سردبیر


دکتر کیومرث فرحبخش دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • farahbakhshatu.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر جعفر ثمری صفا دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان

مشاوره

 • safa.moshaverehgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر معصومه اسمعیلی استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • masesmaeilyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد احمدی استاد مشاوره دانشگاه اصفهان

مشاوره

 • sahmadedu.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور سودانی استاد مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

مشاوره

 • sodani_mscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد ربیعی دانشیار مشاوره دانشگاه شهرکرد

مشاوره

 • rabieimoyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیومرث فرحبخش دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • farahbakhshatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین قمری گیوی استاد مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

مشاوره

 • h_ghamariuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی استاد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

مشاوره

 • ghanbarihum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم نعیمی دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • naeimiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سمانه نجارپوریان دانشیار مشاوره دانشگاه هرمزگان

مشاوره

 • najarpourianhormozgan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سمیه کاظمیان دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

 • somaye.kazemianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد خدادادی سنگده استادیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • javad.khodadadi7gmail.com

مدیر اجرایی


دکتر ناهید خانبابائی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

روانشناسی

 • nkhanbabaei62yahoo.com