نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

3 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

اختلال یادگیری، زمینه‌ساز بروز مشکلات ثانویه در دانش‌آموزان مبتلاست که می‌تواند تا آخر عم با فرد همراه بوده و مانع از رشد و ترقی توانمندی‌های بالقوه هر فرد باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی راهبردهای مبتنی بر فراشناخت بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان  پسر پایه نهم دارای اختلال یادگیری املا می‌باشد. روش پژوهش از نوع آزمایشی، با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه نهم مدارس نمونه دولتی شهر شیراز بود، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 30 بر خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری املا تاثیر دارد. به این صورت که این برنامه منجر به بهبود خودپنداره تحصیلی و افزایش میزان تلاش فردی و در نتیجه کاهش تعلل تحصیلی شده است(05/0>P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of strategies based on metacognition on the academic self-concept of ninth grade male students with spelling learning disorders

نویسندگان [English]

 • morad rostami 1
 • Sahar Mousavian 2
 • Reza Saeedi Abu Eshaghi 3
 • Somaieh Shahani 4

1 Master of Psychology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Yasouj branch, Yasouj, Iran

3 Master of Counseling, Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch, Khomeinishahr, Iran

4 Master of General Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

  

Learning disorder is the cause of secondary problems in affected students, which can stay with the person until the end and prevent the growth and development of the potential abilities of each person. In this regard, the aim of the present study is to investigate the effectiveness of strategies based on metacognition on the academic self-concept of ninth grade male students with spelling learning disorders. The research method was experimental, with pre-test-post-test and control group. The statistical population included all 9th grade students of public model schools in Shiraz city, which, using the multi-stage cluster sampling method, 30 has an effect on the academic self-concept of students with spelling learning disabilities. In this way, this program has led to the improvement of academic self-concept and the increase of individual effort, and as a result, the reduction of academic procrastination (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academic self-concept
 • metacognitive strategies
 • spelling learning disability
 • پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر و عباسی، مسلم (1393). «مقایسه اهمالکاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص»، ناتوانیهای یادگیری، شماره4، دوره 3، صص 38-22.
 • تبریزی، مصطفی (1390). درمان اختلالات دیکته نویسی، تهران: انتشارات فراروان.
 • جاه طلب ضیابری، مهشید؛ احدی، حسن و مشکبید حقیقی، محسن (1394). «اثریخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خودپنداره تحصیلی»، فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال یازدهم، شماره 36، صص 231-213.
 • رشیدزاده، عبدالله؛ بدری، رحیم؛ فتحی آذر، اسکندر و هاشمی، تورج (1396). «بررسی اثربخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی»، آموزش پژوهشی، شماره دوزادهم، صص 33-15.
 • غیورکاظمی، فاطمه؛ سپهاری شاملو، زهره؛ مشهدی، علی؛ غنائی چمن آباد، علی و پاسالار، فروزان (1397). «درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظم جویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان پسر دارای اختلال اضطراب اجتماعی»، فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی، سال چهارم، شماره یک، صص 100-77.
 • کرمی، بختیار؛ کرمی، آزاد و هاشمی، نظام (1392). «اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی»، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره چهارم، صص 139-121.
 • کریمی جوزستانی، لیلا؛ یارمحمدیان، احمد و ملک‌پور، مختار (1393). «اثربخشی مردر بر عملکرد املا دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا»، فصلنامه یادگیری الکترونیکی شیراز (مدیا)، شماره3.
 • گنجی، مهدی (1395). آسیب شناسی روانی براساسDSM-5 ، تهران: انتشارات ساوالان.
 • میهن دوست، زهرا (1390). «بررسی علل همبستگی معلولیت های یادگیری شیوع در دانشجویان مقطع ابتدایی»، فصلنامه علوم اجتماعی، 7 (7)، 12-18.
 • Brunner, Martin,. Keller, Ulrich,. Hornung, Caroline (2009). The cross-cultural generalizability of a new structural model of academic self-concepts. Learning and Individual Differences, 4(19): 387–403.
 • Chen, B. B (2017). Academic Procrastination and Bedtime among Chinese Undergraduates: The Indirect and Moderating Effects of Sensation Seeking and Goal Disengagement. Current Psychology, 1-7.
 • Fletcher, J.M, Lyon, G.R, Fuchs, L.S, Barnes, M.A (2007). Learning disabilities (from identification to intervention). New York: Guilford press.
 • Gieselmann, A., Pietrowsky, R (2016). Treating procrastination chat-based versus face-to-face: An RCT evaluating the role of self-disclosure and perceivedcounselor's characteristics. Computers in Human Behavior.54: 444-452.
 • Goetz, Thomas & Cronjaeger, Hanna & Frenzel, Anne & Oliver Lüdtke & Hall, Nathan C (2009). Academic self-concept and emotion relations: Domain specificity and age effects. Contemporary Educational Psychology, 35(1):44-58.
 • Goldin, P.R., Lee, I., Ziv, M., Jazaieri, H., Heimberg R.G., Gross, J.J. (2654). Trajectories of change in emotionregulation and social anxiety during cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder. BehaviorResearch Therapy.
 • Kerck S, Chalfant J (1988). Learning, transitional and academic disorders. In: Roghi S, Khanjani Z, Vosoughi Rahbari Mahin. Tehran: Education and teaching Department for children with special needs.
 • Lerner, J.W (2003). Learning disabilities: theories, diagnosis and teaching strategies. Boston: Houghton Mifflin.
 • Mogasale, V.V. Patil. V.D, Patil, N.M, Mogasale, V (2011). Prevalence of Specific Learning Disabilities Among Primary School Children in a South Indian City. Indian Journal of Pediatrics, 3(2),1-6.
 • National center for children with disabilities (2011). Learning disabilities. Washington, DC 2009. www.nichcy.org.
 • Price, L., Richardson, J. T., Robinson, B., Ding, X., Sun, X., & Han, C (2011). Approaches to studying and perceptions of the academic environment among university students in China. Asia Pacific Journal of Education, 31(2), 159-175.
 • Rosario, P.; Costa, M., Nunez, J. C.; Gonzalez-Pienda, J.; Solano, P. and Valle, A (2009); Academic procrastination: associations with personal, school, and family variables. The Spanish Journal of Psychology, 12, 118-127.
 • Rozental A, Forsell E, Svensson A, Forsstrom D,Andersson G, Carlbring P (2015). Differentiating Procrastinators from Each Other: A Cluster Analysis.Cogn Behav Ther. 44(6):480-490.
 • Scher, S. & Osterman, N.M (2012). Procrastination, conscientiousness, anxiety and goals: exploring the measurement and correlates of procrastination among school-aged children. Journal of Psychology in the Schools, 39 (4), 385-398.
 • Solomon, L. J. and Rothblum, E. D (1984); Academic procrastination: frequency and cognitive behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, 503-509.
 • Tuckman BW (1998). The development and concurrent validity of the procrastination scale. Meeting of the American educational research association. Educational Psychology Measurement. 51: 473-80.
 • Ullah, R., Richardson, J. T., & Hafeez, M (2011). Approaches to studying and perceptions of the academic environment among university students in Pakistan. Compare, 41(1), 113-127.
 • Vlachos, F. & Karapetsas, A (2003). Visual memory deficit in children with dysgraphia. Percept and Mot Skills. Meltzer L. Executive Function in Education (from theory to practice). 12(8):1281-1288.
 • Wells, A., Clark, D. M., Salkovskis, P., Ludgate, J., Hackmann, A., & Gelder, M (2016). Social Phobia: The Role of In-Situation Safety Behaviors in Maintaining Anxiety and Negative Beliefs–Republished Article. Behavior therapy. 47(5):669-674.