آ

 • آسیب‌های تحصیلی رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 119-139]

 • آموزش شناختی رفتاری اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]

ا

 • الگوی حل مسئله بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-102]

 • انتقادی بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-102]

ب

 • بازی درمانی اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 35-67]

 • باور به دنیای عادلانه پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 27-50]

 • باورهای فراشناختی رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]

 • بهزیستی روانشناختی تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 101-118]

پ

 • پرخاشگری نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری کودکان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-88]

 • پرخاشگری بررسی اثر بخشی قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-116]

 • پرخاشگری اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 35-67]

ت

 • ترس از ارزیابی منفی اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]

 • تعارضات زناشویی تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]

 • تفاوت های جنسیتی رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]

 • تفکر انتقادی بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-102]

ح

 • حل مسئله بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-102]

خ

 • خشونت مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]

 • خشونت جنسی مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]

 • خشونت روانی مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]

 • خشونت فیزیکی مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]

د

 • دانش آموز تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 101-118]

 • دانش آموزان بررسی الگوی تدریس حل مسئله در ارتباط با تفکر انتقادی دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-102]

 • دانش‌آموزان پایه هفتم اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]

 • دانش آموزان پسر متوسطه نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری کودکان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-88]

ذ

 • ذهن آگاهی تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 101-118]

ر

 • رضایت از زندگی پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 27-50]

 • رویکرد سیستمی تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]

ع

 • عزت‌نفس اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]

 • عفونت های زنانه تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]

 • عملکرد تحصیلی رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 119-139]

ف

 • فرسودگی تحصیلی رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 119-139]

ق

 • قصه درمانی بررسی اثر بخشی قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-116]

ک

 • کارکردهای اجرایی‌‌‌‌ مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-68]

 • کودکان 6 تا 7 ساله بررسی اثر بخشی قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 103-116]

م

 • مسئولیت پذیری تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 101-118]

 • مشکلات رفتاری اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 35-67]

 • مهارت های اجتماعی اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 35-67]

 • مهارت‌های زندگی‌‌‌‌ مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-68]

ن

 • نظم‌جویی شناختی هیجانی نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری کودکان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-88]

 • نوجوانان رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]

و

 • والدین غیر مصرف کننده مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-68]

 • والدین مصرف کننده‌‌‌‌ مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-68]

 • ویژگی های شخصیت رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]

 • ویژگی های شخصیتی پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 27-50]

ه

 • هوش رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 119-139]