آ

 • آسیب ها تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

 • آموزش شادکامی اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]

ا

 • اتیسم اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

 • اجتناب مقایسه هدف گرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-100]

 • احساس تنهایی پیش بینی احساس تنهایی براساس تجربه گسست و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 71-86]

 • استرس مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 39-53]

 • اضطراب مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 39-53]

 • اعتیاد به اینترنت رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 87-104]

 • افسردگی بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 55-76]

 • افسردگی مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 39-53]

 • انطباق پذیری بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 101-116]

 • اوقات فراغت مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

 • ایتام مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-115]

ب

 • بازی درمانی شناختی - رفتاری تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-134]

 • باور به دنیای عادلانه مقایسه سبک های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 19-41]

 • بیان آزادانه احساسات رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 87-104]

پ

 • پایائی بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

 • پیشگیری تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

ت

 • تجربه گسست پیش بینی احساس تنهایی براساس تجربه گسست و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 71-86]

 • تسلط مقایسه هدف گرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-100]

 • تعلل ورزی تحصیلی بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

 • تفکر خلاق تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

 • تمایزیافتگی پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

ج

 • جو اخلاقی مدرسه بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

 • جو عاطفی خانواده پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 35-53]

چ

 • چشم انداز زمان اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

خ

 • خانواده بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 135-159]

 • خانواده مبدأ بررسی و مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 43-85]

 • خودپنداره تحصیلی بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 55-69]

 • خوش بینی تاثیر آموزش خوش بینی بر سلامت روانی مادران کودکان با آسیب های شنوایی 2 تا 10 سال [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]

 • خویشتن پنداری شغلی بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]

د

 • دانش آموزان بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

 • دانش آموزان تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

 • دانش آموزان پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

 • دانش آموزان رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 87-104]

 • دیدگاه سیستمی بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 135-159]

ر

 • راهبردهای فراشناخت بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 55-69]

 • راهبردهای مقابله‌ای اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]

 • رضایت زناشویی بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]

 • رضایت زناشویی مطالعه کیفی رضایت مندی زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 63-81]

 • رضایت زناشویی بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 101-116]

 • رفتارهای خودآسیب رسانی مقایسه سبک های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 19-41]

 • روابط جنسی مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

 • روایی بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

ز

 • زنان شاغل بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389 [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]

 • زنان شاغل بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 101-116]

 • زنان غیر مطلقه بررسی و مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 43-85]

 • زنان مطلقه بررسی و مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 43-85]

 • زوجین مطالعه کیفی رضایت مندی زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 63-81]

 • زوجین مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

س

 • ساختار خانواده بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 101-116]

 • ساختار عاملی بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

 • سازگاری و دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-134]

 • سبک دلبستگی پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

 • سبک زندگی بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-37]

 • سبک‌های تدریس بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

 • سبک‌های دلبستگی مقایسه سبک های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 19-41]

 • سبک های فرزندپروری رابطه سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 87-104]

 • سبک های مقابله ای پیش بینی احساس تنهایی براساس تجربه گسست و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 71-86]

 • سپاسگزاری بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 55-76]

 • سلامت روان مادران تاثیر آموزش خوش بینی بر سلامت روانی مادران کودکان با آسیب های شنوایی 2 تا 10 سال [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]

 • سوء مصرف مواد اثربخشی آموزش شادکامی گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]

ش

 • شهر زنجان بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبک‌های تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

ط

 • طرحواره های ناسازگار اولیه مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-115]

ع

 • علاقه اجتماعی پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 35-53]

 • عملکرد مقایسه هدف گرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-100]

ف

 • فرزندآزاد مطالعه کیفی رضایت مندی زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 63-81]

 • فرزندآزاد مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

 • فرزند دار مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی در زوجین فرزند دار و فرزند آزاد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

 • فضای مجازی تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

 • فیلم سینمایی بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 135-159]

ک

 • کارکردهای شناختی بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 55-76]

 • کم توان ذهنی مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 39-53]

 • کودکان با اختلال آسیب های شنوایی تاثیر آموزش خوش بینی بر سلامت روانی مادران کودکان با آسیب های شنوایی 2 تا 10 سال [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]

 • کیفیت زندگی بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 55-76]

ل

 • لوغ عاطفی پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

م

 • مادران پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس سبک دلبستگی و میزان تمایز یافتگی مادران در شهر نجف آباد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

 • مادران فعال اجتماعی بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-37]

 • مهارت اجتماعی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-134]

 • مهارتهای تحصیلی بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

 • مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) بررسی نقش کارکردهای شناختی، سپاسگزاری و افسردگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 55-76]

ن

 • ناتوانی یادگیری املا بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 55-69]

 • نشخوار فکری اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

 • نوجوانان مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-115]

 • نیازهای اساسی مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-115]

 • نیازهای بنیادین روان شناختی پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 35-53]

و

 • والدین تأثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 19-34]

 • والدین مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و زوجین دارای فرزند عادی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 39-53]

 • ویژگی های ارتباطی بررسی و مقایسه ی کیفی ویژگی های ارتباطی خانواده ی مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 43-85]

ه

 • هدف گرایی تحصیلی مقایسه هدف گرایی تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 77-100]

 • هویت نوجوانان بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-37]