تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی
تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی

زهرا حسنی؛ سید اسماعیل موسوی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 1-33

چکیده
  هدف از پژوهش حاضرتوجیه چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی (به خصوص مثلث سازی) می باشد. به این منظور زنانی که چندین بار برای درمان عفونت به مرکز درمانی مراجعه ...  بیشتر
اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر
اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر

سیده نرگس موسوی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 35-67

چکیده
   مشکلات رفتاری کودکان همچون پرخاشگری می تواند به تعاملات اجتماعی کودکان آسیب جدی وارد سازد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری و مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی ...  بیشتر
مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی
مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی

مژگان پور دل؛ ذبیح اله عباس پور

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 69-82

چکیده
  خشونت علیه زنان مسئله‌ای با پیشینه و قدمت تاریخی در دنیا دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی انواع خشونت علیه زنان در شهر و روستا بود. طرح این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ...  بیشتر
رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی
رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی

مریم صادقی فرد؛ نسرین فخاریان

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 83-99

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیت و باورهای فراشناختی با در نظر گرفتن تفاوت­های جنسیتی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه ...  بیشتر
تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان
تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در دانش آموزان

زینب اسمعیلی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 101-118

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی برازش مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی واحساس مسئولیت در دانش آموزان می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی منطقه نه تهران تشکیل می‌دهد. به این منظور250 ...  بیشتر
رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش
رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش

رضوان صالحی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 119-139

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین رابطه‌ی فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش انجام شد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از دانش‌آموزان دختر سال اول ...  بیشتر