, 75, 377–394.
 • Flawell J.H. (1988). Gognitive development. 3 ed. Englewood: prentice-Hall.
 • Garthand, EL, Gaylord, SA, -Boettiger, CA, & Howard, Mo. (2011). Mind Fuhess modifies. Cognitive, uffective, and Physiological mechani sms implicated in abohol dependence: Results of a Iandomized conbolled pilot trial Joumal of psychoactive drugs. 42 (2): 177- 92.
 • Granefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2011). Manual for theuse of the cognitive emotion regulation questionnaire. Leiderorp: Datec.
 • Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Press.
 • Lim ST, Dragull K, Tang CS, Bittenbender HC, Efird JT, Nerurkar PV (May 2007). "Effects of kava alkaloid, pipermethystine, and kavalactones on oxidative stress and cytochrome P450 in F-344 rats". Toxicol. Sci. 97 (1): 214–21. doi:10.1093/toxsci/kfm035 Check.
 • McLEOD BD. Pathological anxiety: Emotional processing in etiology and treatment. Rothbaum BO, editor. New York: The Guilford Press, 2016.