نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان، زنجان، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نظریه ­های ضمنی هوش با باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش­آموزان انجام شد. روش کار: پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه دوم منطقه 1 و 2 استان تهران بود. نمونه این پژوهش شامل 250 نفر از دانش ­آموزان مقطع متوسطه دوم در شهر تهران بودند که بر اساس نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1998)، باورهای ضمنی هوش عبدالفتاح و ییتس (2006) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسگی و همکاران (2001) بود. داده­ها با استفاده از شیوه­ های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش­آموزان رابطه وجود دارد و مولفه­های باورهای معرفت شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توانایی پیش­ بینی باورهای ضمنی هوش را دارند. از نتایج پژوهش حاضر می­ توان در تدوین پروتکل­ های آموزشی جهت افزایش عملکرد تحصیلی دانش­آموزان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship of implicit theories of intelligence with epistemological beliefs and cognitive emotion regulation strategies in students

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Tabrizi 1
 • Zohre Begam Mousavi 2
 • Sahar Mousavian 3

1 Master of Counseling and Guidance, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran

2 Master's degree in General Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Zanjan, Zanjan, Iran

3 Master's degree in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Yasouj branch, Yasouj, Iran

چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of investigating the relationship between implicit theories of intelligence and epistemological beliefs and cognitive emotion regulation strategies in students. Methodology: The research was of the correlational type and the statistical population of the research was all female students of the second secondary level in the 1st and 2nd regions of Tehran province. The sample of this research included 250 students of the second secondary level in Tehran, who were selected based on multi-stage cluster sampling. The tools used in the research were Schumer's (1998) epistemological beliefs questionnaire, Abdul Fattah and Yates' (2006) implicit intelligence beliefs, and Garnefsgi et al.'s (2001) cognitive emotion regulation strategies. The data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (multiple regression and Pearson correlation coefficient) and using spss20 software. The findings showed that there is a relationship between epistemological beliefs and cognitive emotion regulation strategies in students, and the components of epistemological beliefs and cognitive emotion regulation strategies have the ability to predict the implicit beliefs of intelligence. The results of the present research can be used in developing educational protocols to increase the academic performance of students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Implicit theories of intelligence
 • epistemological beliefs
 • cognitive emotion regulation strategies
 • students
 • بدری گرگری، رحیم، خانی، منیژه (1393). «رابطه نظریه های ضمنی هوش و باورهای معرفت شناختی با جهت گیری هدف پیشرفت دانشجویان»، رویکردهای نوین آموزشی، 9(19): 74-54.
 • برزگر بفرونی، کاظم و شمگانی، عاطفه (1394). «پیش بینی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر اساس باورهای معرفت شناختی و جو روانی- اجتماعی کلاس درس»، نامه آموزش عالی، 8(29): 132-115.
 • برزگر بفرویی، کاظم و سعدی پور، اسماعیل (1391). «مدل یابی روابط بین باورهای معرفت شناختی، خودکارآمدی تحصیلی، خودنظم-دهی فراشناختی و پردازش عمیق با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی»، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 14(1): 66-53.
 • حسنی، ج.، میرآقایی، ع. (1391). «رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشی»، دو فصلنامه روانشناسی معاصر، 7 (1): 45-32.
 • رمضانی اول، مصطفی؛ احدی، حسن؛ عسگری، پرویز و نجات، حمید (1399). «اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم هیجان سالمندان مبتلا به افسردگی غیر بالینی»، مجله علوم روانشناختی، 19 (88): 511-519.
 • کمالی زارچ، محمود؛ زارع، حسین و علوی لنگرودی، سمیه السادات (1391). «اثربخشی آموزش گرایش به تفکر انتقادی بر باورهای معرفت-شناختی دانشجویان»، دو فصلنامه شناخت اجتماعی، 1(2): 55- 62.
 • Abd-El-Fattah, S. M., Yates, G. C. R. (2006). Implicit theory of intelligence scale: testing for factorial invariance and mean structure. Paper presented at the Australian Association for Research in Education Conference. Adelaide, South Australia, Oct 25-28, pp: 452-458.
 • Bernard, R. M., Zhang, D., Abrami, P. C., Sicoly, F., Borokhovski, E., Surkes, M. A. (2008). Exploring the structure of the Watson–Glaser Critical Thinking Appraisal: One scale or many subscales?. Thinking Skills and Creativity, 3(1): 15-22.
 • Bruggink, A., Huisman, S., Vuijk, R., Kraaij, V., & Garnefski, N. (2016). Cognitive emotion regulation, anxiety and depression in adults with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 22, 34-44.
 • Chen, J. A., Pajares, F. (2010). Implicit theories of and academic motivation and achievement in science. Contemporary Educational Psychology, 35: 75–87.
 • Dweck, C., Molden, D. C. (2000). Self theories, Handbook of competence and motivation. Prentice-Hall, 362p.
 • Farokhi Azadi, S., Abdollahzadeh, H. (2020). The prediction of Academic Buoyancy Based on Perception of Competence and Cognitive Emotion Regulation Strategies in students. International Journal of Schooling, 2 (2): 37-44.
 • Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual differences, 40(8), 1659-1669.
 • Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.
 • Graziano, P. A., Reavis, R. D., Keane, S. P., & Calkins, S. D. (2007). The role of emotion regulation in children's early academic success. Journal of school psychology, 45(1), 3-19.
 • Hasani, J. (2010). The psychometric properties of the cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ).
 • Hong, Y. Y., Chiu, C. Y., Dweck, S., Lin, D. M., Wan, W. (1999). Implicit theories, attributions, and coping: A meaning system approach. Journal of Personality and Social psychology, 77(3): 588.
 • Hood, M. M., Wilson, R., Gorenz, A., Jedel, S., Raeisi, S., Hobfoll, S., & Keshavarzian, A. (2018). Sleep quality in ulcerative colitis: associations with inflammation, psychological distress, and quality of life. International journal of behavioral medicine, 25(5), 517-525.
 • King, P. M., Kitchener, K. S. (1994). Developing Reflective Judgment: Understanding and Promoting Intellectual Growth and Critical Thinking in Adolescents and Adults. Jossey-Bass Higher and Adult Education Series and Jossey-Bass Social and Behavioral Science Series. PhD Thesis, Jossey-Bass San Francisco.
 • T. J., Deng, F., Chai, C. S., Tsai, C. C. (2013). High school students’ scientific epistemological beliefs, motivation in learning science, and their relationships: A comparative study within the Chinese culture. Journal of Educational Development, 33(1): 37-47.
 • Martin, A. J., Ginns, P., Brackett, M. A., Malmberg, L. E., & Hall, J. (2013). Academic buoyancy and psychological risk: Exploring reciprocal relationships. Learning and Individual Differences, 27, 128-133.
 • Molden, D. C., Dweck, C.S. (2006). Finding meaning in psychology. American psychologist, 61: 193-203.
 • Schäfer, J. Ö., Naumann, E., Holmes, E. A., Tuschen-Caffier, B., & Samson, A. C. (2017). Emotion regulation strategies in depressive and anxiety symptoms in youth: A meta-analytic review. Journal of youth and adolescence, 46(2), 261-276.
 • Schommer, M. (1993). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3): 498.
 • Tsai, C. C., Ho, H. N., Liang, J. C., Lin, H. M. (2011). Scientific epistemic beliefs, conceptions of learning science and self-efficacy of learning science among high school students. Learning and Instruction, 21(6): 757-769.
 • Wang, C. K., Liu, W. C., Chye, S. (2010). Achievement goals, implicit theories and behavioral regulation among polytechnic engineering students. The International Journal of Research and Review, 5: 1-17.