نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرح واره های هیجانی ، طرح واره های ناسازگار اولیه و تاب آوری در زوجین در حال طلاق و زوجین در حال زندگی انجام شد. هدف پژوهش توصیفی از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی آماری شامل زوجین در حال طلاق و در حال زندگی شهر قم بود که از این تعداد 100 نفر از زوجین در حال طلاق (50 مرد و 50 زن) مراجعه کننده به دادگاه شهید قدوسی شهر قم و 100 زوج (50 مرد و 50 زن) در حال زندگی به روش نمونه‌گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های طرح واره هیجانی لیهی، پرسشنامه طرح واره ناسازگار یانگ و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون کوواریانس صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری در سطح05/0=α بین متغیرهای پژوهش (طرحواره های هیجانی، طرحواره های ناساز گار اولیه و تاب اوری زوجین) در دو گروه زوجین در حال طلاق و در حال زندگی وجود دارد (000/0=sig).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of emotional schemas, early maladaptive schemas and resilience in divorced couples and living couples

نویسندگان [English]

 • Maryam Shalbafan 1
 • Mohammad Hussein Javaheri 2

1 M.A. of Psychology, Islamic Azad University, Ashtian branch.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Ashtian Branch, Ashtian, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to compare emotional schemas, early maladaptive schemas and resilience in divorced couples and living couples. The purpose of this study was descriptive-causal-comparative. The statistical population included divorced and living couples in Qom, of which 100 divorced couples (50 men and 50 women) referred to the Shahid Qudusi Court in Qom and 100 couples (50 men and 50 women). Live samples were selected by available sampling method. Leahy emotional schema questionnaire, Yang maladaptive schema questionnaire and Connor and Davidson resilience questionnaire were used to collect data. Data analysis was performed by analysis of covariance. The results showed that there was a significant difference at the level of α = 0.05 between the research variables (emotional schemas, primary maladaptive schemas and couple resilience) in the two groups of couples divorcing and living (0.000 = sig). Thus, the mean scores of emotional schemas and the scores of early maladaptive schemas are significantly higher for divorced couples, but the mean scores of resilience are significantly lower than for normal couples. Therefore, according to the obtained results, there is a difference between emotional schemas, initial maladaptive schemas and fertility in divorced couples and living couples that need to be studied and considered before marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional schemas
 • Early maladaptive schemas
 • resilience
 • Divorced couples
 • امینایی، محمد؛ آزادی، محمود؛ قاطع زاده، عبدالامیر و بهشتی مشهدی، صابر (1394). «پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر مبنای حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان متاهل دانشگاه های شهر مشهد»، مجله دستاوردهای روانشنای بالینی، 1(3)، 88-67.
 • آزادبخت، راحیل و وکیلی، پریوش (1392). «رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان»، فصلنامه مطالعات خانواده، 2(4)، 18-11.
 • رفیعی، سحر؛ خاتمی، ابوالفضل و فروغی، علی اکبر (1390). «بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی»، فصلنامه جامعه شناسی زنان، 2(1)، 33-31.
 • رضائیان، مریم (1395). رابطه تعارض زناشویی و طرحواره های هیجانی با تنظیم هیجان در زوجین متقاضی طلاق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
 • رئیسی، فاطمه؛ پورآزاد، شهرزاد و طهرانی زاده، مریم (1399). «اثربخشی طرحواره درمانی بر سطح تاب آوری زنان خواستار طلاق در شهر تهران»، رویش روانشناسی، 9(11)، 128-121.
 • نعمتی، شهروز؛ ایمان زاده، علی؛ فروهی، ناصر؛ مهدوی، محمد و افشین، حسین (1398). «رابطه بین راهبردهای مقابله مذهبی و تاب آوری با رضایت زناشویی»، پژوهش های نوین روانشناختی، 14(53)، 331-317.
 • ولی سیانی، مهتا؛ کیشانی فراهانی، مرضیه؛ رضایی، بهاره و رحمانی، مهری (1398). «بررسی رابطه تاب آوری و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور اراک»، پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی.
 • یوسفی، ناصر (1389). مقایسه طرحواره های ناسازگار در همسران مطلقه و عادی به عنوان پیش‌بین کننده های طلاق، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد ابهر.
 • Abalos, JB. (2017). Divorce and separation in the Philippines: Trends and correlates. Demographic Research, 36, 1515-48.
 • Young, J.E. (2005). Young Schema Questionnaire– Short Form. New York: Schema Therapy Institute.
 • Amato, PR., & Anthony, CJ. (2014). Estimating the effects of parental divorce and death with fixed effects models. Journal of Marriage and Family, Apr;76(2):370-86.
 • American Psychological Association. (2017). Marital Education Programs Help Keep Couples Together, Research in Action Education. [Updated 2017/3/8; cited 2004 October 8]. A ailable from: http://www.apa.org/research/action/marital.aspx.
 • Animasahun, R. A. (2013). Psychology of Divorce. GCE 751 Lecture Series, Ibadan: Department of Guidance and Counselling, University of Ibadan.
 • Batmaz, S., Kaymak, S. U., Kocbiyik, S., & Turkcapar, M. H. (2014). Metacognitions and emotional schemas: a new cognitive perspective for the distinction between unipolar and bipolar depression. Comprehensive psychiatry, 55(7), 1546- 1555.
 • Bradbury, T. , Fincham, F. , & Beach, S (2008). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and Family, 62, 964-980.
 • Calabrese, S.K., Fang, X., Vincent, W., Timothy, G., Heckman, P., Kathleen, J., Sikkema, D., Humphries,L., Nathan, B., Hansen, P. Drapeau, S., Staint-Jacques, M. C., Leping, R., et al. (2016). Processes that contribute to resilience among youth in foster car. Journal of adolescence, 30 (10), 977-999.
 • Dumitrescu, D. & Rusu, AS. (2012). Relationship Between Early Maladaptive Schemas, Couple Satisfaction And Individual Mate Value: An Evolutionary Psychological Approach. Journal of Cognitive & Behavioral Psychotherapies, 12(1), 63-76.
 • González, L. (2015). The social effects of divorce laws, CREI (Center de recerca en economia internacional) Ramon Trias Fargas.
 • Izuhara, M., & Koppe, S. (2019). Inheritance and family conflicts: exploring asset transfersshaping intergenerational relations. Families, Relationships and Societies, 8(1), 53 72.
 • Kaldor, P. (1982). Winds of change. Homebush West, NSW: Anzea.
 • King, DB. (2008). Rethinking clams of spiritual intelligence: A definition, model, and measure. M.Sc. Dissertation. Canada: Trent University, College of arts and sciences, 32-48.
 • Leahy, RL. (2002). A model of emotional schemas. Cognitive and Behavioral Practice. 9: pp. 177-90.
 • Leahy, R. L. (2007). Emotional schemas and resistance to change in anxiety disorders. Cognitive and Behavioral practice, 14(1), pp. 36—45.
 • Leahy, R. L., Tirch, D., & Napolitano, L. A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner's guide. Guilford Press.
 • Miller, G. E. , & Thomas, B. N (1995). Refining the association between attribution and behavior in marital interaction. Journal of Family Psychology, 9,196-208.
 • Mohammad khani, Sh., Soleimani, H., Seyd Ali Naghei, SA. (2014). The role of emotional schemas in resilience of people living with HIV. Journal of Knowledge & Health, 9(3), 1-10.
 • Mohammad khani, Sh., Soleimani, H., Seyd Ali Naghei, SA. (2014). The role of emotional schemas in resilience of people living with HIV. Journal of Knowledge & Health, 9(3), 1-10.
 • Mohammadi, B & soleymani, A. (2017). Early Maladaptive Schemas and Marital Satisfaction as Predictors of Marital Commitment. Int J Behav Sci, 11(2), 15-21.
 • Young, J.E. Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2007). Schema therapy: A practitioner's guide. Arjmand.
 • Myers DC.(2011). Psychology, 6thEd, New York: Worth Publishing.
 • Rezei, F. & Shams, A. (2012). Early maladaptive schemes in methamphetamine and apioid addicts. European psychiatry, 26(1), 93- 98.
 • Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scale for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage andFamily, 38, 15-28.
 • Tirch DD, Leahy RL, Silberstein LR, Melwani PS. (2012). Emotional schemas, psychological flexibility, and anxiety: the role of flexible response patterns to anxious arousal. International Journal of Cognitive Therapy, 5(4): pp. 380-91.
 • Wong KF. (2010). Nurses' experiences in spirituality and spiritual care in Hong Kong. Appl Nurs Res, 23(4):242-4.