نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین نقش رقابت­جویی در پیش­بینی میزان پرخاشگری جوانان با نقش واسطه­گری تعاملات خانوادگی می­باشد. به منظور سنجش رقابت­جویی از پرسشنامه استاندارد ماکسول و موریس (2007)،  برای پرخاشگری از پرسشنامه باس و پری(1992) و در نهایت برای سنجش نقش واسطه­ای تعاملات خانوادگی از پرسشنامه 10 سوالی دیوید السون و هاوارد بارس(1985) استفاده شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در این تحقیق و تحقیقات مشابه به تایید رسیده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که همه فرضیه­های فرعی پژوهش به همراه فرضیه اصلی اول با اطمینان 95% با توجه به سطح معناداری پایین­تر از 0.05 مورد تأیید قرار می­گیرند؛ بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش بین نقش رقابت­جویی در ابعاد رضایت خاطر ناشی از دستیابی به عملکرد بهتر، اشتیاق به برد، انگیزه برای تلاش، احساس رضایت از انجام صحیح تکالیف و ترجیح به انجام کارهای سخت­تر با پیش بینی میزان پرخاشگری جوانان رابطه معناداری وجود دارد. رقابت­جویی سالم اگر در مسیر خود قرار گیرد می­تواند مانع از بروز پرخاشگری در بین نوجوان پسر گردد، همچنین تعاملات خانوادگی نتوانسته است پرخاشگری ایجاد شده در زمان رقابت را کاهش و یا تعدیل کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clarifying the role of competitiveness in predicting the level of youth aggression: investigating the mediating role of family interactions

نویسندگان [English]

 • Sharara Kashipaz Tehrani 1
 • Masoumeh Ismaili 2

1 Master's Degree in Family Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Professor of Counseling Department of Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

  

The purpose of the present research is to explain the role of competitiveness in predicting the level of aggression among young people with the mediating role of family interactions. In order to measure competitiveness, the standard questionnaire of Maxwell and Morris (2007) was used, for aggression, the questionnaire of Bass and Perry (1992) was used, and finally, to measure the mediating role of family interactions, the 10-question questionnaire of David Elson and Howard Barres (1985) was used. has been The validity and reliability of this questionnaire has been confirmed in this and similar researches. The results of the research show that all the sub-hypotheses of the research along with the first main hypothesis are confirmed with 95% confidence according to the significance level lower than 0.05; Therefore, according to the results of this research, there is a difference between the role of competition in the dimensions of satisfaction resulting from achieving better performance, desire to win, motivation to try, feeling satisfied with doing tasks correctly and preferring to do more difficult tasks by predicting the level of aggression. There is a significant relationship between young people. Healthy competition, if it is on its way, can prevent the occurrence of aggression among adolescent boys, and family interactions have not been able to reduce or moderate the aggression created during competition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competitiveness
 • aggression
 • family interactions
 • anger
 • motivation
 • desire to win
 • feeling satisfied
 • حبیبی، علی، موحدی، احمدرضا، نزاکت الحسینی، مریم، جلالی، شهین، مرادی، جلیل (1389). جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت، نشریه رشد و یادگیری حرکتی_ ورزشی، تابستان، شماره 5، صص117-134.
 • صادقی، چهانبخش (1390). «عوامل رقابت جویی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی»، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 41، سال یازدهم، بهار، صص 43-66.
 • شفیع پور، سیده زهرا، صادق، رباب، جعفری اصل، کاظم نژاد لیلی (1395). «پرخاشگری در انواع سبکهای دلبستگی در نوجوانان»، پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 25، شماره 81، پاییز، صص55-64.
 • فتحی رضایی، زهرا، عبدلی، بهروز، فارسی، علیرضا (1392). «تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، مطالعات روانشناسی ورزشی، شمارة 7، بهار، صص14-1.
 • R. E, Hill. R, Kier stead. J (1994). "sport interest as predicted bythe personality measures of competitiveness, mastery, instrumentality, expressivity and sensation seeking, personality and individual difference". 14(4), PP:467-476.
 • Black JM, Hokanson Hawks J (2005). Medical-surgical nursing: Management for positive outcomes. 8th edition. New York: Saunders.
 • Buss AH, Perry M (1992). The aggression questionnaire. J Pers Soc Psychol. 63(3):452-9.
 • Chan, J. C. Y., & Lam, S (2008). Effects of competition on students’ self-efficacy in vicarious learning. British Journal of Educational Psychology, 78, 95–108
 • Franken, R. E. & Brown, D. J (1996). The need to win is not adaptive : The need to win , coping strategies hope and self-esteem; Personality and individual differences, V 20 , N 6 , P 805 – 808
 • Franken, R. E. & Brown, D. J (1995). Why do people like competition? The motivation for winning, putting forth effort, improving one’s performance, performing well, being instrumental, and expressing forceful/aggressive behavior, Personality and Individual Differences, V 19. N 2 , P175 – 184
 • Karimi Y (2008). Social psychology: Theories, concepts, and applications. 3rd edition. Tehran: Arasbaran Publication. (Persian)
 • Khajavi D (2017). MirALI Predicting Trait Competitive Anxiety Com petitive Agessioiland, Comi Epetitive Anger tiased pri Spiritual Intelligence in Veterans känd Disabled "Athletese Iranian Jour nal of IWarl&XPublic Health, 931:163 168.
 • Lam, S-F., Yim, P-S., Law, J. S. F., & Chenug, R. W. Y (2008). The effects of competition on achievement motivation in Chinese classrooms; British Journal of Educational Psychology, 74. 281-296.
 • Movahedi, A. Sheikh, M. Bagherzade, F. Hemayattalab, R. Ashayery. H (2007). "A practice specificity –based model of arousal for achieving peak performance". Journal of motor behavior. vol 39, No 6, PP: 457-462.
 • Schmidt RA (1941). Motor control and learning: A behavioral emphasis. Champaign, Ill: Human Kinetics.
 • with Negative and Positive Driving Behaviors and AccidentsIranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, Vol. 15, No. 1, Spring 2009, 81-85.