نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 دکتری مشاوره، استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، پردیس حکیم فردوسی البرز، تهران ایران

3 دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر سبک زندگی و عزت نفس همسران جانباز متوفی بود. در پژوهش حاضر که به روش نیمه‌تجربی بود، 40 نفر از همسران جانبازان متوفی به صورت نمونه‌گیری در دسترس از استان اصفهان، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل وارد شدند. ابزار سنجش استفاده شده شامل پرسشنامه‌های سبک‌زندگی لعلی و همکاران (1391) و عزت‌نفس کوپر اسمیت (1967) بود. افراد گروه آزمایش تحت 8 جلسه درمان مبتنی بر شفقت قرار گرفتند و هر دو گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون ارزیابی شدند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد اثربخشی رویکرد مبتنی بر شفقت بر سبک‌زندگی در ابعاد سلامت جسمانی، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت روانشناختی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها و موادمخدر، پیشگیری از حوادث، سلامت ‌محیطی و هم‌چنین بر عزت‌نفس معنادار است (p<0/05). این پژوهش نشان داد به کارگیری درمان مبتنی بر شفقت بر بهبود سبک‌زندگی و افزایش عزت‌نفس نقش شایانی دارد. این روش مداخله موثری برای بهبود شاخص های روانشناختی همسران جانبازان متوفی است.

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Compassion Focused Therapy on Life style and Self-Esteem in Wives of the Deceased Veterans

نویسندگان [English]

  • Katayoun Tanhadoust 1
  • Rahim Hamidi Pour 2
  • Omid Amani 3

1 M.A. in family counseling, Counseling group, Humanities college, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran.

2 PhD in counseling, Assistant Professor, Counseling group, Farhangian University, Hakim Ferdowsi Alborz college, Karaj,

3 PhD in clinical psychology, Clinical Psychology group, Educational Sciences and Psychology college, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the Effect of Compassion Focused Therapy on Life style and self-esteem in Wives of the deceased veterans. The study was semi-experimental study, 40 Wives of the deceased veterans in Isfahan were selected through available sampling method, and randomly divided into experimental and control groups. The study instruments were Lali lifestyle (2012) questionnaire and Rosenberg Self-Esteem Questionnaire (1967). Experimental group received 8 sessions of Compassion Focused and all subjects were evaluated 2 occations at pretest and posttest and stages. The gathered data was analyzed by a repeated-measure MANCOVA analysis. The results showed that the efficacy of Compassion Focused Therapy was significant on Life style in physical health, disease prevention, psychological health, spiritual health, social health, drug avoidance, drugs and alcohol, accident prevention and environmental health dimensions and also, was significant on Self-Esteem (p<0/05). This study showed that Compassion Focused Therapy plays a pivotal role in improving. This method is suitable intervention for improvement of psychological variables among Wives of the deceased veterans.