بررسی اثر بخشی آموزش حل مساله با رویکرد توانمند سازی مددکاری اجتماعی برروابط مدرسه ای دختران ساکن در شبانه روزی
بررسی اثر بخشی آموزش حل مساله با رویکرد توانمند سازی مددکاری اجتماعی برروابط مدرسه ای دختران ساکن در شبانه روزی

فریده نویدزاده؛ رمضانعلی قادری ثانوی؛ ملیحه عرشی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 1-13

چکیده
  این پژوهش به تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مساله با رویکرد توانمندسازی مددکاری اجتماعی مدرسه ای بر روابط مدرسه ای ‌دختران ساکن درشبانه‌ روزی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بوده که با استفاده ...  بیشتر